Siljan Historielag

 

Styremøte Siljan historielag 11.01.2018.

 

       Damstua: Tilstede Ann Torild, Aslaug, Lars, Torstein og Harald.

 

 

Sak 1). Info og meldinger:

               Aslaug tok for seg regnskapet som skal presenteres på årsmøte.

               Utdelt Lokalhistorisk magasin 04-2017.

               Årbok fra Telemark Historielag/nr. 38 legges på biblioteket.

 

Sak 2). Kalendersalg:

               Foreløpig oppsummering.

               Sum kr. 56000,-. I år 2017 kr. 53000,-. Diskutert å øke prisen på kalenderen til kr. 150,- neste år.

 

Sak 3). Årsmøte:

               Planlegging og arbeidsfordeling.

               Innkallelse og regnskap blir kopiert opp og utlevert manuelt der det er fysisk mulig. Ellers tilgjenglig

               på nett, også sendt post til utenbygds medlemmer. Frist for innkallelse 3 uker på forhånd.

               Tidspunkt årsmøte 14. februar Damstua kl. 18.30. Foredrag ved Anita Wiklund Norli om Moholt

               Jernverk. Vi bestiller 60 snitter kaffe/mineralvann på Spar Siljan.

 

Sak 4). Temakveld:

              Ny temakveld uke 10, onsdag 7. mars kl. 18.30. Viser filmen ”Selv om de er små”. Inngangspris     vedtatt økt til kr. 60,- pr. person.

 

Sak 5). Eventuelt:

               For å redusere underskuddet i vårt regnskap og ikke tappe vår beholdning unødvendig mye ble det

               diskutert følgende saker. Her kan også nevnes at foreningsstøtten fra Siljan kommune forsvinner, må

               nå søke om spesielle kulturmidler.

               a). Seniorgruppa(og andre grupper) må betale kr. 20,- pr. person ved egne sammenkomster. Torstein

                     tar dette opp med seniorgruppa.

               b). Økning av kontingent: Dette er en årsmøtesak og vil bli tatt opp der !

               c). Kan nå bruke betalingsformen Vipps

               d) Vi kan forvente strømutgift for Austad gml. skole.

                   pluss generell prisøkning på tjenester

               e). Sveivegrammofon fått av Anders Darud plassert på Austad gml. Skole.

               f). Nytt styremøte: Onsdag 7. februar kl. 18.00 Damstua.

      

         Referat Harald Stendalen.

  

                    

 

 

Referat

Styremøte 7.12.17     Damstua.

Tilstede: Aslaug, Svein Åge, Ann Torild, Torstein, Lars.

Saker:

1.Info.

* Kasserer orienterte om logistikk vedr. kalendersalget. Noe utfordringer mht å vite hvem som har betalt for hvem.

*Laget har mottatt en flott bok-gave fra Thingstad Bøen om Søllandslekta i Siljan. Boka tar også opp slektslinjer helt tilbake til 800talet, og er nærmest en Norgeshistorie. Blir lagt til gjennomsyn på biblioteket i lagets reol.

*Lars og Tore har hatt møte med Fritzøe vedrørende registrering og bevaring av Fritzøes historiske bygg i Siljan og Mykle-området. Bl.a.den gamle mesterboligen ved øvre Dåpan.

* Det blir en åpen kveld på biblioteket 18.januar der fylkesmuseet inviterer til en dugnad for historisk kildeinnsamling

* Tømmerrennas venner har hatt møte, med positive resultater. Referat gjøres ved kommunen.

 

2.Temakvelder 2017.

Innhold på samtlige kvelder ga god variasjon og høyt nivå. Dessverre kolliderte to av kveldene med andre arrangementer. Dette påvirket både antall publikum og økonomien. Tas til etterretning.

Prøver å få til en filmkveld til våren.

 

3.Årsmøtet 2018

Dato blir onsdag 14. Februar. ( Foredragsholder kunne ikke uka før.)

