Historikk

Etablering av laget

Til Siljan historielags 30-årsjubileum


Historielagets etablering – Siljan kommunes medvirkning

 

Siljan kommune v/Hovedutvalg for kultur, behandlet 19.10.1988, sak 48/88 sak om stiftelse av Siljan Historielag og vedtok å avholde stiftelsesmøte 23. november samme år.

Det samme utvalget behandlet i sak 26/88 Plan for kullkjelleren på Eidet, masovnen og områdene i tilknytning til disse. Her blir det kommende historielaget nevnt flere ganger i sakspapirene i sammenheng med det dugnadsarbeidet en da så for seg.

Vi ser også at historielaget er nevnt i sak 27/88 Torsholt Nordre - videre planer, der de tiltenkes en rolle i et framtidig styre for disponeringen av de fredete bygningene, samt at de listes opp som en av brukerne med fortrinnsrett til stedet. I saken er det videre antydet at dannelse av Siljan historielag skal skje på møte i hovedutvalget 30.06. samme år, noe, som vi vet, altså ble utsatt til senere samme år.

I sak 48 om stiftelsesmøte, er det vist til en liste over interesserte potensielle medlemmer av historielaget som ble lagt ut på hovedutvalgets stand på Siljandagene samme år. Hovedutvalgets intensjon var å lodde stemningen for en etablering av et historielag.

Det er i liten grad, utover ovennevnte eksempler, konkret beskrevet hvorfor en ønsker å etablere et historielag. Imidlertid vet vi at flere av lærerne ved Siljan ungdomsskole allerede hadde utarbeidet kompendier til bruk i undervisningen om bl.a. jernverket og børja. Øyvind Valle og Olaf Baasland var blant disse og satt dessuten i styret for disponeringen av Torsholt Nordre. Øyvind Valle var godt i gang med sin og fylkeskonservator Tor Kjetil Gardåsens bok om Siljanbilder – glimt fra bygdas kulturhistorie. Valle var dessuten medlem av Hovedutvalg for kultur, både i denne, og den foregående perioden. Ragnar Bøyesen og Jan Helge Meli ble valgt inn i det første styret i historielaget. Alle de fire nevnte arbeidet på Siljan ungdomsskole og hadde historie, enten som fag- eller interessefelt.

Som styret i historielaget selv bestemmer seg for i sitt aller første styremøte, nemlig å prioritere innsamling av muntlig kildemateriale, mener jeg bestemt å huske at alle disse fire, gjennom Øyvind Valles representasjon i Hovedutvalget for kultur, markerte sin bekymring for at de muntlige kildene til viktig, nyere siljanhistorie, var på vei over i historien, så å si. Og, at det hastet med å etablere et organ som kunne jobbe målbevisst med innsamling av dette materialet. Det, samt eksemplene ovenfor, var nok, samlet, den direkte årsaken til at arbeidet med etableringen skjøt fart i 1988.

Selve stiftelsesmøte 23. november 1988, var krydret med en svært markant representant fra Hedrum historielag, Bertha Brathagen, som holdt et engasjerende og motiverende foredrag om historielagets mange oppgaver og viktige plass i lokalsamfunnet.

Det ble samme kvelden etablert et interimsstyre, som senere ble det første ordinære styret i Siljan historielag. Resten er – ja, historie…

Etableringen av Siljan historielag synes jeg er et meget godt eksempel på hva enkeltpersoners pådriverrolle kan bety for politiske vedtak og initiativ, som igjen har gitt og gir grobunn for svært samfunnsnyttig frivillig arbeid.

Sett fra min side, som en slags koordinator for etableringen, må jeg si at alle gode intensjoner om hva historielaget skulle få til, er innfridd og vel så det. All honnør til tidligere og nåværende ansvarlige for det samlede resultatet.

Siljan, 19.01.2019

 

Steffen Stordalen

kulturkonsulent i stiftelsesåret

Copyright © 2023 Siljan Historielag
All Rights Reserved.