Siljan Historielag

 

Referat fra styremøte 13.1.2016
Båthuset, 1etg.
Oppmøte: Aslaug, Ann Torild, Svein Åge, Torstein. Lars.
 

1          Årsmøtet:

 

Leders utkast til årsmelding ble diskutert. Noen tilføyelser og feilrettinger ble gjort.

Regnskapet er under revidering. Hovedtallene blir lagt fram til årsmøtet.

Brøyting ble diskutert. Damstuegruppa følger opp dette for sesongen. Forespørre kommunen om fast brøyting, også pga vinterbruk av grillen. Eventuelt må vi leie sjøl.

Innspill til utvikling av felles møteplass i sentrum ble diskutert. Enighet om av styret formulerer noe til årsmøtet.

Innslag etter årsmøtet ble diskutert. Forslag om Kistefilmen og turene i 2015.

Innkalling trykkes sammen med forslag til årsmelding og regnskap.

Dermed får alle medlemmene direkte kjennskap til våre aktiviteter.

 

Torstein etterlyste faste statutter for fri bruk av Båthuset. Pr i dag er det kun ansvar for vask og brøyting som har denne retten , etter tidligere styrevedtak.

 

2          Temakvelder:
Rolf har opplegg for historia om de lokale hoppbakker. Settes til 2.mars.

Magne Thidemansen forteller om fotografiets historie den 7.april.

Dette blir lagt ved innkalling til årsmøtet, og utsendt alle medlemmer, samt lagt på nett. 

3          Arkivskapet:

Framvisning av innholdet. Skal sikre langsiktig lagring av originalt stoff av stor historisk verdi. Nøkkel innehas av leder. Oversikt over innholdet er lagt ut på våre nettsider, under historiske kilder.

4          Godtgjørelser:

Alle styremedlemmer tilbys kr. 500 til uspesifiserte utgifter for lagsarbeidet, jfr tidligere vedtak. De som ønsker dette utbetalt sender sitt kontonummer til Aslaug.

Kjetil Pettersen tilståes kr. 1.500.-, etter avtale, for fast ansvar for nettsidene.

5          Prosjekt Siljuhaugen:

Lars har vært på møte hos fylket, etter innkalling.

Dette ble meddelt oss:

Prosjektregnskapet må revisorbehandles før utbetaling.

Vi har fått innvilget restsummen.

Overflatebehandling av stien rundt Siljuhaugen ble satt under tvil.

Her gjelder i utgangspunktet svært rigide regler.

Det ble fra vår side oppfordret til utarbeiding av en offentlig manual for maskinkjørere vedrørende fornminner.

 

Ref ved Lars

 

Referat fra styremøte i Siljan historielag 9.12.15 kl 1800.

 

Sted :              Austad gamle skole.

Tilstede:         L Vaagland, T Kiste, S.Å Skilbred, A T. Norheim, R Staulen.

 

 

Sak 1. Orientering

 • Lys er nå montert i gamle skolestue Austad skole og det hele ble meget pent og vellykket
 • Det søkes eller er søkt på kulturmidler fra Siljan kommune vedr skjøtsel Kulturminner. Arbeids med å få dette inn i kulturplan som fast rutine.

 

Sak 2. Årets kalender salg.

 • Litt knapp tid og anbefales en uke tidligere så det blir mer tid på salg ute. Evaluering gjennomgås mer senere når tall er klare.

 

Sak 3:

 • Gjennomgang liste over status og skjøtsel på kulturminner vi har prioritert. Liste sendes ut oppdatert fra leder.

 

Sak 4. Temakvelder.

 • Jobbes videre med.
 • Rolf sa seg villig til en kveld med Hoppbakker i Siljan fra 1925 til dags dato inkl film fra Søntvedtkollen 1981 og 1996(siste renn i store bakken)

 

Sak 5. Årsmøtet 2016.

 • Aslaug bestiller snitter og mineralvann på SPAR (120 snitter)
 • Lars kontakter valg komiteen
 • Forslag på kulturinnslag jobbes med av styrets medlemmer.
 • Innkalling Årsmøtet inkl temakvelder sendes ut rundt 20.1.15.
 • Dato for årsmøtet: Torsdag 11.febr.

 

Event:

 • Det ble bestemt at Styre i Historielaget formulerer en uttalelse som årsmøtet tar stilling til i forhold til Lagets bekymring over at et samlende sentrumsbygg m bibliotek og nærvær samlende kultur i sentrum ser ut til å kunne være i fare for å bli utsatt og skjøvet ut i uoverskuelig fremtid.

           Viktig at signaler fra laget og andre frivillig nås inn i kommunen

 • Kassalapp SPAR skal nå tas med av de som handler for laget og gi kasserer, event at man legger ut og får refundert.

