Siljan Historielag

Årsmelding Siljan Historielag

for 2002

 

Framlagt for årsmøtet den 20. februar 2003

 

  1. Generelt: Styret har bestått av 6 personer: Asbjørn Nordbø (slektsforskning), Gudrun Allum (kasserer), Otto Austad (løypeansv.), Helge Wierød (turgruppe), Ragnhild Løver (sekretær) og Lars Vaagland (formann).

Vi har hatt i alt 6 styremøter/arbeidsmøter.

Laget kan vise til en knoppskyting mht. aktivitetsnivået. Dette er i tråd med intensjonen til forrige årsmøte om at alle i styret skal ha sitt individuelle ansvarsområde. Styret er da helt avhengige at andre utenom bidrar til gruppe-aktiviteten.

 

2. Vi startet året med en åpen lysbildekveld på kommunehuset den 19.3. Dette var et samarbeid med kultur-etaten. Kåsør var Jan Grønseth. Tema : Livet langs Numedalslågen. Pga. av en feil fra kommunen mht. annonsering kom bare ca 30 personer til et meget godt gjennomarbeidet program, dessverre. Derfor oppsto også underskuddet for historielaget.

 

  1. Prosjekt Øverbøtjern har fått politisk klarsignal fra kommunen. Historielaget har vært aktiv pådriver for å utvikle denne bade/og møte-plassen midt i sentrum. Plan for utforming: Se skisse over området på vår reol i biblioteket.

 

  1. Prosjekt ”Vår kulturarv” inviterte til samarbeid skole/historielag. Dette resulterte i at alle de fire skolene i bygda i 2002 ryddet sitt eget kulturminne, mot støtte på kr. 2.500.- pr. skole fra denne stiftelsen. Meget bra av Siljan!

 

  1. Finsrudsaga ved Laksjø ble våren 2002 rydda for vegetasjon etter tillatelse fra Fritzøe Skoger. Nå kan folk se både ruin og vannet fra veien.

 

  1. Siljan Historielag har vært høringsinstans for kommunen mht. vern av kulturminner ved to utbyggingstiltak i kommunen. Det er et klart framskritt at våre ressurser brukes i den kommunale planlegging.

 

  1. Kulturstien Grorud- Romsdalen er i hovedsak ferdig rydda, ca 10 km. Det er laget tre nye gang-bruer. Ei egen gruppe har vært i sving med prosjektet. Siljan Bondelag og teknisk etat har vært samarbeidspartnere. Info-tavle er satt opp ved leirskolen. Leirskolen er godkjent som P-område for stien. Det er søkt vegvesenet om P-anvisning fra fylkesvei . Offisiell åpning skjedde søndag 29. september. Ordfører stilte opp med tale og sjekk til laget. Ca 60 personer deltok på en svært vellykka familie-tur. Hovedmålet denne gang var husmannsplassen Romsdalsrønningen. Tuftene er nå synliggjort etter over 100 års gjengroing.

Det ble kokt fire store kaffi-kjeler på bål. Folk koste seg i det milde høstværet.

En stor elgokse viste seg fram for hele turfølget, slik vi håpet det! Det ble uttrykt ønske om en årlig høst-tur på stien.

Vi fikk et bra oppslag i Varden på forhånd.

 

8. Øvrige turer i 2002 var: Rusletur til Øverbørønningen i mai, familietur til Gonsholt i juni, tur til Larvik med Farrisbåten i august. Se omtale fra turkomiteen.

 

  1. Forskningsdagen 2002 ble holdt 26. september på Øverbøstua med ca 80 deltakere. Tema var Moholt Jernverk. Elever fra 9. klasse hadde på forhånd gjort historiens første utgravning i området. Resultatet var bl.a. jernbiter, keramikk, takstein, slagg og krittpiper. Historielaget hadde folk med både ved graving og framvisning. Ifølge skolen bidro tiltaket til økt interesse for sin egen bygd, med en ny innfallsvinkel. Prosjektet avslørte at området snarest bør ryddes for et tykt lag av vegetasjon og skrot. Biblioteket bidro med finansiering og utstilling.

 

  1. Damstua og båthuset ved Gorningen er overtatt av historielaget for 5 år etter skriftlig avtale med Fritzøe Skoger. Ei egen, sjølstendig gruppe er i gang med finansiering og tiltak for restaurering av bygningene. Vårt håp er å bidra til et fløtermuseum, som samtidig blir leid av foreninger og tilstelninger innen bygda. Etter en fase med oppbygning på 5 år vil ansvarsforholdet revurderes.

 

 

  1. Fra Skrim til Farris nr. 6 var vårt økonomiske løft dette år. Prosjekt ”Kulturminner i Siljan” ga støtet til innholdet. Stoffet er hentet fra alle deler av bygda. Temaet ”kult, makt og ære” har ikke vært behandlet spesielt tidligere. Tidsspennet er fra første bosetning til kølabrenning under krigen og setring før maskinalder. Boka er påkostet med både omslag og bilde-serie i farger. Mesteparten av redigering er gjort av oss pga tilgjengelige data-programmer.

Samarbeidpartner har vært Oluf Rasmussen trykkeri i Skien. De bidro med data-assistanse og god trykke-kvalitet til brukbar pris.

Boka inneholder også en fakta-del i form av vedleggsliste. Denne er spesielt tilsiktet til bruk i skolen som stoff til egne prosjekter. Boka er derfor gitt våre fire skoler samt til biblioteket. (Ett eks. hver, med oppfordring om innkjøp av flere)

8 personer har bidratt på stand i Siljansenteret fordelt på to helger i desember.

Vi har deltatt på ”historisk marked” i Vestfold Museums nye lokaler på Langestrand/Larvik.

Grendene har for en stor del blitt oppsøkt ved direkte salg. Boka er også lagt ut til salg på kommunekassa, Siljan bibliotek og en del bokhandler. Vi har fått omtale i ØP, TA , Varden og Tønsberg Blad. Salget ser såpass bra ut at vi må passe på å beholde et visst restlager til bruk i laget.

En endelig oppsummering av salget kommer seinere.

 

12. 2 etg. i gamleskolen på Austad er etablert som lager for lagets papirer og utstyr.

Laget har mottatt en karjol og to sleder av Aslaug Kiste. Disse oppbevares foreløpig privat.

 

13. Ved en offentlig registrering av fornminner i Siljan i høst har formann deltatt fra laget. Det ble bl.a. registrert spor av jernaldergård ved Sponsletta , gravfelt på Mosletta og Holte, samt åsrøyser på Galtetjernås og Tudalskulten.

Vi har mottatt invitasjon fra fylkesarkeolog om å delta på 14 dagers videre arbeid til forsommeren. Disse registreringene blir etter hvert lagt ut på internett, slik at alle kan få kjennskap til dem.

 

 

  • Treff: 3488