Siljan Historielag

 

referat fra styremøte 11.12.19

Tilstede: Ann Torild, Aslaug, Svein Åge, Torstein, Jan Erik, Lars

1.Info og meldinger

Lars informerte om det nye Telemark museum og mulig plass der til stokkebåten

Lars har bedt seg selv på møte for å ha oversikt på hva som skjer og er litt pådriver der om plass til stokkebåten og andre ting fra Siljan

Det gies gode tegn på det.

Rideveien Skien Siljan Lardal:

Det viser seg nå at både Skien og Lardal (Larvik) gjennom fylkes sammenslåinga tar dette som et tiltak de vil være med på og at det er et viktig tiltak

Aslaug gikk igjennom regnskapet for å forberede seg på årsoppgjøret.

 

2. Salg av gårdshistorie bøkene og foreløpig oppsummering 

Det er solgt bra med boksett og samtidig viser seg å bli en julepresang greie, noe vi liker.

 

3.   Kalender for 2020 og salg

 Bra salg ved å oppsøke husstander, 

Betydningen ved butikksalg bør vurderes men det er jo et sted historielaget får vist seg frem, det samme med siljanmarkedet og juletre tenninga.

 

4.  Rydding av løyper og kulturminner

 Svein Åge har vært dyktig på rydding med noe hjelp fra Jan Erik.

Det er store områder og lange løyper . Bra utført.

 

5. Temakvelder 2019

 Vi velger å ha gode foredrag fortsatt og vi drøftet inngangspenger. Vi har fakta på at det er langt rimeligere en andre lag og foreninger .

 

6. Årsmøte 2020

    Forberedelsene er i gang.   Dato blir onsdag 12 februar

 

7. Eventuelt

     

    Tanker om og gjennomføring av samling for nyinnflytta til bøgda. Dette i samarbeid med kommunen.

     Vi går for gjennomføring.

 

Neste styremøter: 16-01 2020 og 05-02-2020


Styremøte 6.11.2019 Damstua

Tilstede: Torstein, Aslaug, Ann Torild, Svein Åge, Jan-Erik, Lars.

 1. Info
  Tømmerenna ferdigstilt.
  Økonomi, forutsatt tilskudd fra -Smil, vil tømmerenna komme ut med en utgift til Historielaget på kr. 2000.  Mye dugnad og sponsing dro dette i land.
  Overskuddsmaterialer er kjørt i retur.
  Infoskilt er bestilt ved kommunen.
  Formell åpning er 19-11-2019 kl. 10.

  2. Salg gårdshistorie.
  Bestilt opplag 200 boksett.
  Hittil solgt 73 . -Salg over forventet.
  Planlagt salg på julemarked 1.des + Siljan Spar 6-12 og 7-12.
  Boksettet vil også bli solgt ved nettsalg men da en pris på kr. 1300.

  3. Deling av strømutgifter til gamle Austad skole.
  Vi er enige om at vi trenger strøm til gamle skole og denne dekker også vannpumpe til den solgte nye skole. Totalpris i året ca. kr. 9000.
  Sender regning til ”nyskolen” på kr 4500 for året 2019.

  4. Kalendersalg.
  Vi tok gjennomgang på salgsområdene for Siljankalenderen 2020.
  I tillegg selges kalendere på butikken 6-12. Fra kl. 09 til 17. Og 7-12. Fra kl. 10 til 14.
  Lars bestiller plass.

  5. Evt.
  Gjennomgang av "hvem gjør hva " på julebordet.
  Her er alt på plass.Styremøte 7.10.2019 Damstua. Referat:

1 info
Aslaug sin skriver er nå så slitt at det bør vurderes en ny.
Regnskap, Aslaug gjennomgikk regnskapet for tømmerenna og kostnadene ved restaurering. Historielaget må koste et underskudd sammenlignet med budsjett og tildelte midler
Dette dreier seg om ca 20 000 kr.
Tømmerenna er nå ferdigstillt og overskuddsmaterialer blir henta til retur
Vi håper på tilskudd fra SMIL, dette utbetales etter ferdigstillelse.
Info-skilt ved renna må evt komme på nytt budsjett.2. Siljan gårds-og  slektshistorie.
Det jobbes aktivt for å være klar til lanseringa, ting tar tid.
Prisen blir noe høyere en først forespeila.
Pris blir 1.200 kr. for settet ( 3 bøker)
Lansering 14/10 kl.18,30 biblioteket 
Ann Torild og Torstein tar seg av salget
Vidre salg i okt. nov. 
Vi vil være tilstede i Siljan sentrum på julemarked 1. desember med stand.