*    Neste styremøte: uke 2

 

Årets siste styremøte ble avholdt i skolestua med nydelig vørterkake og julekake og gløgg fra Norheim.

 

Rolf Staulen

ref

 

 

Styremøte Siljan historielag.

Sted: Damstua

Tid : Onsdag 11.11.15 kl 1830.

Tilstede: Lars Vaagland, Aslaug Bøyesen, Torstein Kiste, Ann Torild Norheim, S Å Skilbred.

Sak 1.

Info fra leder.

 • Kullkurv mottatt som gave fra Morten Bøe. Satt ut i smie på Eie. Brukt igb m kullkjøring jernverk. Aslaug kjøper en oppmerksomhet til M Bøe som takk.
 • Mottat flere bilder fra nøytralitetsvakter i 1905. Fått fra fam H Wierød
 • Laget har fått noen bruksgjenstander fra gården til Tormod Høiseth
 • Ungd skolen har sendt henv vedr guiding til våren , 8 klasse Båthuset vedr vår nære historie. Positivt! Og årlig med skolen ?

Sak 2.

Kalendere.

 • Kalendere 2015 er i trykken. Det blir salg på dører og en kraftsamling en helg på butikken
 • Fordeling på butikken:
 • Fredag 27.11.15( Aslaug 14-16, Svein Åge 16-18)
 • Lørdag 28.11.15 (Ann T 10-12, Torstein 12-14 , Lars 14 -?)
 • Husk å ha med girolapper til salget
 • Ole K Gurholt og Hans Tveitan forespørres om dørsalg før butikken 27.11.15

Sak 3.

Evaluering turer 2015.

 • Turen til Stendalen ved Sporevann med ca 30 stk. Guide K Helgerud som steppet inn på kort varsel
 • Turen til Kiste kraftstasjon ca 19 stk. Jan Olav Hagen guide m avslutning v Finsrudsaga
 • Søndag i kombinasjon m Gudstjeneste (ble i båthuset)ved Gorningen. Dårlig vær men ca 30 stk og tur til området Lauvbåten
 • Omvisning Roligheten(første faste skole og Klokkergård), guidet tur opp til husmannsplassen Åsdal. Rolf Staulen guide. Ca 18 stk
 • Kveldstur til Moholt jernverk, Eie gård. 10 til 12 stk m på omvisning.

Turene er nyttige(også for laget/guidene) og sprer og gir informasjon og sosialt samvær og kunnskap om nære områder.

Neste år ble flere steder foreslått som Thorsholtgården, Arkoset m setrer mm,Farris området ved Neset, Hogstad kraftstasjon f,eks

Konfekteske til årets guider kjøpes inn fra turgruppen(ikke til interne guider ).

Sak 4.

Lys i skolestua Austad.

 • Ble vedtatt å igangsette dette med elektriker. Atle Jacobsen v Elektor 4 forespørres

Sak 5.

Prosjekt Siljuhaugen, Regnskap.

 • Holder meget godt budsjettmessig og ser ut til å "treffe " på ca 130 000.
 • Revisorer forspørres vedr sluttregnskapet jmf innsending
 • Egeninnsats legges og inn i sluttregnskapet.

Sak 6.

Tanker rund all aktivitetshuset i Siljan sentrum.

 • Det var enighet om at Historielaget skulle være på banen ifh til å være en del av huset på en eller annen måte.

 

 

 

Neste møte er 9.12.15

 

Rolf Staulen ref

 
Referat fra styremøte for Siljan historielag

Damstua, 23.sept. 2015 

Oppmøte: Ann Torild, Torstein, Aslaug, Svein Åge, Lars.

 

Saker:


1 Meldinger og info:

Regning mottatt fra Erling Kvisla på utgifter til muring av to utegriller på kommunens friareal. Styret støtter dette frivillige tiltaket, og betaler regninga. Aslaug gjør henvendelse til kommunen om refusjon av beløpet. Grillene i naturstein gjør området enda mer brukervennlig. Bruk av engangsgriller og tilhørende forsøpling vil forhåpentligvis reduseres.

 

2.Båthuset og Damstua er nå ferdig malt.

Ansvarlig for arbeid og organisering har vært Svein Åge. Mange har vært innom og deltatt. Svein Åge mottok en flaske vin som takk for verdifull innsats.

 

3.Kalender 2016 ble planlagt.

Det arbeides fortløpende med innsamling av nye og gamle bilder. Nyere turbilder, godt fotballag fra 1990talet etc. Lars prøver å samordne til et godt utvalg. Vi satser på samme opplag som i fjor, 500 stk. Utslagspris settes til kr. 130,-. Dørsalg prioriteres som viktig, gir både godt salg og god kontakt med folk. Også stand på butikken, som vanlig. Kalenderen planlegges ferdig trykket i midten av november. Samarbeidet med Tanche Nilssen videreføres. Vi er svært fornøyd på design og oppfølging.

