Siljan HistorielagNaturglede og naturkrise:

Åpent møte på Siljan bibliotek 13. mars 2023

Foredraget til Skancke trakk fullt hus på Siljan bibliotek.
Her er noen punkter fra foredraget til Torgeir Skancke fra Larvik:

Første del:

* Naturopplevelser er viktige for alle og gir glede for den enkelte.
* Heiområdene rundt grensene til tidl. Telemark/Vestfold/Buskerud inneholder ofte gammel naturskog på høydedragene.
* Skogen her har naturlig frøsetting, ulik alder og stort innslag av gamle og døende trær.
* Naturen kan med fordel oppsøkes også nær der du bor. Leit gjerne opp "ditt" område. 
* Lysåpen blandingsskog likner mer på den naturlige skogen enn skog som har vært plantet.
* Friskt blåbærris tyder på sunn skog. Blåbærplanten er viktig for hjortevilt, skogsfugl og smågnagere.
* Nedslagsfeltet til Siljan/Farris-vassdraget inneholder høydedrag med bevart, "uproduktivt" areal.
* Denne type natur bidrar til en gjenværende naturskog.
* Her trives flere sårbare arter, eks. granmeis, skogsfuglartene og perleugle.

Andre del:

* Norges natur er midt i en voksende krise.
* Velkjente arter av fugl og pattedyr minker drastisk.
* Norsk vegetasjon er jo så grønn. Den er likevel ikke like frisk (som for 50 år siden).
* Av særlig betydning er nedgang i slåtteeng og ville vekster som trenger halvskygge.
* De fleste ville arter trives best i et samspill av mangfold, kaos og uorden -  ikke i friserte monokulturer.
* Artsmangfoldet trues idag vesentlig mer av arealinngrep enn klimaendringer.
* Det vil si at pågående arealpress gir større konsekvenser for artene enn klimakrisa.
* Både naturkrise og klimakrise må løses parallelt, og ikke på bekostning av hverandre.
* Naturkrisa er sterkt underkommunisert - og likevel en stor trussel.
* Begge krisene vil påvirke vårt framtidige liv.
* Det er summen av arealinngrep som er problemet, ikke det enkelte inngrep.
* Store industrielle planer for "det grønne skiftet" vil sette ytterligere press på uberørt natur og artsmangfold.
* Nye veier, jernbane, datasentre, hyttefelt, byutvikling, alpinanlegg, vindturbiner, kraftlinjer, utvidet flatehogst, mer vannkraft m.m. øker presset på naturen.
* Vi kan alle ta ansvar, da egne valg og livsstil har betydning.
* Et nærliggende eksempel: Hagen din kan med fordel ha en urydda del.
* Artsmangfold gir vern i møte med framtidige klimapåkjenninger.
* Et viktig politisk spørsmål:
   Hvordan vil Norge gjennomføre FN-forpliktelsen om 30 % vern av særlig viktig natur?


Resymeet er gjort av Lars Vaagland

Utenatt nord for Skrim gir ro i sjela.  Foto ved Torgeir Skancke

Kattugla trives i hulrom i gammel eik i Vestmarka. Foto ved Torgeir Skancke

Langs Mjøsas bredder er naturen fjerna helt: Her sees dobbeltspora jernbane, gammel riksvei, rasteplass, ny firefelts vei, lokal bilvei, plantefelt, hogstfelt og 
traktorvei. 
Foto ved Torgeir Skancke.


Vindmøller gir fornybar energi. Til hvilken pris? Plassering i sårbar natur gir for omfattende ringvirkninger.
Foto ved Torgeir Skancke.

Industriell flatehogst truer artsmangfoldet i naturen. Naturvern og skogdrift ser ennå ikke ut til å møtes i en felles strategi for produktive områder. 
Temaet berører også ei stolt skogsbygd som Siljan. Foto ved Torgeir Skancke.


Søylediagram fra Artsdatabanken viser ulikhet i press mot truete arter i Norge. Arealendringer overgår de øvrige tilsammen.
Dette er viktig kunnskap for lokalpolitikere og offentlig forvaltning. 

 Perleugla har reir i hule trær. Bevaring av gammelskog er en forutsetning.
Foto ved Torgeir SkanckeRødreven er en ypperlig jeger og er vanlig hos oss Den viser seg likevel sjelden.
Foto ved Torgeir Skancke


Skanckes artikkel om vindkraft på land kan sees her:

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/wAngPA/derfor-boer-vi-unngaa-mer-vindkraft-paa-land


  • Treff: 389