3. kalender 2020
450 kalendre bestilles pris fortsatt kr. 130
Settet er klart til trykking

4. Evaluering av årets turer
Moholt 34 deltakere
Kvisla 55 deltakere
Sandbrekkene 31 deltakere
Kom deg ut dagen på Gorningen 250 deltakere og 25 med på historielagets vandring.
Mykle 100 deltakere
Nye turer:
Vi ønsker fortsatt samarbeid med menighetsrådet, Villblomstens dag , Kom deg ut dagen/turlaget og fellestur med 
Sandsvær og Lardal - 

5. Rideveg over Fiskebekkås
Utbedring av info prosjekteres sammen med Siljan turlag

6 Eventuelt
Tanker om:
Innflytter kveld? Dette for nyinnflytta til Siljan  sammen med kommunen. 
Tilleggskontakt under benk WC.
Sende tur og temakveld info til alle husstander?
Lag skilt ved peilepinnen for kloakk så denne ikke ødelegges stadig vekk.
Gamle Austad skole og dets strømleieforhold til nye Austad skole må utredes.

Styremøte 04 september 2019 Damstua 
Saker:


 Meldinger: 

Temakvelder og julebord høsten 2019:
Onsdag 25 september.- Viktigheten av bier
Mandag 14 oktober - Boklansering
Ons. 13 nov. -Rovfuglene i vår nærhet
Julebord 29 nov.

2  Siljan gårdshistorie er snart ferdig og salg starter ved lansering 14 oktober. 


3  Det ønskes flere bilder til skanning , både gamle og nye til neste års kalendere

4. Utsending av info 
Dette skjer etter tidligere plan og modell, dvs direktelevering innenbygds og postsending utenbygds.

5. Evt.
Det ble luftet ideer for turprogram 2020
Eventuelt kjøp av stemmeforsterker, hva slags type.( stor- liten, ute- inne osv)
Kartlegge bilder uten stedsangivelse
Hva skjer med nye Austad skole ( salg?) tidligere eier overførte til eget eiendomsfirma 
Lars snakker med Harry Strand om lånet av papirer fra Farrisfløtningen
Referat historielaget 5-6-2019


1- Avtale vedr. vannpumpe og plen på Austad 

Lars har forslag på avtale på kr. 7000, for dette året , til å dekke utgifter til strøm og varme som blir belasta historielaget ved drift av vannpumpe (også til den nye Austad).
Klipping av plen ble ikke ferdigbehandla.


2- Siljan gårds og slektshistorie

Denne er i rute.
Det er enighet om 200 sett a tre bind.
Boklanseringen tar Jeanett seg av og stiller biblioteket til rådighet. Dato er foreslått 17 okt.
Salg foregår på biblioteket, deretter tar styret seg av direktesalget.


3- Utbetaling til Jørn Olsen


Her blir det utbetalt for bok-manus i 2 rater: 2019 og 2020 - 2x 15.000,-  minus fradrag ved evt. eget kjøp av bindene.4- Internkontroll på Båthuset/ Damstua  og Austad gamle skole


Her skal det være i orden og det blir tatt egenkontroll etter egne skjema en gang pr. år.   Ansvarlig for utførelse er Torstein, kontroll ved Lars. 5- Temakvelder høsten 2019

Forslag kommet inn er:
Boklanseringen ny gårdshistorie - oktober
Honning, birøkterlaget  - september
Rovfugler i nærområdet- november


For å dekke utgifter (foredrag + leie) økes inngang til kr. 70.