 

4.Kultursti Siljuhaugen ble åpnet 28.august.

Her møtte i alt ca 120 personer, med store og små. Underholdning ved barnehagen og 5. klasse holdt et imponerende nivå. 8.klasse deltok med iver på quizen, Svein Åge sto for kaffikoking på svartkjel. Hele introduksjons-programmet stilte opp. Trond viste fram Siljan kirke, som inneholder tre ulike historiske epoker, tilbake til 1100tallet. Det hele ble vellykka mye ut fra det store mangfold blant de oppmøtte - samt mildt og fint vær..

Denne typen arrangementer med både underholdning og myldring på tvers av alder og bakgrunn trenges det flere av framover, for å gjøre Siljan til et mer inkluderende miljø for alle.

Kulturstien vil bli merket ved innkjøring til Siljan kirke. Søknad er sendt vegvesenet om skilt ved fv32.

Laget vil ikke motta siste del av bevilgning fra fylket før eget regnskap er ferdig gjort opp, og revidert. Dette avventes noe.

 

5.Skjøtsel av de fem viktigste kulturminnene ble drøftet. Her ønsker kommunen å ta et ansvar for utvikling og drift framover. Laget bør etablere ei fast gruppe som kan bistå til praktisk skjøtsel, slik at områdene framstår som attraktive og brukervennlige. Siljuhaugen er bare en begynnelse. Hele styret oppfordres til å engasjere seg i med rekruttering. Blir også en sosial møteplass.

 

Ref ved Lars

 

 

 

Referat fra styremøte 6.8.15

Austad gamle skole

Tilstede: Aslaug, Ann Torild, Torstein, Lars.

 

1 Info:

8 personer har ikke betalt medlemskontingent etter purring, og blir strøket. 3 nye har meldt seg inn.

Kasserer søker om momsrefusjon gjennom lotteritilsynet.

 

2 Åpning av kultursti til Siljuhaugen:

Tidspunkt er satt til fredag 28.august kl. 12.00. Foreløpige bidragsytere utenom historielaget er: Oppvekstetaten, ordfører, regionalkontoret på fylket og menighetsrådet. Nærmere program blir utarbeidet i samråd med kulturkonsulenten. Flest mulig medlemmer bør stille opp på dette arrangementet, som blir et viktig besøksmål i Siljan. Forslag om aktivitetsløype for barn og ungdom. Kaffi på bålpanne. Guida omvisning inne i kirka. Etc.

Tavlene er nå levert til trykking. 2 stk rastekrakker fra Grep bestilles.

 

3 Julebord er satt til 20.nov.

Temakvelder ble diskutert. Må avklares innen 18.august. Bør ha 3 kvelder i høst.

 

4 Utsending av info seinest 18.august.

Vi prøver en forenkla løsning med stifting og uten konvolutt.

 

5 Båthuset males.

Oppmøte lørdag 22. august kl.10. Ta med evt eget utstyr.

  

Ref ved Lars

 Møtereferat Siljan Historielag 10.6.15

 

Sted:               Siljuhaugen og Grønli i Opdalen hos Vaagland. 

Tilstede :         L Vaagland, R Staulen, A Bøyesen, T Kiste, Anne T Norheim, S Å Skilbred.

 

Møtet startet med en omvisning på området som nå er startet tilrettelagt fra kirken og opp til Siljuhaugen. Meget flott , tydelig og lovende. Det blir spennende når skilter kommer opp.

Stor forbedring som tydelig vil synliggjøre og lette adgangen fra parkering kirken.

 Sak 1.

Info

Kasserer informerte noe rundt innkreving kontingent. I år som flere andre år er det drøyt 20 stk som må purres opp. Det ble avgjort at laget skal benytte kun positiv argumentasjon, og ikke tilleggsgebyr.

 1. del av fylkesmidlene til prosjekt Siljuhaugen er mottatt.

Sak 2.

Planer for åpning Siljuhaugen.

Flere ideer ble kastet frem og ses på ifb med åpningen. Et viktig poeng er folkemyldring, og at mange ting skjer samtidig. Blir enda viktigere som samlende arrangement, da det i år ikke blir noen Siljandager.

Dato foreslåes derfor til fredag 28.8, gjerne i tidsrommet 12.00 til 16.00. Etat for oppvekst oppfordres til innspill. Ideer som ble lansert.

     *   Skole og barnehage inviteres, gjerne også med foresatte.

