Siljan Historielag

Her er årsmeldinga som ble vedtatt den 4.2. 2015

Årsmelding for Siljan historielag for 2014

 

 

1          Årsmøtet for 2013 ble avholdt 12.2. 2014 på Båthuset med 27 medlemmer.

Som møteleder ble valgt Rolf Staulen, og sekretær Lars Vaagland.

Årsmelding, regnskap og budsjett ble enstemmig godkjent.

Valg: Lars Vaagland 1år som leder, Rolf Staulen gjenvalgt som sekretær for 2 år, Ann Torild Norheim som ny for Damstuegruppa 2 år, Svein Åge Skilbred som ny for løypegruppa 2 år. Torstein Kiste som ny i valgkomiteen 2 år.

Etter årsmøtet og bespisning fortalte Tor Gervin om to husmannsbrødre fra Sandsvær på 1800talet, og som valgte svært ulike skjebner.

 

2          Det er avholdt ialt 8 styremøter og ett arbeidsmøte vedrørende ny bok.

Styret har bestått av Rolf Staulen, Aslaug Bøyesen, Ann Torild Norheim, Svein Åge Skilbred, Harald Stendalen og Lars Vaagland.

 

3          Medlemstallet er pr 31.12. 2014 akkurat 200 personer, familiemedlemmer inkludert. Dette gir en netto økning på 3 medlemmer siden i fjor.

 

4          Temakveldene på Båthuset hadde følgende emner:

Jomfruland nasjonalpark ved Morten Johannessen, lakselordene i Lågendalen ved Morten Harangen, de nære opplevelsesområder ved Tormod Aulebo, fortellinger fra Lågendalen ved Bjørn Bergene, naturbilder ved Harald Stendalen.

 

5          Turmål i 2014 har vært:

Sentrumstur Mølla - Saga, kirkegårdstur på Grorud ved kapellets 70års jubileum, verksveien fra Moholt, Tokleivgrenda rundt, Raubergflaget. Alle turene hadde lokal guiding, og trakk mange deltakere. Tokleivturen bør nevnes: Den trakk over 80 interesserte. Temaer var bl.a. vognveien, butikken, hoppbakken, anlegget og en tidl. plass/verksbolig, alt sammen ispedd skildringer fra 1950 og 60tallet. Mange var inne i den tidligere Tokleivbutikken for første gang.

 

6          Ryddeprosjekter har vært:

Tømmerrenna, Børjastien, Laksjøstien, milorgløype, Lystjern, Åsdal (plass).

 

7          Åpen dag på Austad gamle skole ble avholdt søndag 21.sept.

I den anledning ble det framvist en ny utstilling i 1.etg. som 200års jubileet for 1814. - Ca 50 personer tok turen innom til både kaffi, vafler og prat. Utstillinga Siljan 2014 – Slemdal 1814 blir en fast del av skolebygget fra 1878.

 

8          Historielaget har gjennomført et omfattende kulturminneprosjekt for kommunen. Dette var bestilt av riksantikvaren gjennom Telemark fylke. Formålene var å gps-registrere utvalgte kulturminner, legge disse i den åpne nettbasen kulturminnesok.no, samt å vekte dem etter skjema.

Dataene er tilgjengelig for offentlig forvaltning. Punktene er tilgjengelig for både grunneiere og alle andre. Særlig målgruppe er kulturhistorisk interesserte. Punktene kan også legges inn som turmål. Det ble også laget plan for de fem viktigste kulturminner i Siljan, samt forslag til aktiviteter for skole og barnehage. Dette ønskes tatt inn i forespeilet kulturminneplan for kommunen.

Følgende steder er foreslått som hensynssoner til arealplan: Prestegården, Eidet og røysfelt ved ridevei Steinkleiv.

Deltakere i prosjektet har vært Tore Fagertun, Rolf Staulen, Jan-Erik Skilbred og Lars Vaagland (prosjektleder).

 

9          Kleinsmia ved Moholt verk er restaurert ferdig.

Bjelker og kledning på tre av veggene er bevart, mens hele østre langvegg måtte skiftes ut. Ny to-fløya dør er laget. Det er mottatt støtte fra kommunen og Sparebankstiftelsen, samt kledningsbord fra Fritzøe. Smia fungerer nå som et blikkfang for verksområdet etter at vegetasjonen rundt ble fjerna i 2013.