 
Møtet flyttet til 9.april.
Referat 9.4.19

 

1 info og meldinger

Regnskap for 1. Kvartal ble gjennomgått av Aslaug 

Historielaget har fått tilsagn om kr. 4.000 fra SP1 -stiftelsen
Søknaden om faste sponsormidler fra banken ble avslått 
Vi har fått kr. 30 000 i tilskudd for boka « Siljan gårds og slektshistorie» mot at kommunen får 2 eksemplarer.
Lars har mottatt purring på elektro-internkontroll, vi søker hjelp til dette for å få dette i orden.
Pål og Lars har vært på Telemark museum og tatt et bilde av et krusifiks fra tidlig 1100 tallet.
Lars har sendt mail til kommunen om oppgradering av området Gorningen -.her nevnes : Brøyting på vinter,Tømming av søppel hele året, kjøreport inn på området, fylle sand på badeplass og skilting bla.a til wc

Det kan være ønskelig å få tak i en stemmeforsterker til Båthuset da det er vanskelig å høre foredragsholder når det er mange folk på møter.

2.
 Austad gamle skole:   Lars tar en tur til Leon Sejdiu for å få til en strøm og vannavtale mellom dem og historielaget samt vedlikehold og bruk av plenområdet

3
Orientering om gårds og slektshistorie bøkene mht fremdrift: Manus er nå klar. Det legges til ca 80 fotoer som eget vedlegg  i boka, samt for-og ettersats fra alle grendeskolene. Dette gir mye info om navn, bygninger og kulturlandskap, og vil øke potensiale for salg.

4
Prosess og tidsplanpå boka "gårds og slektshistorie»: Trykkeklar fil gjøres innen sommerferien. Pål lager omslaget. Trykking aug/sept. Det er bestilt bok-lansering på biblioteket i oktober  sammen med kultur/Jeanett.

Opplag er ennå ikke avklart.

5
Riksantikvaren etterlyser gjennom DNT innspill til historiske turveierpå nasjonalt nivå, gjerne på 1-2 dager  Jan Erik og Lars har vært på møte med turlaget, og det anbefales ikke en nasjonaltur-vei i Siljan.
  Turlaget pluss turgruppa ser i stedet på et lokalt prosjekt med oppgradering av den gamle rideveien over Fiskebekkås. Dette vil kunne gjennomføres i løpet av neste år.

6
Info om fremdrift for tømmerrenna
Her er det rett før en igangsetting. Neste møtetidspunkt er torsdag 11-4
Det er gjort flere forberedelser gjennom vinteren.

7
Eventuelt 
Ingen spesielle saker

Referat styremøte 11-3-2019

Damstua

Tilstede: Ann Torild, Aslaug, Svein Åge, Jan Erik, Lars og Torstein

1. Info og meldinger:

Styret gikk igjennom saldolista v/ Aslaug
Lars har hatt guiding på Austad gamle skole, bestilt av helse-etaten. 
Torstein refererte fra møte om frivillighet/nærmiljøsentral i Siljan. 

2 Referert vedtak fra forrige styremøte: Godtgjørelse til styrets medlemmer økes til kr. 600,-, til dekning av faktiske men uspesifiserte utlegg.

3  Ny gårdshistorie for Siljan:
Gjennomgang av strategi for hvordan få presentert og nå ut til alle.
Eks. bruk av aviser, kommunenytt, bokmesse, biblioteket osv.
Hvor mange bestilles? Uavklart foreløpig.
Fortsettelse neste styremøte

4  Turprogram for 2019:
Her er programmet klart og datoer er:
19. mai,  2. juni, 16. juni, 1. september,  22. september.  

5  Toalett Moholt verk:
Det bør bygges i år, så får vi søke kommunen etterpå om midler.

6  Utgifter til brøyting og tilgjengelighet  betales med kr. 1.000.- pr. sesong.

7  Utsending av info og kontingent:

Bl.a. dugnad på friareal Gorningen den 23 april.
Utsending skjer uke 14.

8  Evt: 

Vi bør skape et samarbeid med ytre Siljan velforening. Torstein tar en prat med styret.

Gorningen: Bilsperre ved adkomst bygninger og scene. 
Den glade bruk av uteområdet, benyttes også om vinteren. Behov for søppeltømming og brøyting til toalett.

Austad: Lars tar kontakt med eierne av "nye" Austad skole med hensyn til uteområdet.


Neste styremøte  8. april.
 • Treff: 1236