Styremøter

styremøter 2019

Referat historielaget 5-6-2019


1- Avtale vedr. vannpumpe og plen på Austad 

Lars har forslag på avtale på kr. 7000, for dette året , til å dekke utgifter til strøm og varme som blir belasta historielaget ved drift av vannpumpe (også til den nye Austad).
Klipping av plen ble ikke ferdigbehandla.


2- Siljan gårds og slektshistorie

Denne er i rute.
Det er enighet om 200 sett a tre bind.
Boklanseringen tar Jeanett seg av og stiller biblioteket til rådighet. Dato er foreslått 17 okt.
Salg foregår på biblioteket, deretter tar styret seg av direktesalget.


3- Utbetaling til Jørn Olsen


Her blir det utbetalt for bok-manus i 2 rater: 2019 og 2020 - 2x 15.000,-  minus fradrag ved evt. eget kjøp av bindene.4- Internkontroll på Båthuset/ Damstua  og Austad gamle skole


Her skal det være i orden og det blir tatt egenkontroll etter egne skjema en gang pr. år.   Ansvarlig for utførelse er Torstein, kontroll ved Lars. 5- Temakvelder høsten 2019

Forslag kommet inn er:
Boklanseringen ny gårdshistorie - oktober
Honning, birøkterlaget  - september
Rovfugler i nærområdet- november


For å dekke utgifter (foredrag + leie) økes inngang til kr. 70.


 
Møtet flyttet til 9.april.
Referat 9.4.19

 

1 info og meldinger

Regnskap for 1. Kvartal ble gjennomgått av Aslaug 

Historielaget har fått tilsagn om kr. 4.000 fra SP1 -stiftelsen
Søknaden om faste sponsormidler fra banken ble avslått 
Vi har fått kr. 30 000 i tilskudd for boka « Siljan gårds og slektshistorie» mot at kommunen får 2 eksemplarer.
Lars har mottatt purring på elektro-internkontroll, vi søker hjelp til dette for å få dette i orden.
Pål og Lars har vært på Telemark museum og tatt et bilde av et krusifiks fra tidlig 1100 tallet.
Lars har sendt mail til kommunen om oppgradering av området Gorningen -.her nevnes : Brøyting på vinter,Tømming av søppel hele året, kjøreport inn på området, fylle sand på badeplass og skilting bla.a til wc

Det kan være ønskelig å få tak i en stemmeforsterker til Båthuset da det er vanskelig å høre foredragsholder når det er mange folk på møter.

2.
 Austad gamle skole:   Lars tar en tur til Leon Sejdiu for å få til en strøm og vannavtale mellom dem og historielaget samt vedlikehold og bruk av plenområdet

3
Orientering om gårds og slektshistorie bøkene mht fremdrift: Manus er nå klar. Det legges til ca 80 fotoer som eget vedlegg  i boka, samt for-og ettersats fra alle grendeskolene. Dette gir mye info om navn, bygninger og kulturlandskap, og vil øke potensiale for salg.

4
Prosess og tidsplanpå boka "gårds og slektshistorie»: Trykkeklar fil gjøres innen sommerferien. Pål lager omslaget. Trykking aug/sept. Det er bestilt bok-lansering på biblioteket i oktober  sammen med kultur/Jeanett.

Opplag er ennå ikke avklart.

5
Riksantikvaren etterlyser gjennom DNT innspill til historiske turveierpå nasjonalt nivå, gjerne på 1-2 dager  Jan Erik og Lars har vært på møte med turlaget, og det anbefales ikke en nasjonaltur-vei i Siljan.
  Turlaget pluss turgruppa ser i stedet på et lokalt prosjekt med oppgradering av den gamle rideveien over Fiskebekkås. Dette vil kunne gjennomføres i løpet av neste år.

6
Info om fremdrift for tømmerrenna
Her er det rett før en igangsetting. Neste møtetidspunkt er torsdag 11-4
Det er gjort flere forberedelser gjennom vinteren.

7
Eventuelt 
Ingen spesielle saker

Referat styremøte 11-3-2019

Damstua

Tilstede: Ann Torild, Aslaug, Svein Åge, Jan Erik, Lars og Torstein

1. Info og meldinger:

Styret gikk igjennom saldolista v/ Aslaug
Lars har hatt guiding på Austad gamle skole, bestilt av helse-etaten. 
Torstein refererte fra møte om frivillighet/nærmiljøsentral i Siljan. 

2 Referert vedtak fra forrige styremøte: Godtgjørelse til styrets medlemmer økes til kr. 600,-, til dekning av faktiske men uspesifiserte utlegg.

3  Ny gårdshistorie for Siljan:
Gjennomgang av strategi for hvordan få presentert og nå ut til alle.
Eks. bruk av aviser, kommunenytt, bokmesse, biblioteket osv.
Hvor mange bestilles? Uavklart foreløpig.
Fortsettelse neste styremøte

4  Turprogram for 2019:
Her er programmet klart og datoer er:
19. mai,  2. juni, 16. juni, 1. september,  22. september.  

5  Toalett Moholt verk:
Det bør bygges i år, så får vi søke kommunen etterpå om midler.

6  Utgifter til brøyting og tilgjengelighet  betales med kr. 1.000.- pr. sesong.

7  Utsending av info og kontingent:

Bl.a. dugnad på friareal Gorningen den 23 april.
Utsending skjer uke 14.

8  Evt: 

Vi bør skape et samarbeid med ytre Siljan velforening. Torstein tar en prat med styret.

Gorningen: Bilsperre ved adkomst bygninger og scene. 
Den glade bruk av uteområdet, benyttes også om vinteren. Behov for søppeltømming og brøyting til toalett.

Austad: Lars tar kontakt med eierne av "nye" Austad skole med hensyn til uteområdet.


Neste styremøte  8. april.

Copyright © 2019 Siljan Historielag
All Rights Reserved.