 

10       Boka ”Der veier møtes” ble lagt ut for salg to uker før jul.

Temaer var også her Siljan 2014-Slemdal 1814. Boka inneholder en oversikt over milepæler i bygda over de siste 200 år. Av ny-publisert stoff kan nevnes en oversikt over hopphistorie, grendehistorie , butikk-historie - samt utvikling av sentrum. De sosiale møteplasser er en gjennomgående innfallsvinkel. Denne boka er påkostet design.

Boksalget vil i stor grad foregå også utover i 2015. For å dekke utgiftene er det behov for et totalt salg på rundt 400 eksemplarer.

 

11        Pollenprosjektet ble avsluttet i 2014.

Dette prosjektet har vart siden 2004. Historielaget har vært initiativtaker og pådriver for prosjektet. Botaniker Helge Høeg har utført prøvetaking og analyser. Det ble tatt myrprøver fra Saga, Holttjern og Elgtjern.

Formålet med prosjektet var å framskaffe botaniske spor etter menneskelig aktivitet i Siljan i førhistorisk tid. De mest interessante spørsmålene knyttes til helårs bosetting og innføring av jordbruk, herunder både kontinuitet og vekst, samt nedgang og evt. brudd i bosetting. Prosjektet ønsket også å belyse utmarkas betydning for bosetting, da dette i stor grad blir underkommunisert pga generelt mangelfull kunnskap. Resultatene setter bygdas faste fornminner og registrerte løsfunn inn i både næringsmessige og bosettingsmessige perspektiver.

Sammendrag av tall for prosjektet:

Utbetalinger til c14-dateringer og prøvetaking/analyser: kr. 58.000.-. Finansiering: Telemark fylke, kr. 20.000.- Siljan bondelag, kr. 1.000.- Siljan historielag, kr. 37.000.-.

Analyser og strandforskyvingskurve ligger tilgjengelig på våre nettsider.

 

12        Kalender for 2015 er solgt i ca 500 eksemplarer.

Salget er i hovedsak gjort ved dørsalg og stand på butikken. Prisen ble i år økt til kr. 120.- pr stk. for å dekke opp økte trykkeutgifter. Kalenderen utgjør en viktig inntektskilde for laget, basert på lagets egeninnsats.

 

13        Damstuegruppa har hatt følgende aktivitet:

Drift av Damstua og Båthuset med i alt 36 tilstelninger. Av disse er 25 til betalt utleie. Inntektene dekker utgiftene. Vask og tilrettelegging er gjort på dugnad.

Det har vært ryddedugnad på friarealet med grilling 29.april, og julebord den 28.nov. Damstuegruppa har dessuten stått for det praktiske arbeidet med temakveldene.

Berit Wierød har trådt ut av gruppa, men ønsker å fortsette med ansvar for utleie.

 

14       Oppsetting av griller ved Gorningen:

To nye steinmurte griller med faste sitteplasser og bord er under oppsetting. Her har følgende bidratt: Helge Wierød, Erling Kvisla og Hans Tveitan.

 

 

15        Prosjekt Siljuhaugen ved Siljan historielag fikk i 2014 innvilget søknad om støtte på kr. 118.000.- fra Telemark fylke ved kulturrådet.

I høst ble det avklart å beholde nåværende trase forbi presteboligen som atkomst fra parkeringsplassen. Grunneier, som er opplysningsvesenets fond - har akseptert planene om fire nye infotavler. Siljan historielag ved leder har påtatt seg prosjektansvaret dersom prosjektet blir realisert.

Finansieringsplanen forutsetter at kommunen tar ansvar for klipping av ridestien.

 

16        Seniorgruppa har hatt i alt 8 felles sosiale samvær, vekselvis på Båthuset og SIL klubbhus. Ole Kristian Gurholt har stått for opplegg og planlegging.

 

17        40 nye stoler er innkjøpt til Båthuset.

Denne gang ble det valgt ut mer solide stoler. De gamle stolene er plassert på Austad gamle skole .

 

 

 

Årsmelding for 2014 ble enstemmig vedtatt av 27 frammøtte på årsmøtet den 4.2. 2015

 

 

 

 

 

  • Treff: 2676