Siljan Historielag

 

Styremøte Siljan historielag

 1. 11.14 i Damstua.

 

Tilstede: L Vaagland, H Stendalen, S Å Skilbred, A Bøyesen, A T Norheim, R Staulen.

 

Sak 1. Info og meldinger.

 

 • Invitasjon fra Hedrum historielag 30.11.14 bygdetunet. Utgivelse årets bok ”Det rinner en kilde”. Ønske om at laget kjøper inn jmf historier fra Siljan.
 • Pollen prosjektet fra 2005 avsluttet. Analyse fra Elgtjern v Kisteskogen. Interessant sammendrag på 31 sider som blir lagt ut. Totalkostnad 60 000 . Noe er dekket via andre aktører.
 • Årets bok ”Næs jernverkmuseum er kjøpt inn, legges på biblioteket.

 

Sak 3. Kalendersalg.

 

 • 120 kr for kalender. De er fordelt /fordeles på møtet. Selgere er Hans Tveitan ,Aslaug B Svein Åge S , Lars V ,Ann T N , Ole K Gurholt på roder.
 • Butikksalg 5 og 6 desember
  1. Fredag 5.12 fra            0900 H Tveitan

1200   Svein Åge

                             1500   Ann T                                                                                                                          

 

 1. Lørdag 6.12. fra        0900   Harald
 • Lars

 

 

 

Sak 4. Boksalg.

 • Utsalg pris er 300 kr. 500 bøker er bestilt
 • Håper at bok er ferdig trykket 8.12.14. Er under redigering. Omfattende arbeid
 • Salg vil foregå via Hans Tveitan og Vaagland junior på provisjon m 30 kr boken. Enighet i styret m provisjonsalg.
 • Tips om å ta opp bestillinger undre kalendersalget
 • Butikksalg er aktuelt torsdag 18 og fredag 19.12 . Fordeling som følger;

 Salg på Siljansenteret:

Torsdag 18. fra kl 1500                      Ann Torild

Fredag   19. fra kl 0900 til 1200         Harald

                             1200 til 1500       Aslaug

                             1500 til 1800       Svein Åge

Lørdag   20. fra    0900 til 1200          Aslaug

 

 

Sak 5. Evaluering Turprogrammet 2014.

 • Meget god og stor oppslutning om årets turer. Spesielt tur Toklev var stor oppslutning om. . Ikke for lange turer i lokal historisk område ”falt i god jord”. Noe å bygge på.
 • Ideer rundt 2015 er Austad/Laksjøområdet, Opdalen rundt kraftverket,Sentrum Siljan, Ramsvann området m bjørnehi, tømmerrenne ,Seterkollen osv, Eide området.

Sak 5 Årsmøtet 2015.

 • Dato 4.2.15 på båthuset kl 1830.
 • Forslag om innslag m T Aulebo( teknisk svikt v forrige besøk på temakveld
 • Detaljer årsmøte v neste styremøte

 

Sak 6.

Temakvelder våren 2015.

                                                                                                                            

 • Willy Solberg forespørres igjen.
 • Forslag om Kjell Bitustøyl

 

 

 

Ref

Rolf Staulen

 1. 11.14

 Styremøte Siljan historielag 23.10.14 i Damstua.

 

Tilstede: L Vaagland, R Staulen, A Bøyesen, Svein Å Saga

Spes invitert for innlegg Hans Tveitan.

Forfall: H Stendalen.

 

1.Info og meldinger.

 • Økonomi v kasserer. Ennå ikke mottatt 20 000 jmf GPS prosjektet m merking kulturminner. Vil komme via fylket, kommune til laget. 20 000 kulturmidler i år.
 • Sluttrapport GPS prosjeket er ferdig v L Vaagland. Sendt og utbet jmf ovenfor

 

 

