Siljan Historielag


Årsmøtet ble avholdt 18.august kl. 18.30 i Opdalen grendehus.

Årsmelding og møtereferat

Årsmelding for 2020 - Siljan historielag

 

 

1      Årsmøtet i 2020 avholdes 12.2. på Båthuset med 44 medlemmer. Til møteleder ble valgt Lars Vaagland, til møtesekretær Torstein Kiste.

Framlagt årsmelding, regnskap og budsjett ble vedtatt med positive kommentarer og uten motforslag.  Valg:

Lars Vaagland -/gjenvalgt som leder 1 år, Torstein Kiste /gjenvalgt som sekretær 2 år, Harald Stendalen /ny turleder 2 år, Torgunn Myrvang / gjenvalgt som revisor 2 år, Runar Hogstvedt / gjenvalgt til valgkomite 2 år, Cato Pettersen / gjenvalgt til valgkomite 2 år.

Etter bevertning: Ann Torild viser bilder og forteller fra interessant Cuba-tur.

 

2      Historielaget tar initiativ til temakveld på Siljan bibliotek 2.mars. Laget inviterer religionshistoriker Eivind Luthen fra Tønsberg. Kommunen stiller med plakat, lokaler og dekning av honorar. Menighetsrådet bidrar med rigging og transport. -Temart er Mikael som historisk symbol og mikkelsmess. Siljan kirke er innviet til Mikael. Foredraget tar opp historisk og nåtids betydning av Mikael som symbol - herunder moderne pilegrimsvandring. Ca 50 møter opp.

Denne type felles arrangementer trekker et variert publikum og styrker Siljan som møteplass.

 

3      En planlagt temakveld på Båthuset avlyses. Grunnet pandemien planlegges ingen flere temakvelder på Båthuset.

 

4       Utleie av Båthuset gjennomføres innenfor de noe skiftende regler for smittevern.  Her gjennomføres tiltak som ekstra vask og spriting av hender ved inngang. Leietaker er selv ansvarlig for registrering og avstand. Det er ialt 10 utleier og 6 møter på Båthuset, herav 1 seniormøte med tema hvalfangst.

 

5       Turgruppa har følgende felles turer:

* 6.september går vi fra Gorningdammen via Kjonhaugen til Austad gamle skole. Turansvar deles med geoparken. Turen er bidrag til Kom- deg- ut dagen. Flere ungdommer på denne turen gir dynamikk til formidling. Svært få deltakere denne gang.

 

*  20.september arrangeres fellestur med historielagene i Sandsvær og Lardal, med Siljan som pådriver. Vi besøker Viersetra med originale størhus og fjøs. Eierne av Finnerud har tatt godt vare på det bevaringsverdige tunet. Viersetras historie går tilbake til sist på 1600tallet. Etter bevertning på setervollen går turen til boplassen Vieren. Her finnes fortsatt spor etter denne fjellgården fra 1830-tallet. Noen tar deretter en titt på Vierstua - ei godt bevart tømra skaustue fra 1920tallet. Ialt rundt 70 deltakere deltar på årets høsttur.

 

6       Planlagt arrangement for Groruds kapells 75 års jubileum endres til et filmopptak. Historielagets leder bidrar med en hilsen.

 

      Løypegruppa rydder disse steder: Finsrudsaga, Moholt smie, Lakssjø-stien over Fossåsen og Milorg-løypa.

 

8        Damstuegruppa sørger for utleie og vask av Båthuset. Det arrangeres vårrydding på uteareal. Ann Torild Norheim overtar ansvar for utleie etter Berit Wierød, som har hatt utleie siden starten i 2008. Hun mottar en blomster-gruppe som takk for flott innsats. Torstein foretar intern-kontroll på Damstua og Båthuset. Utfylt rapport legges tilgjengelig.

 

9        Siljankalenderen 2021 trykkes i 450 eks. Salget lander på ca 340. stk.  Salget foregår denne gang på stand ved Spar og Rema. Pga smittevern foregår dette utendørs. Selgere er styret + Jan Erik Skilbred. Utsalgspris er nå kr 150. -

Formidling av lokalhistorie + tilførte prosjektmidler er oppnådd.

 

10       Toalettet på Moholt verk følges opp mht vask, smittevern og generelt tilsyn ved historielaget.

 

11        Infotavler for kultursti Siljuhaugen byttes ut på grunn av falming. De nye fra Thure Trykk forventes å ha bedre holdbarhet.  Stien opp klippes jevnlig av teknisk etat, jfr avtale med fylkeskommunen. Historielaget står for tilsyn av infotavler og rydding av gravfelt.