Anita Wiklund Norli fra Larvik har sagt ja til å komme.

Prosjekt tømmerrenna bør inn på årsmøtet med info.

Nærmere opplegg og arbeidsfordeling gjøres på neste styremøte.

 

4.Drift av Båthuset

Vaskeansvarlige er svært godt fornøyd med nåværende opplegg.

Ingen selvfølge at vask gjøres som nå, på dugnad. Gjelder mange tilstelninger i året, også mange uten inntjening. Vurdere økonomien i dette.

Vi ønsker økt utleie, bør også vurdere kapasitet mht vask.

Torstein som ny vaktmester fungerer godt, også god kommunikasjon ved behov.

 

5.Evt

Ann Torild ønsker å bruke noe materiell fra Austad gamle skole til historisk prosjekt, da skolen nå er 50 år. Hun velger det hun vil fra vår utstilling. Utlån er innenfor hensikten.

Julebordet ble diskutert. Innspill til enkelte endringer mht matmengde og økomomi.

Neste møte: Torsdag 11.januar kl.18

 

Ref ved Lars

 

Referat fra styremøte
Siljan historielag ,Damstua, onsdag 8. nov. kl. 18.00.

 

Tilstede: Aslaug Bøysen, Ann Torild Norheim, Torstein Kiste, Svein Åge Skilbred, Lars Vaagland og Harald Stendalen.

Også tilstede som representant for ”Tømmerrennas venner”, Finn Tallakstad.

 

Sak 1). Info og meldinger:

       a).Aslaug utdelte og gjennomgikk, balanse/regnskap.

       b). Plassert brøytestikk ved innkjørsel sti Siljuhaugen, nytt skilt innkjørsel Moholt Jernverk-parkering.

       c). Siljan Historielag deltatt-v/Else Marie Norheim : Landslaget for lokalhistorie. Utdelt til alle i styret,

           Lokalhistorisk magasin 03-2017.

       d). Kulturminneplan Siljan Kommune, ikke ferdigstilt, ny kulturkveld.

       f). Installert ny ledning til prosjektor Båthuset.

 

Sak 2). Tømmerrenna: Forslag om igangsetting av prosjekt.

           Finn Tallakstad orienterte om planene. Kontakt tatt med Skagerak Energi, Fritzøe Skoger og Siljan

           Kommune, alle viktige aktører og støttespillere. Finn var i god dialog med alle disse og hadde møtt bare

           positiv respons. I første omgang var det tale om å bevare ca. 100 m. av tømmerrennas øvre løp( med

           event. ønske om å utvide prosjektet ned mot Lauv, omtrent den dobbelte lengde). Finnes en

           styringsgruppe på 12 personer, men Siljan Historielaget ved styret har ansvaret. Overslag på  

           pris for de første 100 m. kr. 300 000,- ,derav kr. 100 000,- i arbeidspenger. Budsjett satt til kr. 312 000,

           egenandel kr. 50 000,-. Søke om midler i 2018, Finn hadde en frist 21. nov. 2017.

           Styrevedtak: Siljan Historielag godkjenner at ”Tømmerrennas venner” igangsetter og gjennomfører

           del en av dette prosjektet. Finn Tallakstad er styrets kontaktmann og får tilsendt dette vedtaket skriftlig av

           styrets leder Lars Vaagland.

           Søke om pengestøtte fra Fylkeskommunen og sjekke Fond fra Skogsdriftsmidler. Antatt tid på prosjekt

           estimert til tre år.

 

Sak) 3. Evaluering av årets turer. Forslag til neste år:

           Fornøyd med plassering og deltagelse på årets turer. Neste års turer er funnet og vil bli helt fastsatt etter

           hvert. Vi samarbeider også med Siljan Røde Kors, Siljan Turlag, Telemark Botaniske Forening og

           historielagene i Lardal og Ytre Sandsvær.