2. Rydding /merking turløyper og kulturminner.

 • Hans Tveitan med innspill om å merke Raubergflaget på toppen da dette er et spesielt pkt m alle tre fylker repr på et sted. Iniativ verdsatt og Hans og Svein Å ser på det arb messige og utreder iniativet mhb på tillatelse, arb og utforming
 • Tømmerrenne v Gorningen bør ryddes i høst. Tore F og Svein Åge ser på dette
 • Fisnrudsaga gror igjen. Ble ikke sprøyting gr kostnader med mer. Ses på av Svein Å og Tore F.
 • Det er ryddet frem tuftene etter seterhus Skumsetra v Rolf . Bør GPS registreres jmg kulturminne
 • Gammel ridevei Midtbygda skole og det nye Skauenfeltet bør ryddes og blir en fin løype jmf nye feltet

 

3. Kalendersalg.

 • Lars har stått for Lay out og gjort en stor jobb. Bestilt til 20.11.14. Ca 530 er bestilt. Pris i år blir 120 kr etter mange år med 100 kr. Salg på butikken 5 og 6 /. Lars avtaler m ”Spar”. Dørsalg må da være unnagjort.

 

4. Austadutstillingen..

 • Ble en hyggelig dag. Guidetilbud i fremtiden ? . Skoleklasser.? 8 har hvert år tur i området. Noe varme slås på jmf vinter. Innspill på å få mer frem jmf skolestuen og materiell til skolen. 2 etg har et potensial

 

5. Bok prosjektet.

 • En stor jobb med redigering er på gang v Lars Må ha noe teknisk bistand v trykkeriet.
 • Forslag på 2 eller 3 selgere som får noe provisjon/godtgjørelse. Dette før bok blir lagt til salg v butikk på stand. Pris bok blir ca 300 kr. Opplag 500 bøker. Bør ha noen igjen eter salgfremstøt v jul. Ca 100 ? For å dekke utg må ca 300 selges
 • Utfordring med tett salg opp mot kalender
 Styremøte , Damstua 14.aug


Tilstede:

Aslaug, Ann Torild, Lars, Harald.

Sakene ble tatt opp i følgende rekkefølge:

 

1). Helge Wierød hadde med papirer på utlegg kr. 714,- .Gjaldt materialer til uteplass.Attestert!

 

2). Lars har fått tilbud på diverse vedlikehold av Båthuset,dette tilbudet er senere sendt ut på mail til styremedlemmene! Blir avgjort senere  

    når vi ser budsjettoversikten!

3). Prosjekt Siljuhaugen: Prosjektet har fått tilsagn om støtte fra fylkeskommunen, det som må avklares før vi går videre er endelig avtale

    med Opplysningsvesenet.

 

4). Informasjon fra Aslaug: Fått inn kr. 32000,00 i års/medlemskontingent pr. dato. 3 medlemmer i avgang-ett i tilgang. Mottatt kr.    

    100000,- fra Siljan Kommune angående GPS registrering. Utgift nye stoler kr. 40000,- betalt! Ennå ikke sett noe til kulturmidlene.

 

5). Bok nr. 8: Gjennomgang av aktuelle innslag til boka. Alt stoff bør være skrevet og event. lagt ut på minnepenn til neste styremøte.

 

6). Austad gamle skole: Åpen dag satt til søndag 21. september kl. 14-18.00.Bildemontasjer med tema: Siljan i 200 år.Servering kaffe/kaker

    skolen vaskes på dugnad onsdag 20.

 

7). Temakveldene-emner drøftet! Dette er godt i gang forøyrig.høstprogrammer må klareres innen uke 36. Informasjon sendes  

    medlemmene seinest uke 37,Lars kontakter Kommunenytt!

 

8) Neste møte: 3 eller 4. september.

 

   Husk turen Toklev/ Vanebu søndag 24.

 

Referat Harald.

 

Styremøte  Siljan historielag

 

Onsdag 7.5.14 kl 1800 damstua.

 

Tilstede: L Vaagland, R Staulen, H Stendalen, S Å Skilbred, A Bøyesen, A T E Norheim.

 

 1. Info og meldinger:

 

-  Kasserer redegjorde for økonomi.Kontigenter begynt å komme inn.

-  Stoler som skal kjøpes inn Båthuset ikke kommet, dermed heller ikke regning ennå

-  Momsrefusjon må passes op fra kasserer sjekkes opp om noe er å hente på dette.