 

12        Årets ti-topper avlyses av kommunen grunnet pandemien.

Tiltaket har vært en faktor til folkehelse og lokalkunnskap.  Behovet for økt fysisk aktivitet er stort. Det oppfordres til gjenopptaking av ti-toppern  i Siljan, gjerne med tillegg av digitale løsninger.

 

13        Vedrørende Austad gamle skole:

Styret mottar kjøpstilbud fra Ari eiendom - firmaet som driver nabobygget som utleiebolig. Vi avslår dette tilbudet da vi isåfall vil miste bruksretten.

Det inngås avtale med Guro Vale om jordleie. Leietaker fjerner gamle gjerder og stativ.

 

14        Det lages egen logo for historielaget. Motivet med svart sagblad på grønn bunn symboliserer jernverk, sagbruk og natur. Designet utføres av Pål Gunnæs.

 

15       Registrering og bevaring kulturminner:

Det registreres fjøstuft på nordre Kisteseter. Da tufta ligger helt opp mot et anleggsområde er den truet.  Etter befaring med Fritzøe merkes tufta for bevaring.

Generelt utsettes setertuftene for både nedgroing og fjerning. Områdene kan inneholde spor tilbake til middelalder. Historielaget jobber aktivt med registering i utmark. Flere medlemmer av historielaget bidrar til registeringer på kulturminnesøk.no

 

16      Styret har ialt 7 styremøter. Medlemmene har følgende ansvar:

Turer: Arnt Harald Stendalen.     Løyper: Svein Åge Skilbred.    Damstugruppe: Ann Torild Evju Norheim.     Kasserer: Aslaug Bakke Bøyesen.     Sekretær: Torstein Kiste.     Leder: Lars Vaagland.

 

17       Ved årets slutt har laget 183 betalende medlemmer. Siden 1.1. er 11 innmeldt og 8 strøket. Dette gir er en netto økning på 3 medlemmer.

 

 

 

 

 Referat fra årsmøtet til Siljan Historielag

Opdalen grendehus, 18.8.2021

 

Frammøte: 13 personer

Saker:

      1. Valg av møteleder: Torstein Kiste.

          Valg av sekretær: Lars Vaagland

 

  1. Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Underskrivere av protokoll: Sverre Gurholt og Thor Helge Jahnsen

 

  1. Framlagt årsmelding for 2020 ble godkjent uten motstemmer.

 

  1. Framlagt regnskap for 2020 ble godkjent uten motstemmer.

 

  1. Valgkomiteens forslag ble godkjent ved akklamasjon.

Følgende ble valgt:

Lars Vaagland, leder 1 år gjenvalg

Aslaug Bakke Bøyesen, kasserer 2 år gjenvalg

Svein Åge Skilbred, løypegruppa 2 år gjenvalg

Ann Torild Evju Norheim, damstugruppa 2 år gjenvalg

Thor Helge Jahnsen, valgkomite 2 år gjenvalg

Helge Norheim, revisor 2 år gjenvalg

 

  1. Forslag til budsjett for 2021 ble godkjent uten motstemmer.

 

  1. Forslag om salg av Austad gamle skole til Guro Vale Kvavik ble godkjent uten motstemmer.

 

Styret får fullmakt til å gjennomføre salg under følgende forutsetninger:

Gamleskolen med tomt, inkludert det lille jordstykket syd for bygget følger med i salget.

Salget innebærer fri bruksrett til bygningen for historielaget.

Historielaget mottar kr. 100.000.- ved overdragelsen.

Kjøper påtar seg ansvar for drift, vedlikehold og nødvendige oppgraderinger.

Det ble en spørsmål- og svar-runde før vedtaket. Både kjøper, historielaget, grendemiljø og hele Siljan har felles interesser i bevaring av dette bygget fra 1878. Kjøper driver også slektsgården sin på Austad med produksjon av gras.

 

  1. Styret har ikke mottatt innkomne forslag til årsmøtet.

 

Etter årsmøtet ble det en hyggelig prat over en kopp kaffe + twist.

Pandemien førte til en svært forsinka gjennomføring av årsmøtet og fravær av matservering og tema-innslag. Møtet ble avholdt i tråd med gjeldene smittevernråd.

 

Referat ved Lars Vaagland, 19.august 2021      

 

 

           

  • Treff: 1419