Siljan Historielag

G-nr

Gårdsnavn

Eldste kjente navneform

Grav-
hauger

Andre opplysninger

40

Gåserud

(Kongsberg)

Gasserud 1667

 

Skiveøks M (Ramsbukta)

Ødegårdsbruk på 1600tallet.

2 jernvinner  Røysfelt av eldre type. Jernslagg eldre type.

3 kullgroper.

Flintavslag og flintflekke N/Ba.

Flintdolk SnBa (tapt -Top ark 1863)

2 pilspisser Ba.

Mulig fangstmarkgrav.(ureg)

1

Sølland

 

Rød

Avsøla

Søydhalandhom 1398

 

Rudinw 1398

Avsøla 1647

   5

Hulvei ved gravfelt. 1 haug fjernet

Jernøks (ureg-Ja)

 

Rydningsrøyser  Tufter.

2

Thormodsrød

 Rustad

Øfra Tormodszrudi 1398

Rwdstadenom 1398

 

   11

Spinnehjul av stein. Kleber steintyngde (ureg)

Hulvei

1 gravhaug fjernet. To bruk i HMa.

Plass under Thormodsrød:, rett ved gravfelt -  (Rud-gård fra HMa?)

 

3

Sølverød

Søluerødt 1520/70

 

 

4

Island

Romsdalen

 
Dammyr-stulenToa

Egisland 1520/70

Romsdalen 1855

 
Tapt gårdsnavn

 

1661

   1

Rydningsrøyser. 2 fangstgroper.

Pilspiss flint Sn-Ba (Sporevann/ureg.)

Flintkniv Sn-Ba (Matslaus/ureg)

Dyrkingsterrasse ved Hesterønningen datert til ca.1550. Flere felt med rydningsrøyser.

Tuft med rydningsrøyser datert til ca. 1150.

 

5

Grorud

 

Grorop 1585

   2

Tjæregrop Øvre Grorud

 

6

Vanebu

Wannerboe 1665

   1

Bryne funnet i bonn av fjerna gravhaug.

7/8

Hogstad  ø og n

Hughstadom 1398

   7

2 sverd.YJa. Pilspiss av jern.

6 hauger er fjernet.

9

Tveitan

Tweitum 1398

 

 

10

Søntvedt

Søntwed 1520/70

   2

 

11

Brattås

Rød

Brataas 1611

 

Rydningsrøyser. 2 fangstgroper.

Plass, fraflytta 1804.

12

Skilbred

Skjlbred 1585

 

   2

1 haug er helt utgravd ved grustak

 

13

Kløverød

 

Øfra og nædhii Kleæfwarudhj 1398

Kløffuerød Øde 1585

   1

Sagn knyttet til ”Pengehaugen”.To bruk i HMa. Også nevnt i 1385.

Ødegård nevnt som underbruk.

14

Prestegården

 

 

 

 

 

 


Øygarden

nørdra Sæilium 1398

 

 

 

 

 

 


Ikke skriftlige kilder

   7

Minst 1 grav fjernet.

1 gullfunn EJa (Tapt i O)

Spyd/ Bronse-knapper/pilspisser i bunt  EJa 

Jernøks Yja.

Spore (Ma)

Fangstgrop. (Steinrønningen)

Steinkirke ca 1150.

Delt i to bruk i HMa.

Stolpehull YJa (2011)

Kokegrop Eja (2011)

Nedgravning Ba (2011)


Navn på jorde, ukjent tun.

15

Høgset

 

 

 

Hagen

Holtan

Hægsæt 1398

 

 

 

Hagen 1855

 

    9

 

 

Herav 1” dommerring”. 1 haug  fjernet.

Kokegrop og skafthulløks ved gravrøys (2011)

Urneskår i flatmarksgrav (Ba- 2011)

Røysfelt av eldre type.1 gravhaug (Salvesen). Fjernet

16

Holte

Haultæ 1398

 

    7

Korsformet steinhakke.M (Ureg.)

Skafthulløks.Sn-Ba.

17

Torsholt

 Bakkaneriset

 

 
Mosletta


Naturbarnehage


Saga

Tossoldt 1520/70

 Tapt gårdsnavn

 

 
Tapt gårdsnavn


Tapt gårdsnavn

 

   10

 

   

    3

 

 
   10

   
    4

 

 

Kleberfunn av gryte, øse og spinnehjul.

Jern: Spyd YJa.

Kniv EJa.

Røyser av eldre type. Stolpehull - Kokegroper -Kleberbiter. EJa. Bronsenål YJa. Hulvei. Gravrøysene fjernet pga boligfelt.Røyser av eldre type. Fossil åkerrein.


Stor gravrøys er omrotet pga tysk stilling. Rydn.røyser.

Sort steinøks Sn-.Ba (Innlevert, ikke reg, og tapt i O).

 

18

Sørbø

Saurby 1398

 

Lagt øde etter Svartedauden

 

 

 

 

 

19

Øverbø

 

 

 Sandbrekkene

Øfrabø 1398

 

 

 Sandkrækko 1398

   1

Rombisk skafthulløks YBa.

Offerstein med parfunn av 2 økser/.Sn.-Ba.

(1 skafthulløks og 1 spissnakket øks / ureg.)

