Siljan Historielag

Damstua ved Gorningdammen inneholder særprega Siljan-kultur.
Ønsker du at Siljan skal bestå som kulturfellesskap?
Støtt historielagets arbeid ved å bli medlem!

Hvorfor Siljan historielag?

Laget formidler kunnskap om Siljan.
Laget forsker på ny kunnskap om bygdas fortid.
Laget inviterer til inkluderende, sosiale fellesskap.
Laget er en pådriver for lokal stedsutvikling, både sentrum og periferi.
Laget gjør utvalgte kulturminner tilgjengelige for alle


Hvis du er enig i noe av dette:
Laget trenger også deg som medlem.
Kontingent er kr. 250,- for enkeltmedlem, kr. 350,- for familiemedlemskap.
Kontakt styret for innmelding.
Laget har de siste åra disse tatt initiativ til prosjekter og samarbeidstiltak:2000 

• Registrert og laget rapport om ca 900 kultur-
  minner i Siljan. Med Prosjekt Områdetiltak  
  Siljan / fylkesmannen i Telemark.Forslag til sentrums-sti.
• Laget kart over 70 viktige kulturminner i Siljan
  kommune. LA 21 sammen med teknisk etat.


2001 

• Siljanvassdraget / Forskningsdagene.
  Sammen med ungdomsskolen og Siljan bibliotek.
• Datering av båt fra Lauv (e.jernalder)  
  Sammen med Telemark museum og Norsk sjøfarts-
  museum.
• Rydda og merka 10 km tursti Grorud-Kastet-
  Borgen. Sammen med Lardal historielag.


2002 

• Gps-registrering av forminner i Siljan.
  Pionerprosjekt med Siljan kommune og  
  Telemark fylkeskommune. (Første overflate-
  registrering av bygdas fornminner.)
• Laget ny kultursti Grorud-Romsdalen-
  Lystjern. Tavle ved leirskolen.
• Laget boka «Kult, makt og ære i Siljan» /  
  Fra Skrim til Farris VI. Hovedvekt på kultur-
  minner / fornminner og historikk fra Skauane.  
  Samarbeid med Arthur Borge.

2003 

• Oppgradering av møteplass/badeplass
  Øverbøtjern. Oppsatt kvernstein og kulturinfo
  om vassdraget - samarbeid med Siljan  
  kommune. Støttet av prosjekt FNs fersk-
  vannsår. (Prosjektet utløste Tettstadpri-
  sen for Siljan.)

2004 

• Børjaprosjektet. Datering av bygdeborg.
  Sammen med Universitetets kulturhistorisk museum
  (UKM) og Telemark fylkeskommune.
• Tursti til Børja. Avtale om vedlikehold. Sammen med
  Fritzøe Skoger og Siljan kommune.
• Rydding ved Moholt masovn. Sjakting etter
  tufter. Sammen med kulturetat og skole.


2005 

• Flateavdekking på Bakkaneriset - visning av
  kulturspor. Sammen med UKM
• Fotoboka «Siljan 2005» 100 år etter  
  unionsoppløsninga. Sammen med kulturetaten.  
• Åpning av den restaurerte Damstua. Sammen  med
  lokal pensjonistgruppe.
• Fotomontasje om fløtning i Damstua.
  Støttet av Telemark museum.


2006 

• Siljandagene: Egen stand med ny forskning,
  flyfotoer og spørrekonkurranse. Viktig miljø-
  faktor. Med kulturetaten og frivillige lag.


2007

• Restaurert Båthuset ved Gorningen. Bygdas
  mest særprega møteplass og kulturlokale.
• 10-topperen i Siljan startes. Regi ved Siljan
  kommune, laget bidrar som eneste frivillig.
• Partnerskap med ungdomsskolen:
  Rydding av husmannsplass på Tangen (turmål og  
  padlemål ved Gorningen)
  Rydding og skilting av oppgangssag på Finsrud
  (del av tursti).  
  Reparasjon av Strekdammen (del av tursti).
  Synliggjøring av vassrenner og stangjernstuft på
  verket.


2008

• Pollenanalyse fra Torsholt. Med Helge Høeg.
• Åpning av Båthuset: Kunstutstilling ved Rolf Nerli,
Bjørn Richter, Jan Petter Bratsberg, Arnulf Berge og Pål Gunnæs.
fotomontasjer, elevprosjekter, korpsmusikk m.m.


2009
 
• Utgir boka «Å høre til»- bok VII. Boka handler
  om å skape et fornyet kulturfelleskap
• Fotokonkurranse. Sammen med kultur-etaten.
* Ferdigstiller Laksjøstigen fra Gorningdammen
  til Moholt verk, ca 5 km tursti.


2010
 
• Folkefesten «Fra sluring til biff» avholdes ved
  Båthuset. Ny forskningsrapport om Treschow-
  streiken i 1910, nytt skuespill ved Jeanne
  Bøe: Gjennombrudd-med kvae på hendene,
  skogsarbeiderløype for barn, foto- og
  gjenstandsutstilling i Båthuset m.m. Sammen med
  Fellesforbundet i Telemark og Vestfold.
  (Dette ble Siljans største mønstring i nyere tid
  – mellom 600 og 700 tilstede.)
• Åpne temakvelder vår-høst startes opp på Båthuset.
  Med Damstuegruppa.