 

Sak) 4. Navnet Siljan Kommune er 100 år i år. Lars samler og monterer viktige bilder. Innspill bygdekveld.

 

Sak) 5. Kalendersalg-ny kalender 2018 ankommet. Vippsavtale!

 

           Salgstid kalender på Spar.

                Fredag 01-des.     : 09.00-12.00     Svein Åge.

                         ”                   12.00-15.00     Harald.

                         ”                   15.00- 18.00     Aslaug.

                 Lørdag 02-des     : 09.00- 12.00     Ann Torild.

                           ”                   12.00- 15.00     Torstein.

                           ”                     15.00- 18.00     Lars.

               Trykt antall : 500 eks. pris kr. 130,-

 

 

Referat Harald Stendalen.

            

 

 

 

Austad gamle skole, torsdag 21. sept. Kl. 18.00.

Tilstede: Aslaug Bøyesen, Ann Torild Norheim, Torstein Kiste, Svein

               Åge Skilbred, Lars Vaagland og Harald Stendalen.

Inviterte: Siljan Turlag v/Anne Lise Olsen.

               Siljan Røde Kors v/Sissel Hestbæk, John Øygarden.

 

Sak 1). Info og meldinger:

             Aslaug la fram og utdelte saldoliste og informerte om

             Enkeltposter.

Sak 2). Drøfting av felles arangementer med Siljan Turlag og Siljan

             Røde Kors, vi trenger ikke konkurrere om turdagene. I den

             forbindelse gjennomgikk Lars kort Siljans viktigste

             historiske punkter fra 1814- til 2014.

             Vi enes om to datoer for felles arr.

            a). Fellestur 17. juni 2018, Siljan sentrum, her også i

             samarbeid med Telemark Botaniske Forenig( fellesdato for

             alle botaniske foreninger i hele Norden).

             b). Gorningen ”Kom deg ut dagen” 2. sept. 2018.

Sak 3). Austad gamle skolebygning: Status, muligheter, framtid.

             Her er vi noe avhenig av hva som skjer ved salg av den nye

             skolebygningen !

 

Sak 4). Eventuelt:

           I år er det hundre år siden bygda vår skiftet navn fra Slemdal

           til Siljan, hva gjør vi ut av det ?

 

Referat Harald Stendalen.

            

            

            

              

 

Styremøte
Siljan Historielag torsdag 17.august.

Tilstede: Aslaug, Ann Torild, Lars, Torstein, Svein Åge og Harald.

Damstua kl. 18.00.

 

Sak 1). Info og meldinger:

           a). Aslaug delte ut saldoliste og oversikt status pr. 15.08.17.

                Disse ble gjennomgått og belyst.

           b). Tuft ved Moholt Jernverk er gravd ut. Innenfor parkering,

                 bruksområde foreløpig ukjent !

           c). Nødvendig rydding ved Siljuhaugen utført.

 

Sak 2). Temakvelder høsten 2017:

            Forslag: a). Tur Brekkeparken 31/09-01/10, Stokkebåten.

                           b). Damstua               04/10-05/10, Avisa Varden.

                           c).   ”                         01/11-02/11, Metallsøking.

                          d).   ”                         22/11-23/11, Siljanbilder, med diverse

                                                                                     Siljanfotografer.

                                                                Datoene er onsdag, eller torsdager.

Sak 3). Siljankalender for 2018:

           Lars etterlyste aktuelle bilder til dette.

 

Sak 4). Stokkebåten fra Lauv- historikk og formidling:

           Lars gjennomgikk båtens historie( Norges nest eldste stokkebåt !), og

           framtidsutsikter angående oppbevaring og tilgjenglighet.

 

Sak 5). Medlemsinfo. : Dato for utsendelse av denne fredag 15. september.

 

Sak 6). Event.: Intet.

 

 

Referat Harald Stendalen.

