Siljan Historielag



Referat 5.12.18 

 

Tilstede: Ann Torild, Aslaug, Jan Erik, Svein Åge, Torstein, Lars.

 

Saker

1 Info

-Jan Erik og Lars deltok på årets nykommer: julemarked på Siljan torg med salg av kalenderen.
Til tross for striregn: brukbart oppmøte og godt stemning.

-Aslaug informerte om regnskapet.

 

2 Temakvelder:

Det synes vanskeligere å mobilisere folk til oppmøte.  Enkelte kvelder har i år hatt noe over halvfull sal,
til tross for svært gode foredrag.

Neste år: Visning av flyfoto fra Siljan 1953. Dato satt til 20.mars.

 

3 Løypersom er rydda av løypegruppa i år: Børja, Laksjøstigen, Fossåsen, Siljuhaugen, Milorgløypa og Finsrudsaga.

 

4 Laget fyller nå 30 år.

Oppstartsmøtet ble avholdt på høsten 1988 med valg av interimstyre, konstituering skjedde 19.1.1989.
Styret vedtok å invitere til jubileumsfest 19.januar på Båthuset, med oppstart kl 17.30.

Gjenlevende fra første styre vil bli særskilt invitert. Det legges opp til en kavalkade over disse 30 åra, middag og sosialt samvær utover kvelden.
Arrangementet forutsetter påmelding og en egenandel på kr 300 pr pers.  Resten betales via lagets kasse.

 

5 Ny styreweber tilgjengelig for laget via landslaget for lokalhistorie.

Styret er fornøyd med vårt nåværende opplegg, og ønsker ikke noen overføring , da dette vil kreve enda en omlegging.

 

6 Årsmøtetfor 2018 :

Dato for nytt årsmøte ble satt til onsdag 13.februar. Lars undersøker videre mht innslag etter årsmøtet.

 

7 Evt: -Evaluering av årets julemarked i sentrum:

Styret ønsker at arrangementet følges opp av næringsforeningen, men at det flyttes til lørdag til 1. adventshelg.
Dette for å aktivisere også butikkene i sentrum, samt at handel bør holdes på virkedager.

-Torstein gjentok tidligere ønske om innføring av grasrotandel for historielaget.

-Neste info sendes ut rett over nyttår.

 

Ref ved Lars






Styremøte 7-11-18


Saker:  
1 info
2 oppsummere turprogram 
3 bok om ny gårdshistorie 
4 Austad skole
5 kalender , salg


1 Aslaug gjennomgikk regnskapet tok for seg endringene fra siste møte.

Nytt lokk er laget over septik-kum for å slippe innsig av overvann. Smidde bokstaver er satt opp på Båthuset, Damstua og Moholt -smia.

2 Oppsummering av turprogram  Jan Erik hadde føringa på dette.
Moholt: Sammen med menigheten i Siljan. Bra besøkt på en varm dag, stedet bør brukes mer, dette er fin plass med historisk ramme. Ca 30 deltok.
Langs Siljanelva: i samarbeid med botanisk forening og turlaget. Mange fikk øynene opp for dette stedet ca. 30 deltakere.
Pilgrimsturen fra Oklungen til Siljan. Dette var en fin tur, men noe lang dag totalt. Ca 15 fra Siljan og ca 55 fra Eidanger-området.
På kom deg ut dagen ved Gorningen. Her var det mye folk så dette var topp, folk i alle aldere, godt vær, og fin plass.
Samordna tur med Lardal, Sandsvær samla mye folk og må selvfølgelig gjentaes.
Flere nye forslag ble luftet for neste år.

3. Ny gårdshistorie: Her er spørsmålet om vi skal gi ut dette på papir.
Det ble en lang debatt og enighet om å ta det på nytt ved neste styremøte.
Her er det snakk om å bidra med midler får å sette dette i gang.

4. Austad skole
Denne er nå solgt og kommunen har satt opp statuttene ved kjøp.
Styret underskrev fullmakt til leder for signering.
Siljan historielag har fått tilbud om å kjøpe gamlestua for 1 kr.
Som kulturbygg ligger at vi skal ikke betale eiendomsskatt. Vi har ikke bruk for renovasjon.  Det satses på en strømavtale med ny eier av " nyskolen - dette for drift av vann til gamleskolen. Vi beholder foreløpig eget el-abonnement.

Det skiftes ut til nye sikringer for å minske brannfare.

