Tavle 6 - Artikkel 1

Beskrivelser av funn fra gravhauger ved Siljuhaugen:












Veivesenets egen beskrivelse av funn og funnsted:











Innberetning fra sjakting i Siljuhaugen:








Oversikt over fornminner i Siljan finnes på   siljanhistorielag.no

Se under Arkeologi/Tabell over fornminner




Det er registrert enda en gravhaug i dette området i 2016 - etter at kulturstien ble åpnet:

Haugen ble avdekket ved rydding av krattskog.
Haugen ligger ved syd-vestre fot av Siljuhaugen, rett ved dyrka mark.
Den er sirkulær og har tydelig plyndringsgrop.



Foto fra registrering høsten 2016