 

 

Styremøte
Siljan Historielag torsdag 15. juni 2017. 
Austad gamle skole kl. 18.00.

 

Tilstede: Aslaug, Ann   Torild, Lars, Svein Åge , Torstein og Harald.

 

Sak 1). Info og meldinger:

           a). Saldoliste/regnskap utdelt og gjennomgått av Aslaug.

           b). Lokalhistorisk magasin utdelt av Lars.

           c). Innkjøpt bok: Olav Haraldssons-Kongens reise innkjøpt.

           d). Nytt kart : Skien Øst-Siljan produsert, også med info ved historielaget

           e). Lars deltatt på info. møte med Fritzøe Skoger.

           f). Utekran og filter montert.

           g). Siljan Bibliotek. Lagets bøker skal flyttes tilbake til utlånssalen.

           h). Siljan Sykehjem: Bilder utstilling levert historielaget.

           i). Tillegg vaktmesterinstruks: Bytte vannfilter.

           j). Tavler Moholt verk: Slitte, skilt bør byttes.

          

Sak 2). Skoleguiding: Siljan 200 år

           a). 6. klasse Austad skole

           b). 9. klasse Siljan Kirke-Siljuhaugen

           Ann Torild er vår kontaktperson og drivende kraft på dette området. Begge samlingene var svært

           vellykket.

 

Sak 3). Temakvelder til høsten 2017.  

             Noen forslag på foredragsholdere var: Tor Gervin, Tore Roligheten, Alv Olav Larsen og Metallsøker

           Forening. Disse må kontaktes for datosetting.

 

Sak 4). Eventuelt:

           Ny støvsuger Båthuset, grusing ved hoveddør ditto, innsetting av tørkerull ved toalett.

           Tur Grorud med Siljan Menighet en suksess.

           Venter på avklaring garasje ved Austad gml. skole.

           Innkjøp av tidsur.

 

Referat: Harald Stendalen.

          

 

   

 

Referat fra styremøte
Siljan Historielag torsdag 27. april Damstua:

  

Sak 1). Info/meldinger:

           a). Aslaug gikk igjennom regnskap-saldoliste.

           b). Siljan Skole 8. klasse, aktivitetsdag, rydda gammel heivei østover fra Siljan. Ann Torild ansvarlig, Svein Åge aktivitetsleder.

           c). Aslaug deltaker seminar Brekkeparken Telemark Historielag om NS- Telemark, et vellykket møte.

 

Sak 2). Vaktmesterinstruks: Ny instruks gjennomgått, vedtatt på dette styremøte.

 

Sak 3). Brukerveiledning til utleie av våre lokaler : Ny brukerveiledning lest opp diskutert og godkjent.

 

Sak 4). Utleiereglement: Gjennomgått, grense på 40 pers. utleie Båthuset, vi har serveringsutstyr til 40 pers.

Utleiereglementet godkjent.

 

Sak 5). Markedsføring av Båthuset:

            Noen forslag: Facebook- Kommunenytt- Rema 1000- ledere i Siljan Kommune. Alle i styret !

 

Sak 6). Forslag for verksområde på Moholt:

           Dette er Siljans 1000- års sted, et viktig område. Bør fornye info-skiltene, kontakte Siljan Kommune.

           Få fram i lyset tuft med slaggsteinmur.

           Nytt skilt Moholt Verk fra Statens Vegvesen.

 

Sak 7). Årets St. Hansfeiring Gorningen: Ingen avertering, folk stiller fra Damstugruppa, værforbehold.

 

Sak 8). Event.:

           a). Børja brua bør repareres. Søke etterpå om refusjon for utlegg.

           b). Innkjøp av vernehjelm, til hogst-rydding osv. Svein Åge( fra Berganmoen).

           c). Seniorgruppa-foredrag- evnt. betaling.

           d). Ene støydemperplate ødelagt/falt ned pga. trekk. Ventiler må lukkes etter bruk !

           e). Ønske: Vann ute/og inne- stengemuligheter. Frostsikkert.

           f). Vann noe brunfarget, avventer situasjonen noe etter lengre bruk

 

Tilstede på møtet: Aslaug, Ann Torild, Svein Åge, Torstein, Lars og Harald.
Styremøte Siljan Historielag: Damstua 15. mars 2017.

