Siljan Historielag
 

Møteplass i Siljan sentrum.

 

Til Siljan kommune.

ved ordfører Kjell Sølverød

 

 

Årsmøtet for Siljan historielag oppfordrer med dette kommunen om å etablere en felles møteplass i tilknytning til Siljan
torg.

 

Siljan historielag ser med bekymring på det nåværende og særlig det framtidige tilbud i kommunen.

Dagens bibliotek på Øverbøstua dekker på langt nær behovene for en tidsmessig møteplass: Dette gjelder åpningstider,
romvolum, mangel på disponible møterom samt at den har en perifer beliggenhet i forhold til torget.

Synergi-effektene uteblir, og besøkstallet blir relativt lavt.

Det framtidige Siljan trenger en inkluderende og pulserende møteplass.

Et kulturhus i sentrum vil bidra gjensidig positivt til de øvrige sentrumsformål.

Det vil bidra til identitet, sosiale møter og nyskapning - noe bygda vår vil trenge i økende grad.

En uformell arena i sentrum vil styrke Siljan som bokommune, og bidra til en bedre folkehelse.

Kunnskapsformidling om bygdas historie vil være et ønsket supplement til en fornyet møteplass. 

Et kulturprosjekt i sentrum bør innbefatte et driftssamarbeid mellom kommune og foreninger i bygda.

Vi ønsker at Siljan skal bestå som kulturfelleskap.

 

 

Vedtatt på årsmøtet for Siljan historielag

11.2.2016


Referat fra årsmøtet for Siljan historielag

Båthuset, 4.2.2015

 

I alt 27 medlemmer møtte opp på årsmøtet.

Sak 1   Harald Stendalen ble valgt som møteleder. Lars Vaagland som sekretær for årsmøtet.

Sak 2   Innkalling og dagsorden godkjent uten kommentarer.

Sak 3   Årsmelding fra styret ble opplest og enstemmig godkjent. Det ble gitt kommentarer til innholdet i bokutgivelsen.
Det ble ytret ønske om tydeligere tekst til kalenderen.

Sak 4   Revidert regnskap ble enstemmig godkjent.

Sak 5   Valg:    Leder 1år: Lars Vaagland, gjenvalg

                        Kasserer 2år: Aslaug Bøyesen, gjenvalg

                        Turleder 2 år: Torstein Kiste, ny

                        Revisor 1 år: Jan Erik Skilbred, gjenvalg

                        Revisor 2 år: Torgunn Myrvang, ny

                        Valgkomite 2år: Thor Helge Jahnsen, ny

Sak 6   Budsjett på kr. 382.000.- ble enstemmig godkjent. Det ble svart på spørsmål om den planlagte kultursti Siljuhaugen.
Det ble etterlyst budsjettmidler til ytre vedlikehold av Båthuset. Styret tar ansvar for dette i inneværende år.

  

Etter årsmøtet ble som vanlig fortært gode snitter fra Spar Siljan.

Tormod Aulebo var invitert for å fortelle om våre opplevelsesrike nærområder.

Han startet billedserien med en rundreise på Grorud, der han var bosatt som lærer i flere år på 1960tallet. Vi fikk noen
inntrykk fra den tids grendemiljø, med i alt 12 elever på skolen.

Deretter gikk turen rundt i hele Skiensregionen, ispedd både kulturhistorie, sagn og geologiske godbiter. Områdene fortjener
i høy grad vår oppmerksomhet.

 

ref ved Lars Vaagland

 
Referat fra årsmøte

Siljan historielag, Båthuset,12.2.2014

  

Oppmøte: 27 medlemmer.

 

Sak 1   Valg av møteleder: Rolf Staulen.

           Valg av sekretær: Lars Vaagland

Sak 2   Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 3   Forslag til årsmelding for 2013 ble enstemmig godkjent.

           Supplerende av navn blir lagt inn i rapporten.

           For kalender 2014 ble påpekt to feil mht info.

Sak 4   Regnskap for 2013 i revidert utgave ble enstemmig vedtatt.

Sak 5   Valg.

          Styret:

          Lars Vaagland, leder, gjenvalg 1 år.

          Rolf Staulen, sekretær, gjenvalg 2 år

          Aslaug Bøyesen, kasserer, ikke på valg

          Harald Stendalen, turgruppa, ikke på valg

          Ann Torild Evju Norheim, Damstuegruppa, 2 år - ny

          Svein Åge Skilbred, løypegruppa, 2 år - ny

          Revisorer :

         Nina Bøe og Jan Erik Skilbred, ikke på valg.

         Valgkomite:

         Ole Kristian Gurholt, ikke på valg

         Torstein Kiste, 2 år -ny.

         Alle valg ble gjort enstemmig.

Sak 6   Budsjett for 2014:
         Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

         Salgspris for neste års kalender ble diskutert. Her var det noe ulike syn.