 • Koble inn menighetsrådet for åpen kirke, samt evt guiding i kirken.
 • Bruke historielagets bålpanne med kaffe ved kulturstien.
 • Invitere voksenopplæring til salg av enkle matretter.
 • Invitere kulturskolen til framvisning
 • Invitere arkeolog fra fylket til en orientering om kulturhistoriske spor i Siljan
 • Invitere ordfører for åpning
 • Invitere lokalpressa.

Obs: Info vedr åpning og temakvelder MÅ i så fall ut før 12.8

Sak 3.

Austad gamle skole:

Bruk av lokalene på Austad gml. skole ble drøftet. Det bør vurderes et tilbud for både utleie og guiding. Skolen tilbys en tur dit pr.år. Ann Torild tar dette opp om dette er praktisk for skolen som fast ordning. Opplegget forutsetter et fast tilsyn og rutiner for vask/rydding. Infoskilt på yttervegg bør inneholde mulig tilgjengelighet. Vi ønsker at lokalene skal brukes mer enn til våre opplegg. Har laget kapasitet til dette?

Sak 4.

Undergruppene ble diskutert.

Her er stor variasjon: Damstuegruppa fungerer best som gruppe, da de har en stamme av medlemmer, samt rutiner med faste planleggingsmøter og fordeling av arbeidsoppgaver. Løypegruppa mangler felles planleggingsmøte. Dermed blir det få personer med i denne delen. Mye faller dermed på leder av gruppa. Det bør etableres en fast gruppe med minst ett møte i året.

Turgruppa har fått ny leder. Tidligere gruppe er på vei ut. Svein Åge stiller fortsatt opp. Det bør verves nye til turgruppa, bl.a. for fordeling av ansvar og bruk av ulik lokal-kunnskap. Det er også ønskelig med regelmessig referat og foto-dokumentasjon fra turene, som legges på nett. Dette vil bidra til økt interesse og kunnskap.

Det bør gjennomføres minst ett planleggingsmøte i god tid før sesongen.

Dersom disse to gruppene blir til enmannsforetak vil det svekke rekrutteringa. Denne kommer ikke lenger av seg selv. Både fellesturer og løypene får stadig mer betydning for folkehelse og det sosiale miljø.

  

Sak 5.

Dugnad maling Båthuset.

Felles oppstart avsatt til lørdag 22.8. Mye ønskes gjort da. Restarbeid gjøres i påfølgende uke.

Det jobbes også med å knytte til seg seniorgruppa i Siljan IL.

Hele styret har ansvar for verving og gjennomføring. Dette er også sosialt!

 

Sak 6.

Temakvelder høsten 2015.

Tenkes på og jobbes med . Bør være klart til 12.8. Aktuelle temaer er lokal hopphistorie, milorg-historie fra Siljan/Grenland samt noe fra Sandsvær, vår gode nabo i nord.

 

Neste styremøte: Torsdag 6.august kl. 18.00 på Austad gml skole. 

 

 

 

Styremøte Siljan historielag 5.3.15 kl 1800 Damstua.

Tilstede:      L Vaagland, A T Norheim, R Staulen, T Kiste, S Å Skilbred

Forfall:             A Bøyesen.

 

Info saker:

 • Historielaget har fått tildelt 6000 kr fra Sparebank 1
 • Det er invitert til fellesmøte Kulturetaten Siljan m Kultursjef som er tilbake etter permisjon. Møtet er 19.3.15. Leder møter.
 • Historielaget har fått bok fra Holla historielag(utgir årlig!). Legges på bibliotek

 

Ref årsmøtet fra 4.2.15 gjennomgått:

 • Referat informativt og kortfattet og ok.

 

Turprogram 2015 :

 • Drøftet , mange alternativer ble nevnt. Ikke noe bestemt ennå. Sendes ut i våres med kontingent.
 • Noen alternativer nevnes, Steindalen,       Eie m verksbygning, Sikane/ Modalen, Neset, Runde sentralt på Austad med en tur rundt Norslia ?Åsdalen rundt Åstjern, Stærte, Askedalen. Skumeter setervei mot Venevann

 

Skilt/tavler prosjekter 2015:

 • Male båthuset(dugnad i mai ?)
 • Adkomstvei Finsrud sage m my skilting
 • Treskilter Milorgløype/containere Galtetjern ?
 • Ridevei Fiskerbekk åsen diskutert. Turlaget har ansvaret ?
 • Rydde Siljuhaugen igangsette prosjektet.
 • Treskilt Kollen, Ole Høilands hule/Kollen ?Romsdalstua ?
 • Avklare m grunneiere før skilter blir satt opp

 

Andre prosjektforslag, innspill.

 • Bålpanne fra Espegård kjøpes inn jmf turer og arrangement i Historielaget
 • Etterspurt film Hopptreff finale Søntvedtkollen tidlig 80 tallet Kan digitalieres. Finnes i smalfilm . Temakveld ?
 • Treff: 2466