Eier av ”nyskolen” har tilbudt leie og drift av gras-areal.

5. Kalendersalg:
Vi skal også i år kjøre rundt med kalendere samt stå på stand på butikken 7/8 desember
Salgsrute fordeles i hovedsak som forrige år.

 Neste møte: onsd 5.12. kl. 18.00

Ref ved Torstein

 



Styremøte Siljan historielag 5.9. -2018


1. Info og meldinger
Forslag til skilt på veggen på Båthuset og Damstua samt smia på Moholt 
Lars tar oppgaven. Utføres i smijern.
Aslaug presenterte regnskapet så langt.
Info om status tømmerrenna. Riving er nesten ferdig.
Scanne logo " Siljan historielag" til bruk ved div post. 
Lars har hatt en guiding på Moholt. 
Laget har malt skilt-pålene på Moholt.
Vi er invitert til det årlige sertifiseringsmøtet hos Fritzøe 10 september

2. Kalendersalg 2018
Tidligere hadde vi 500, men behovet er nå  450. Vedtatt.
Husk å endre bilde og steder ved reaksjon.

3. Toalett på Moholt 
Det er søkt om penger men er lite å hente i år, så vi søker også neste år 

4. Båthuset, status og ønsker, inne og ute.
Ønske om mer luft inn og ut via luker
Huske på at varmepumpa også er air conditon.
Vi løfter igjen ideen - bom inn friområdet ved Båthuset
Ønskes skilt for båt-vogga.

5. Prosjektet : ny utgave av gårdshistorie
Skal vi engasjere oss i bokutgaven eller er nett godt nok
Mange meninger og taes opp igjen neste styremøte

6. Tømmerenna status :
Det blir mer omfattende en først antatt, men gruppa jobber aktivt mot en god løsning

7. Eventuelt .
Fra politisk hold ønskes langsiktige planer fra historielaget, en 4 års plan.
Vi nevner Austad skolen og fremtiden der.
Andel i kulturhuset som formidler av historien og foreningen.
Hva med kulturkalenderen? Er den ideen borte vekk
Hvordan bør vi formidle oss mot flere medlemer til historielaget?
Er det fornuftig å samspille med flere grupper fra Siljan? 
---------------------------------







Referat fra styremøte 24.5.



1. Gjennomgang av regnskap
Lars har bidratt i plangruppa for pilgrimsvandring. Sted: Porsgrunn kirkekontor.


2. Tømmerenna: se vedlegg

3. Pilgrimsvandringen 19 august, den er spikra og her er det flere aktører.
Tanker rundt gjennomføringen, grilling og pauser.
Lars var med i arrangementskomiteen. Tapt arbeidsinntekt ble vedtatt dekket av historielaget.

4. Moholt verk . Produksjonen av nye info. tavler er igang, også inne i smia.
Toalett til samme sted er med i vårt budsjett ,for senere søkt dekket, tank kr 17000.
Total kostnad toalett er beregnet til ca kr 47.000.
Lars starter prosessen.

5. Høstens temakvelder:Vi prøver 3 kvelder og satser på følgende:
Amatør geolog om nærområdene.
Sopp pluss spisbare vekster fra nærområdene
Bildeserie fra div.toppturer
Dette er planer vi tenker å forespørre. 

6. Tidsplaner ble gjennomgått og  diskutert. 
Utsending av info i første uka av august av hensyn til påmelding til pilgrimsturen.

7. Eventuelt :  Ting som ble tatt opp :
Pris på tanktømming, kjøpe fryser, søppel ute ved veg,skilt til kommunens toalett, skilt med oppfordring til å rydde etter seg ( også sneiper og snus poser.
Bør historielaget invitere nytilflytta familier til " bli kjent " kveld?
Stort skilt i front av båthus og Damstua, som gjenkjenning av byggene , dette i tre eller metall, evt med belysning.
Det ble også snakka om hestebesøka på nedre parkering, positivt , her vil bli noen begrensninger i forhold til den rivejobben og konteinere som følge av tømmerrenne og rivingen der. 
Dette er klargjort med kommunen .

ref ved Torstein


vedlegg til referat jfr pkt 2:

Fra  prosjektmøtet 26.4. angående tømmerrenna:

 

26.04.2018, kl. 10:00 Båthuset Gorningen

Deltakere: Finn Tallakstad, Svein Å. Skilbred, Helge Wierød, Kjell A. Sølverød (ordfører), Andrea Tverå (Siljan kommune).
Olav Eriksen, Thor Bjørn Omnes (Skagerak Energi), Terje Kristoffersen (Fritzöe Skoger)

 

Oppfølging fra sist møte:

Pris for deponering av avfall:

I epost fra Terje Kristoffersen oppgis det at de har vært i kontakt med flere for levering av kreosotvirke. Det ser ut til at NG i Larvik er best, men Franzefoss i Porsgrunn er også en mulighet. Begge må uansett befare leveringspunkt og veivalg før endelig pris kommer på bordet.