Hulvei ved gravrøys

Løsfunn av sverd-rester (Nordbø).Kan være gravfunn

Lagt øde etter Svartedauden

20

Tudal

Sponsletta

Tudalæ 1398

Tapt gårdsnavn

   1

Svært tilrotet åsrøys.

Røysfelt av eldre type. Husmannsplass.

21

Engelstad

Inngestad 1585

 

 

22

Serkland

Vollbrekk

Sirckelannd 1604

Hualbreck Øde 1585

   4

1 fangstgrop.

Ingen kjente spor.

23

Gurholt

Øygarden

Gwfwerholte 1398

Ødegaarden 1855

   1

Rest av gravhaug kan være del av fjerna gravfelt (grustak)

Tidl. plass. Navn på jorde.

24

Sortedal

Sorttedall Øde 1585

 

Rydningsrøyser

25

Vika

Wigen Øde 1585

 

Rydningsrøyser

 

 

 

 

 

26

 

 

 

28

Gonsholt n

 

 

 

Gonsholt sGravningen

Vierød

Garnæsholte 1398

 

 

 

 Grafnængenom 1398

Vidiu rudhi 1398

  18

 

 

 
    
     4

Funn fra flatmarksgrav:
Klebergryte, sverd, øks.

Andre funn UJa:
Klebergryte + 1 øse.
2 Jernøkser.
1 sverd
Spyd
Rangle
Nøkkel
Celt
Skjoldbule
Pilspiss.
Sigd

ca 15 av haugene ble fjernet ved utgraving på tidlig 1900-tall, og gravfunn solgt til oldsaksamlingenIngen reg.( 3 av haugene svært overgrodd).
Navn på jorde, ingen kjent tuft

27

Rød

Rudinw 1398

   7

Tynnbladet flintøks N-Ba.( Tapt i O).

3 hauger fjernet eller gjenfylt.

29

Austad

 

 

 

 

 

Finsrud

Nørstæ Aughæstader

1408

 

 

 

 

Findzrudi 1398

   8

Steinhakke N.
To bruk i HMa.
Tynnakket trinnøks N Skafthulløks Sn-Ba.
Kjonhaugen med steinsetting.
4 gullfunn EJa. (2 stenger og 1 ring tapt).
Eikebåt EJa. Hulvei.
2 jernøkser Ja.
1 haug og 1 antatt steinsetting fjernet.Oppgangssag på 1500-tallet.

30/

31

Kiste

 

 

 

Modalen

Holt

Kistw sydra 1398

 

 

 

Modalen 1849

Holltt Øde 1585

   4

Bygdeborg EJa/YJa.
1 spydspiss EJa.
1 spydspiss Ja (tapt). Jernøks.
Sverd (Innlevert, men tapt i O).
To bruk i HMa.Rydningsøyser.Plass.

Rydningsøyser. Plass.Steintyngde.(ureg)

32

Moholt

Naphaug

Skautvet

Moldt 1520/70

Naphugh 1624

Skautvet 1483

 

 

 

Olav på Skautvet nevnt i diplom av 1483

33

Kvisla

Kvisladalen

Quildt 1520/70

Quislledall Øde 1585

 

2 skafthulløkser Sn-Ba.
1 steinøks Neol. (ureg)

34

Neset

Ness 1615

 

 

113

Svartangen

Suartang 1615

 

 

112

Auen

Audnini 1398

 

Ødegårdsbruk.

 

Lertangen

Grustak

Gravhaug

Ukjent lokalitet

Do

”En gård i Slemdal”

 

Steinøks Sn-Ba.

Jernøks JA (C27290)

Sverd Ja (lev. Fossum rundt 1750)

 

 

 

 

 

 

 

Opplysninger til tabell:

1. Gårdsnumrene er fra matrikkeloppføring av 1647. Oversikten viser skattepliktige gårder.

 

2. Gåserud tilhører i 1647 Sandsvær, nå Kongsberg kommune.

    Svartangen og Auen tilhører i 1647 Hedrum, fra 1964 Siljan kommune.

 

3. Totalt antall markerte gravminner bronsealder / jernalder i Siljan kommune: ca 120 stk. Herav er ca 40 fjernet etter ca 1900. 

 

4. Antatte gravminner er lagt til respektive gårder ut fra de eldst kjente utmarksgrenser.

    Gravhaugene registrert i 1951 ved student A.Salvesen er tatt med.

 

5. ”Gravhauger” spenner over hele tidsrommet bronsealder - jernalder. Kategorien spenner over åsrøys, gravrøys, gravhaug, steinlegning og dommer-ring.

 

6. Med steinlegning er her ment rest av sluttet, tørrmuret formasjon av stein omkring en åpen flate.

 

7. Under andre fornminner er tatt med både registrerte, uregistrerte, innleverte, ikke-innleverte, tapte og ikke-tapte gjenstander.

 

8. Forkortelsene er:

M = mesolitikum

N = neolitikum (yngre steinalder)

Sn = sein-neolitikum (siste del av yngre steinalder)

Ba = bronsealder

YBa = yngre bronsealder

EJa = eldre jernalder

YJa = yngre jernalder

Ja= jernalder

Ma = middelalder

HMa=høymiddelalder

TM = Telemark Museum.

O =  Oldsakssamlingen (nå: Universitetets Kulturhistoriske Museer)

 

Oversikten er utarbeidet av Lars Vaagland. Oppdatert pr. 4.5.2012

  • Treff: 3565