 

  

Referat ved Lars Vaagland                                                  Rolf Staulen

  

            Sign.                                                                                        Sign.

 

Siljan, 13.2.2014

Referat fra årsmøte

Siljan historielag

Tid: 13.februar 2013 kl. 18.30

Sted: Båthuset

Antall frammøtte: 31 medlemmer.

  

Fra sakslista:

 

  1.     Som møteleder ble valgt Rolf Staulen.

          Som sekretær ble valgt Lars Vaagland.

  2.     Innkalling ble godkjent uten kommentar.

  3.     Årsmelding for 2012 ble opplest og enstemmig godkjent.

  4.     Revidert regnskap for 2012 ble gjennomgått, og enstemmig godkjent.

  5.     Som leder ble gjenvalgt Lars Vaagland for 1 år.

          Som ny kasserer ble valgt Aslaug Bakke Bøyesen for 2 år.

          Som ny turleder ble valgt Harald Stendalen for 2 år.

          Ingen stilte til valg som leder av damstugruppa.

          Damstugruppa får fullmakt til å finne en kandidat som seinere kan tre inn i styret.

          Som revisorer ble gjenvalgt Nina Bøe og Jan Erik Skilbred for 2 år.

          I valgkomiteen ble gjenvalgt Ole Kristian Gurholt og Tor Lund for 2 år.

          Alle valg var enstemmige.

  6.     Styret la fram et forslag om å overta Austad gamle skole.

  

Bakgrunnen for forslaget er at kommunen planlegger å rive Austad gamle skole i løpet av året. Dette er begrunnet i manglende
bruksbehov, og at bygningen trenger et nytt tak dersom det skal bevares. Laget tilbød seg dermed å overta bygningen pluss
tilsagn om en passende tomt for rivningssummen, stipulert til kr. 250.000.-. Bygningen inneholder idag et skolemuseum i originalt
interiør fra 1878.Den inneholder en leilighet i gjennonmført 1950-talls stil, samt et gangparti fra 1920tallet. Bygningen er den
eneste av grendeskolene i bygda med en bevart bygningshistorie. Austad gamle skole ligger i tillegg gunstig til som landskapsfaktor,
ved inngangen til et mangfold av bygdas kulturhistoriske minnesmerker.

   

Innkommet forslag fra kommunen ble framlagt: 

1. Kostnaden ved kjøp settes til kr.1. Det gis en bruksrett for arealet, som ikke overdras så lenge Siljan kommune er eier av eiendommen.

2.  Arealet på sydsiden (grassetta) tilfaller lærerboligtomta dersom Siljan kommune avhender eiendommen.

a   Unntak ved opprettelse av Grendehus i dagens barnehage

b   Eiendom tilfaller Siljan kommune dersom Siljan historielag ikke lenger ønsker å benytte den.

3. Det gis et tilskudd på kr. 250.000 til Siljan historielag. Det forutsetter at Siljan historielag istandsetter garasjen til oppbevaring av
barnevogner innenfor dette beløpet.

4. Siljan kommune skal ha framtidig rett til adgang til anlegget for vann og varme i lærerboligen.

 

Kommunens forslag til avtale ble dermed drøftet.

Noen var skeptiske til å overta pga usikre vedlikeholdsutgifter, og antatt synkende dugnadsinteresse.

Dette ble imøtegått av flere. Dugnadsiveren lever fortsatt i Siljan.

Vi får en mulighet til å spare inn penger til laget ved oppussing av nytt barnevognsrom og tak.

Hvis dugnaden blir lav, vil vi allikevel ikke tape penger.

Rommene kan benyttes til montasjer og visning av grendehistorie, skihistorie mm.

På sikt vil eiendommen kunne selges, om et framtidig årsmøte skulle ønske dette.

Så lenge barnehagen på Austad er i drift vil det ikke skje endringer i bruken av utearealet.

Det ble hevdet at den framlagte avtaleteksten ikke sikrer oss godt nok juridisk.

Tore Kvaale foreslo derfor et tillegg. Dette lyder slik:

 

Siljan historielag ønsker å overta Austad gamle skole. Årmøtet gir styret fullmakt til å inngå en mer detaljert kontrakt vedrørende
overtakelse, med utgangspunkt i det foreliggende forslag fra kommunen.

Dette forslaget ble vedtatt med 30 mot 1 stemme.

Tore Kvaale tilbød seg å bistå ved presisering av avtaleteksten.

 

7.  Budsjett for 2013 ble framlagt, og enstemmig vedtatt.

 

Etter årsmøtet og servering av snitter, hadde Tor Bjørvik en engasjerende bildevisning fra setring i området Siljan-Lågendalen.
Dette trakk ytterligere 9 tilhørere. Dermed var Båthuset fullt.

 

Siljan, 18. febr 2013

 

Lars Vaagland.                                                             Rolf Staulen

 

 

  • Treff: 2308