Tavle 1 - Artikkel 1

Siljuhaugen er en storhaug som ble etablert i eldre jernalder.

Her vises den ved ulike årstider.
Den er monumental, også i våre øyne.
Siljuhaugen kan anbefales som lett tilgjengelig turmål og foto-motiv hele året.
Her vises flyfoto av prestegården og Siljan kirke, 1953:
Den gamle forpakterboligen er ennå i bruk. Bygningen er påbygd bryggerdel mot nord. Antagelig ble opprinnelig tømmerbygg flytta fra øvre prestegården på 1890tallet.
Stabburet fra 1856 er revet i ettertid.
Merk et gjennomgående veiløp over tunet og opp mot Siljuhaugen. Dette var den eldste ferdselsåra mot Opdalen. Antatt brukt også i jernalder.
Merk prestens bil på tunet. Han var lenge den eneste med egen bil i prestegården.
Merk smia helt til venstre i bildet. Bygningen lå utenfor tunet pga brannfare.
Området ved smia ble brukt til dyrskuer fram til 1960tallet.
Prestegården hørte til bygdas største produksjonsgårder.
Uthuset fra 1900 var et pionerbygg for landbruk og vekst.


Siljuhaugen ble første gang registrert av Krafft på 1850tallet.
Sverre Marstrander kom på befaring i 1943. En situasjonsbeskrivelse og fredningsforslag ble da gjort.
Merk at både kommune og fylke ennå tok ut grusmasser fra omlandet til gravfeltet.Det ble utført sjakting i området i 2011. Dette skyldes planer om ny sykkel/gangvei. Denne planen ble stoppet. Men den arkeologiske rapporten dokumenterte lange bruksfaser på platået rett syd for kirka. 
Her er et utsnitt med rød markering av automatisk freda fornminner.

På denne opphøyde flaten syd for kirka ble det avdekket en rekke kulturspor gjennom en begrensa sjakting.
Her finnes utvilsomt flere uoppdagete spor.
Fotoet er tatt etter gjenfylling av sjaktene.