Søknad til SMIL midler

Årlig pott for SMIL midler. Terje er ansvarlig for søknad og det er ikke kommet inn noe nytt fra den fronten.

Arbeidstilsynet og HMS under dugnadsarbeid:

Finn Tallakstad var i kontakt med Arbeidstilsynet og anbefaling fra arbeidstilsynet er å ta et møte hvor man går gjennom hva som skal gjøre og hvilke utfordringer som kan oppstå under rivning. Referat skal skrives fra dugnadsmøtet for å forsikre seg at man har gått gjennom ROS analyse. Det er ingen formelle krav til HMS/forsikring fra Arbeidstilsynet når det gjelder dugnadsarbeid.

Arbeidsgruppen foreslår ansvarlig for dugnad som skal forholde seg til historielaget og gruppen her. Det settes av tid til møte med dugnadsarbeiderne.

Svar på søknad til Sparebankstiftelsen:

Tømmerenna har blitt bevilget beløp: 50,000kr for 2018. Det er mulighet for å søke nye midler i 2019. Finn sjekker om midlene fra Skagerrak er kommet inn på konto før vi starter med arbeidet.

Finansieringsplan oppdateres med nye tall. Årsmøte fra Historielaget godkjente bevilget budsjett på 120,000kr. Totalt budsjett på 320,000kr står fremdeles.

Siljan Kommune Saks-/løpenr.: 18/00098-5 Dato: 28.05.2018 Side 1 av 2

Veien videre:

Avklaring til neste møte:

 •   Fra Fritzøe er det gitt tillatelse til å planlegge rivning mm. Det bes at arbeidsgruppen tar kontakt med dem om det er noe uklart som må avklares.

 •   Arbeidsgruppen må utføre befaring med Terje/Fritzøe.

 •   Etter neste møte kaller arbeidsgruppen inn til dugnadsmøte med fokus på sikkert og

  HMS.

 •   Finne sertifisert firma til å utføre arbeidet.

 •   Rydding under tømmerrenna kan settes i gang så snart som mulig.

  Neste møte: Etter avtale blir det møte etter sommeren. Sted: Båthuset Gorningen.









Styrereferat 20.mars 2018

Damstua

 

Lars ønsket velkommen til nytt styre og til Jan Erik Skilbred, ny turgruppa

-------------------

      1. Info/meldinger:

*Nettbank-avgift på kr. 100 pr. mnd kommer som ny utgift for laget.

*Regnskap hittil iår gjennomgått ved Aslaug.

*Kr 50.000 er kommet fra Skagerak energi til prosjekt tømmerrenna.

*Nytt styre lagt inn på Brønnsøysund-register og nettsider ved Lars.

*Levert avslutningshilsen til Arnt Harald.

 

 

 1. Pilgrimsvandring på presteveien:

Prosjektet er i startfasen. Lars har vært på planleggingsmøte ved Porsgrunn kirkekontor

Positiv holdning til dette prosjektet.

 

 

 1. Turprogram:

Jan Erik la fram forslagene for 2018. Her er det meste i boks og klar for utsending. Tur Moholt- Moene utsettes til neste år.

 

 

 1. Kontingent og info:

Dette blir utarbeidet i uke 15 og utsendt tidlig i uke 16

Dugnaden blir 24-4-

 

 

 1. Moholt verk:

Her ønskes og arbeides det mot et mål å få opp en godkjent utedo.

Prosjektet blir et samarbeid med Siljan kommune og Siljan historielag.

Det skal også lages nye tavler, da de gamle bør suppleres.

Budsjett for dette er ca 50.000 kr. Det søkes kommunen om delfinansiering.

Lars står ansvarlig for prosjektet.

 

 

 1. Eventuelt:

Aslaug tok opp saken: Hvem skal betale for inngang temakvelder?

Styrets vedtak: Kun arrangementsansvarlige for den aktuelle temakveld har fritak fra betaling.


 

 • Treff: 1540