-  Svein Å Skilbred har ryddet sti v Galtetjernkrysset  til containere fra  krigen 

-  Siste styremøte referat fra 3.4.14 gjennomgått

-  Damstua er utleid 19.5.14

-       Litt praktisk fordeling vedr kirkegårdsvandring og palsser på Grorud 9.6 jubileet Grorud kirke

-       Protokoller fra Siljan trygdelag innlevert til oppbevaring

 

 1. Kulturminneprosjektet.

Jobbes med fra GPS gruppen bestående av L Vaagland, T Fagertun, Jan E Skilbred, Rolf Staulen. Mye papirarb med dokumentasjon i tillegg til selve reg i terrenget m GPS. Sluttrapport skal være 1.6.14. Historielaget haar kjøpt inn 4 GPS til formålet. Prosjektet må dokumenteres og utbetaling til dette skjer i flere faser.

 

 1. Austadutstillingen.

Det må være fokus på å samle inn bilder og materiell til utstilling om skolehistorie, samlingsområder, tidsepoker, kart med mer. Det er ft ikke helt ferdig inne til planlegging utstilling. Må ryddes plass og oppdateres . Åpning og utstilling til høsten

 

 1. Bok 8.

Det ble bestemt at det må være egne bokmøter med kun dette tema. Nå er innsamlingsfase på temaer.

 

 1. Aktivitetsplan kulturminner er utarbeidet av Vaagland. Flott jobb og målgruppen er skoleverk og barnehage.

 

 1. Skjøtselplan kulturminner gjenomgått om hvem og hva slags ansvar man har på de forkjellige kulturminnene. Bla annet er det ikke i Siljan tidligere satt av hensynssoner i arealplan. Tre forslag blir foreslått: Prestegården , Eidet/Moholt verk og røysfelt på Steinkleiv.

 

7.   Arbeidsmøte mht ny bok: Onsdag 11.juni kl. 18.30 Damstua.

 Styremøte Siljan historielag

Torsdag 3.4.14 kl 1800 i Damstua.

Tilstede:

L Vaagland, R Staulen, S Å Skilbred, A Bøyesen, A T E Nordheim

Forfall :  Harald Stendalen

 1. Info :

Forsikringen på Austadskolen er sagt opp jmf enighet i styret etter gjennomgang av saken og behovet. Sparer ved det 7400 kr.

Ved arrangement båthuset er det enighet om at de som bidrar til arrangement  den kvelden kan fritas betaling om ønskelig.

 

 1. Bok 8.

Det er lagt opp til et budsjett på 95 000 til boken som forsøkes utgitt 2014 . Trykking vil utgjøre rundt 70 000, lay out 25 000. Dekkes opp ved salg, støtte fond og støtte fra kommunen.

 

 1. Kleinsmia. Gjøres ferdig i løpet av vår/sommer. Dør lages, maling, rydde inne, rense

Eisa. Info tavle i løpet av høsten. Midler er fortsatt i prosjektet og mulig noe settes bort(lage dør)

 

 1. Austad skole bygget 1878 . Jobbes med å få til åpning høsten 2014 m utstilling ifb m grunnlovsjubileet. I år er og Historielaget 25 år. Fokus på samle inn bilder ifb med utstillingen. Oppfordring til å være nysgjerrige og snakke med folk. Bilder fra diverse grendemiljø.
 2. Kulturminner. Registreringer ved GPS gruppa er godt i gang (Jan E Skilbred, L Vaagland, R Staulen, T Fagertun). Mye dokumentasjon og en del del dokumentasjonsarbeid i etterkant av selve registreringen. Skal være utført før sommeren 2014. Skal kunne brukes i forbindelse med prosjekt arb.i skolen: Lokalhistorie, forskning, læring om nær kultur.  Foreløpige forslag kan være, Ridevei, Åsdalen, Siljuhaugen, Kirken, Saga bru/sentrum, Damstua, Hogstad kraft, Jernverket
 3. Løyperydding. Laksjøstigen ses over og jobbes med . Ansvar Svein Åge. Børja er rydda iår ved Tore Fagertun. Romsdalen: Ansvar Kjell Ekornrød i samarbeid m R Staulen. Se på skilting. Mangler skilt til Kollen, Romsdalen fra vei. Omlegging sti, korte ned.

