Siljan Historielag

Møtereferat fra styremøte i historielaget, onsdag 14.3.12 i Båthuset.

 

Tilstede: Lars Vaagland, Jenny Haatveit, Tore Kvaale, Hans Tveitan, Rolf Staulen

Forfall fra Pål Gunnæs.

 

Saker.

 

1. Info og meldinger:

* Vi har mottatt kr. 5.000,- fra Sparebank 1 Telemark, etter søknad,

* Kulturminnedagene er iår fra 4. til 9.sept., som en del av et felles Europaprosjekt. Tema er møteplasser. Prosjektet tilbyr plakater og markedsføring.

* Telemark Turistforening planlegger eget turlag i Siljan.Ca 175 medlemmer bor i Siljan. Historielaget ønsker turlaget velkommen, og ønsker et samarbeid.

 

2. Referat årsmøtet gjennomgått:

Ingen kommentarer.

Rolf sender inn protokoll valg til Enhetsregisteret Brønnøysund

 

3. Historielagets betydning for stedsutvikling i Siljan:

Laget har allerede bidratt mye til kunnskap om lokalhistorie.Folk i bygda visste ikke noe om jernverket så seint som på 1970-tallet. Det er mye igjen som folk ikke kjenner til - f.eks. de mange hoppbakkene. Disse utgjør kulturminner, som kan være felles turmål. Seterkollen nevnt som eksempel.

Laget har bidratt med registrering og synliggjøring av bygdas kulturminner:

Prosjekt Kulturminner startet for ca 12 år siden, og munnet ut i bla Turstier fra Grorud, Laksjøstigen til Moholt verk, opprusting av Gorningen-området og utvidelse av Øverbøtjern badeplass. Dette har bidratt til identitetsbygging.

Fellesturene inviterer folk ut i nytt terreng. Lokal guiding er interessant for alle grupper.

Viktig å ta vare på det som har vært i bygda pga stor endring i befolkningssammensetning.

Interessant å se gamle boplasser, og høre om hvordan folk levde før.

At utenbygds personer oppsøker kultur og natur i Siljan bidrar også til stedsutvikling.

Laget bør kunne bidra til felles møteplasser, også framover i tid.

Siljan mister møteplasser – særlig sentrum trenger fornyelse.Laget har lenge arbeidet for en sentrumsnær folkesti. Tida for dette kan være moden?

 

4. Turprogram, utsending info:

Følgende turprogram vedtatt:

Torsdag 26.april kl. 18.00: Siljuhaugen. Sønd. 6.mai kl 10.30: Signalkulen. Søndag 3.juni kl. 10.30: Gorningdammen/Kistekollen. Søndag 16.sept. kl. 10.30: Hovde. Søndag 7.oktober kl 10.00: Ruketuten (Lardal).

Programmet kommer ut i posten sammen med kontingent og annen info. Jenny ordner giroer med etiketter. Lars kopierer opp turprogram og info. Rolf bretter og samler og sender ut. Utsending uke 15

 

5. Løyperydding.

Løyper som laget har ansvar for, og jevnlig må ryddes:

Børjastigen, særlig mht vindfall. Her har laget en skjøtselsavtale med kommunen.

Laksjøstigen gror voldsomt med gress og busker enkelte steder, må tas vår og høst.

Romsdalsstigen må tas igjen.

Tømmerrenna bør også ryddes for undervekst ved øvre løp.

I tillegg: Vognveien i Storekleiv gror helt igjen. Kan med fordel ryddes til turbruk. Den er lett å finne i terrenget.

 

Sak 6 Utstilling på Båthuset:

Tema utsatt til neste møte.

 

7. Utekonsert:

Ide dugnad om det er mulig å få til noe. Avgjørende å utvikle Gorningen videre som møteplass. Ingen andre tar initiativ til åpne arrangementer.

Forslag kastet frem på å benytte både lokale «proffe» musikere, samt nye talenter.

Eller: ”Elvis” fra Lyngdal har fungert bra på liknende steder – og kan vurderes.

Bør uansett samspille med ny kulturkonsulent, som blir ansatt etterhvert.

Tema bør følges opp.

