Siljan Historielag

LEIEKONTRAKT

 

Mellom undertegnede,

 

            Fritzøe Skoger Mille-Marie Treschow (heretter kalt Eieren)

 

og

 

            Siljan Historielag, (heretter kalt Leieren),

 

er det inngått følgende avtale:

 

 

  1. Leieobjekt

 

Leieforholdet gjelder eiendommen "Damstue" og ”Båthus” ved Gorningdammen i Siljan kommune.

 

            Leieobjektet stilles til Leierens disposisjon i den stand det befinner seg i dag.

 

  1. Leietid

 

Nærværende avtale avløser leieavtale av 06. september 2002.

            Leieforholdet i henhold til nærværende avtale løper fra 01.03.2008, og gjelder

for 99 år. Avtalen kan ikke sies opp i leietiden, med mindre bruken av anlegget får en vesentlig endret bruk, eller det forekommer mislighold. Dette er nærmere beskrevet i pkt 4.

 

  1. Leien

 

            Siljan Historielag betaler ikke leie i leietiden.

           

  1. Bruken av leieobjektet

           

Denne avtalen er inngått med den hensikt at Damstua og Båthuset skal disponeres av Siljan Historielag på en slik måte at det gir løpende lokalmiljøet samt lag og foreninger mulighet til å arrangere faglige og sosiale evenementer i egnede omgivelser.

 

Dersom denne bruken endres vesentlig, i en slik retning at det kan påvises at det er i strid med intensjonene, eller dersom bruken bortfaller over en periode på mer enn 2 år, har Eieren rett til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning. Det samme gjelder dersom Siljan historielags virksomhet opphører.

 

  1. Strøm. Driftskostnader.

 

            Leieren må selv sørge for å tegne eget abonnement og betaler særskilt for strøm, så vel fast avgift som faktisk forbruk.

 

Leieren dekker for øvrig alle kostnader forbundet ved disponering, drift og vedlikehold av leieobjektet. Alle kostnader knyttet til eiendommen er Eieren uvedkommende.

 

  1. Leieren plikter

 

I mangel av annen skriftlig avtale skjer vedlikehold og påkostninger for Leierens regning, og kostnader ved dette kan ikke kreves refundert av eieren ved leieforholdets avslutning.

 

            Leieren plikter under sitt opphold på eiendommen å være oppmerksom på og melde fra om eventuelle ulovligheter i skog eller områder for øvrig.

 

            Leieren må selv sørge for ønsket forsikring av bygningen, innbo og løsøre. Dersom brann eller andre forhold utenfor Eierens kontroll fører til at Leieobjektet ikke kan stilles til rådighet for Leieren, innebærer dette intet avtalebrudd fra Eierens side. Eieren plikter ikke å gjenoppbygge leieobjektet dersom dette skulle gå til grunne.

            Dersom leietager ønsker å gjenoppbygge leieobjektet, gis de rett til dette, men partene skal da møtes for å reforhandle betingelser i kontrakten.

 

            I bygningen er montert/plassert brannvarslings-/brannslukningsutstyr. Leieren må sørge for at dette utstyret til enhver tid er intakt. Ved leieforholdets opphør skal leie-

objektet tilbakeleveres med pliktig utstyr.

 

  1. Fremleie

 

            Hel eller delvis fremleie av bygningen er ikke tillatt foruten Eierens skriftlige samtykke. Eier er imidlertid kjent med at utleier ønsker å leie ut objektet for enkeltstående arrangement/kurs til lag/foreninger etc for å finansiere driften. Dette er for eier uvedkommende, da eier vil forholde leg til leieren jfr denne kontrakt.

 

  1. Adkomst, brensel m.m.

 

            Leieren har rett til nødvendig adkomst over eierens eiendom frem til leieobjektet. Parkering og ferdsel på veien frem til leieobjektet må ikke hindre den øvrige trafikk, og all kjøring og parkering skjer på eget ansvar.

 

            Det påligger ikke Eieren plikt til brøyting.

 

            Forøvrig har leieren ingen særlige rettigheter på eierens omkringliggende eiendommer.

           

 

 

                                                Siljan, 20. februar 2008.

 

Som eier                                                                                  Som leier:

(Sign. ved Gudmund Nordtun)                                               (sign. ved Lars Vaagland)                                                                                           

 

Mille-Marie Treschow                                                          

  • Treff: 4238