 

 

Ref R Staulen

 

 


Styremøte i Siljan Historielag torsdag 6.3.14 i Båthuset.

 

Tilstede:

L Vaagland, R Staulen, S Å Skilbred, A Bøyesen, H Stendalen. A T Norheim.

 

1.

Info

Ann Torild fra damstugruppa og Svein Åge fra løypegruppa ble ønsket velkommen inn i styret.

Siste bevegelser på regninger fra årsmøtet med mer redegjort for fra kasserer. Alt oppgjort.

Vi er nå 200 medlemmer. Nedgang m 40 stk på 5 år. Ikke dramatisk jmf generell utvikling. Ha fokus på nye medlemmer.

 

2.

Årsmøtet.

Referat og registrering valg er sendt Enhetsregisteret i Brønnøysund. Følges opp på nett vedr oppdatering. Referat med rettelser er utført etter årsmøtet.

 

3.

Prosjektforslag 2014.

Historielaget er 25 år i 2014.

Vi har markering 200 år Grunnloven.

Enighet om at Austad skolen med ferdigstilling inne med utstilling med mer satses på som en markering 25 år for laget.

Vedr Grunnlovsmarkeringen er det tanker rundt Moholt og Eide med bestyrerboligen som er fra 1818 som nærmeste markerings sted på et aller annet vis ?

Det er enighet i styret rundt å få til en bok nr 8 i 2014. Aktuelt tema kan være ”Møteplasser”. Det finnes allerede en god del stoff til bok.

Siljuhaugen. Søknad om midler ligger til behandling i Fylket. OVF kan legge hindring vedr grunn til vei til haugen.

 

4.

Turer 2014.

Turgr v leder har tanker rundt følgende turer i 2014.

Rauberflaket (etter sommeren)

Jernverksveien (etter sommeren)

Tokleiv rundtur i nærområdet m butikken, hoppbakke, kraftstasjon med mer (etter sommeren)

9.6.14. Felles markering av Grorud kapell 70 år - med rusletur i området

I løpet av våren en sentrums tur i Siljan sentrum

Turgruppa vil ha møte i nærmeste fremtid for detaljer og mulige justeringer.

Oppsett kommer med kontingent ut før påske. Sendes via kasserer og sekretær som vanlig.

 

5.

Løypegruppa.

Info rundt aktuelle løyper som trenger rydding. Spesielt Laksjøstigen v enkelte områder. Løype til Børja er det trefall.

Ellers er løypene et felles ansvar med hver sin interesse rode og få med folk.

 

 

6

Stoler til Båthuset.

Det er et ønske å bytte ut stoler. Det ble besluttet å kjøpe inn 40 stoler. Et aktuelt  utvalg ble sett på. Styret falt på type rundt 1500 kr stolen. Damstugr gis fullmakt til detaljer ved farge.

Viktig argument er at de gamle stolene flyttes over til Austad skole der det vil være behov for stoler.

 

7. Utleie Båthuset.

Besluttet en liten økning utleiepriser, da  det har vært uforandret i flere år.

Selskap fra    900 til          1000 kr

Møter fra       700 til                    800 kr.

 

8. Ny kartserie innkjøp.

Det ble besluttet å kjøpe inn meget interessant kartserie fra Siljan(Grevskapskart) fra ca 1780-1800.

Pris ca 3500.

 

9.

Eventuelt.

Fordeling annonsering avisa temakvelder og turer mellom Lars og Harald.

Vedr forsikring Austad skole. Betalt i år m 8000 kr. Ses på før forfall januar 2015 . Er det behov ?

 

Neste møte vil starte på Austad skole med fortsettelse på Damstua. Omvisning/rekognosering skolen.

Dato er 3.4.14.

Tidspunkt og detaljer kommer senere.

 

 

7.3.14

R Staulen

Ref

 

 • Treff: 2729