 

Tilstede: Aslaug, Ann Torild, Svein Åge,Torstein, Lars og Harald.

 

Sak 1). Meldinger og info:

             a). Mottatt fra Sparebank 1 kr. 5000,- tilskudd til prosjekter.

             b). Kulturminneplan- Sentrumsbygget. Lars deltatt i møte med Siljan Kommune/

                 andre frivillige lag.

                 Ellers forslag til bygninger med historisk verdi- ekstra status.

             c). Båthuset: Lydplater påbegynt, markiser er i bestilling.

             d). Batteri til heis/trapp båthuset skiftet av Torstein.(det gamle var fra 2008).

             e). Torstein deltatt i møte Sør Siljan Vel.

             f). Harald sjekke innmelding til ”Grasrotandel”.

Sak 2). Endring av utleiereglement : Lars hadde med et utkast som ble diskutert, noen

           forandringer ble vedtatt før endelig utkast.

Sak 3). Endring av instruks for vaktmester: Samme forhold som sak nr. 2.

Sak 4). Turprogram 2017: Turprogrammet ble fastspikret og er klar til utsending til

             våre medlemmer. Det blir 5 turer denne sommeren.

 

Sak 5). Kontingent og medlemsinfo: Utsendes uke 12.

 

Harald.


Styremøte Siljan Historielag: Damstua torsdag 23.02.17 kl. 18.00.

 

Tilstede: Aslaug, Ann Torild, Svein Åge, Torstein, Lars og Harald.

 

Sak 1) : Info og meldinger:

             Siljan Historielag har gått over til nytt regnskapssystem, Aslaug orienterte om

             forandringene. Overgangen hadde vært en stor og omfattende jobb, men Aslaug

             hadde jobbet seg inn i sakene.

Sak 2) : Årsmøtet:

             Årsmøte (og den påfølgende festen) hadde vært en stor suksess. De

             frammøtte medlemmene var meget fornøyd med de gjennomførte oppgraderingene

             av Båthuset. Bare godord å høre !

Sak 3).  Årets prosjekter Båthuset :

             a). Støydemping av lokalet

             b). Solskjerming av vinduer i annen etasje. Begge prosjekter fikk bred støtte av årsmøtet. Lars har

             innhentet priser og vil følge opp dette arbeidet.

Sak 4).  Utleie og guiding:

             Hvordan øke nivået ? Styret diskuterte blant annet om utstillings-lokalet (Båthuset), kunne følge med

             i utleieprisen, når man leide lokalet i annen etasje til div. arrangementer. Argumenter for og imot, bl. a.

             renholdsproblematikken. Utleiereglene for Båthuset må dessuten reguleres etter dagens behov.

Sak 5).  Turforslag 2017:

             Nevner fort: Søndag 14. mai Heivannet, søndag 4. juni(Pinsedag)

             Grorud i samarbeid med Siljan Menighet, søndag 18. juni fellestur med Telemark

             Botaniske Forening(muligens Gorningen-Kistekollen), onsdag 16. august

             Svarttangen og søndag 27. august Arkevannsområdet, fellestur med Lardal og

             Sandsvær Historielag. Alt om turene blir mer utfyllende senere v/Torstein.

Sak 6). Eventuelt:

           * Det er dannet et tømmerrenneutvalg-Gorningen med 10 interesserte, møte 2.hver tirsdag i mnd.

           * Dugnad Damstua/Båthusetområdet 25. april.

           * Neste styremøte onsdag 15. mars kl. 18.00 Damstua.

 

             Harald Stendalen.

                  

  • Treff: 2042