2011 

• Sommeråpne søndager på Båthuset / 1.etg.
  Med ungdom som vakt.
• Etablering av fast guidetilbud til Børja, Båthuset og
  Moholt verk.
• Jernverksmarked på Moholt. Kafe, lokalt
  håndtverk og salg. Jernverksløype for barn/ungdom.
• Skuespillet «Slemdals bankende hjerte»
  - diverse bidrag fra laget.

2012

* Pollenprøve fra Holtetjern

2013

* Overtar Austad gamle skole, som dermed reddes fra riving.
  Bygningen fra 1878 pusses opp utvendig.
* Kleinsmia ved Moholt verk reddes fra nedfall etter lang tids forfall.
  Bygningen kan ha konstruksjon og deler av kledning fra verkstida.
* Verksvei mot Lardal ryddes fram til søndre Kisteseter
* Pollenprøve fra Elgtjern.
* Samlet rapport om botaniske spor etter menneskelig påvirkning tilbake
  til eldre steinalder. Laget for historielaget av Helge Høeg. 


2014

* Kulturminner fra Siljan legges på den åpne databasen kulturminnesok.no
* Denne databasen sammen med register over kulturminner av 1999 brukes til vern av lokale kulturminner ved Fritzøe skogdrift
* Laget utarbeider forslag til kommunal skjøtsel for bygdas fem viktigste kulturminner.
* Utstilling ved 200års jubileet for 1814 etableres i 1.etg på Austad gml. skole og lærerbygning.
* Boka "Der veier møtes" gis ut, i form av en 200års reise bakover i tid.


2015

* Ny kultursti med info til Siljuhaugen
* En kulturplan vedtas for første gang av kommunestyret, med vedlagt plan for prioriterte kulturminner.
   Denne delen er utarbeidet av historielaget etter oppdrag fra kommunen gjennom støtte av riksantikvaren.


2016

* C-14 datering fra rydningsrøys på Holt
* Innlagt vann og avløp på Båthuset.
* Lager søkbart bildearkiv på nett

2017

* Oppgradering av Båthusets møtelokaler og foyae/utstillingsrom
* Skolesamarbeid: Årlig besøk til Austad gml skole og Moholt verk (6.trinn) , Siljan kirke og Siljuhaugen (9.trinn)
* Avtorving av slaggsteinskjeller og smie-eise ved Moholt verk
* Severdighetsskilt settes opp for Siljan kirke, Siljuhaugen og Moholt verk, etter søknad fra historielaget
* Ny løsfunn med metalldetektor vises i monter på Båthuset og på lagets nettsider 


2018

* Supplerende infotavler lages av historielaget på Moholt verk


2019

* Restaurering av tømmerrenna, øvre løp/Gorningen  er ferdig. Ansvar ved historielaget.
* Utgivelse av Siljan gårds-og slektshistorie (3 bind)
* Bygging av toalett på kommunens 1000-års sted: Moholt verk


2020

* Historielaget og kulturetaten arrangerer temakveld på Siljan bibliotek med religionshistoriker Eivind Luthen.
* De seks store infotavlene ved kultursti Silkjan kirke - Siljuhaugen skiftes ut på grunn av falming.
* Medlemmer av laget legger innflere registeringer av kulturminner på riksantikvarens nettsider kulturminnesøk

2021

* Historielaget deltar på grunderkveld i Siljan kirke med bl.a. Erik Kulleruds foredrag om Hans Nielsen Hauge som nyskapende næringsaktør.
* Boka Eget skogrike utgis som nr 9 i serien Fra Skrim til Farris.
* Denne boka kjøpes inn av Fritzøe som julegave til ansatte og forbindelser.
* Historielaget deltar med stand og bålkaffi på årets julemarked ved Siljansenteret-

2022

* Den gamle heiveien over Fiskebekkås blir oppgradert sammen med turlaget. Historielaget står for ny info ved Loppedåpan, Vanntårnet og Kikut/fv 32.
Rideveien var i sin tid rodelagt transportvei fra Christiania til Christiansand, også kalt en kongevei.
* Sommerdager i Siljan arrangeres ved Gorningen med bl.a. historielaget som bidragsyter. Prosjektet blir så velykka at det vil bli videreført.

2023/24

* Historielaget tar prosjektansvar for ny gangvei til bygdeborgen på Børja. 
* Årsmøtet i 2023 gir tilsagn om kr. 100.000.- til presentasjon av Lauvbåten på Telemark Museum
I tillegg kommer disse innslagene:

- Siljankalenderen med lokalhistoriske bilder
- Egen bibliotek-reol med Siljan-relatert kildestoff.
- Åpne fellesturer med guiding
- Rydding og merking av historiske veifar og utvalgte kulturminner
- Utleie av Damstua/Båthuset til selskaper, møter  og kurs
- Julebord
- Hjemmesider på nett
- Årsmøte med sosialt samvær
- Temakvelder på Båthuset
- Seniortreff  1.tirsdag formiddag i måneden


Vi er åpne for nye prosjekter.

Båthuset ved Gorningen har nå oppvaskmaskin og toalett.
Vi har plass til flere leietakere.
 
KOM MED IDEER OG PROSJEKTER
MELD DEG INN
BIDRA TIL SILJAN SOM MØTEPLASS
BRUK BÅTHUSET
OPPSØK KULTURMINNER I NÆROMRÅDET
  • Treff: 5688