 

8.Fotogruppe Båthuset:

Tidligere gode erfaringer med dette. Pål var pådriver med kommunen for 2 år siden.

Tankespinn rundt andre som kan bidra.

Fotogruppe i Siljan burde kunne engasjere alle slags grupper.

Kan ha en løs organisering. Fagperson kan leies inn etter behov. Båthuset er disponibelt.

Tema bør følges opp.

 

9.Fotodokumentasjon:

Kulturminner blir nå ofte dokumentert med bilder på nettet og ikke bare skrift. Fotobase kan kobles til nettsiden. Store og interessante muligheter.

Vi har registrering, men mangler foto-dokumentasjon. Nye foto kan bidra til økt kunnskap og bedre stedsbevisshet: Siljan har mer å by på enn du tror. Gir også et nytt formål med turer i skog og mark.

Lars er villig til å jobbe videre med dette.

 

 

Ref. ved Rolf

 

 

 

Møtereferat styremøte Historielaget 10.5.12 kl 1800 i Damstua.

 

Tilstede: Lars Vaagland, Tore Kvaale, Pål Gunnæs, Hans Tveitan, Rolf Staulen

Forfall Jenny Haatveit.

Saker:

 1. Info ved leder.

Artic nett får oppsigelse på nettsidene og vi sier opp Siljan.historielag.org

Leder kontaktet av Bo Lilledal Andersen i NRK Telemark. Innslaget fra Lauv og Telemark museum ble sendt på Østafjells 3. mai. Vedrørende stokkebåtens plassering i nytt museum i Porsgrunnn svarte TM positivt på utspillet fra historielaget.

Vi har foreløpig mottatt guide oppdrag fra Skotfoss historielag, Lardal historielag, speiderlederne i Grenland.

Det er tatt flyfoto av landskapet i Siljan finansiert av historielaget(ansvar Pål)

2. Brønnøysund må oppdateres på dagens styremedlemmer(ansvar Rolf)

3. Vedr Løyperydding:

Gorningdammen- Kistebrua er ferdig.Gjelder både Lauvkleiv og Fossås-traseen.

Gorningdammen- Børja er ferdig.

Laks sjøstigen er ferdig rydda og nymerka.

Bør ryddes :

Grorud –Romsdalen. Ansvar:Hans m.fl.

Snurråsen – Prestegårds setra (ansvar Tore og Jan Erik).

Det er nå og ryddet opp en gml hestevei fra Rønningen/Roligheten via Åsdalen til Åstjern. Tenkt videre rydding rundt Åstjern opp til Stærte der Prestegårdsveien krysser opp fra Askedalen.

Vedr merking så bør historiske løyper merkes med gult. Merking og skilting må avklarers med grunneier.

Det er ft nedsatt et interimstyre i nyoppstartet Turlag via turistforeningen. De skal ha første styremøte 22.5 12. Kontaktperson er Johan Tudal. Kommer tilbake til samarbeid med Historielaget

 1. Båthuset:

Det vil bli åpent med en tilsynsperson fra skoleslutt til skolestart på søndagene. Det vil bli forsøkt lagt til rette med foto og bildeutstilling i perioden med lokale krefter.Pål Gunnæs, Stian Lode, Lill Austad, Arnulf Berge, Bjørn Richter. Pål sørger for innhenting og rigging på egne tavler.Avtale om vakt er gjort med Kjetil Staulen.

 1. Damstua overnatting

Det er et ønske om mer bruk av Damstua. Dette åpner for overnatting i stua for mindre grupper. Det klargjøres 4 madrasser på loft og branntau anskaffes. Brannvarsler.Loft må ryddes og gjenstander ryddes vekk . Utleie avtales med Damstugruppa med fullmakt til vurdering av grupper. Bør også vurdere et maks antall.

Styret ønsker å gi medlemmene en prisfordel ved denne type utleie.

Et håp kan være at også barnefamilier vil benytte seg av tilbudet.

Priser for overnatting på Damstua:

Overnatting ikke medlemmer 600 kr

Overnatting medlemmer 300 kr

 1. Nettsidene.

Kjetil Pettersen har påtatt seg arbeidet med å få på plass sidene mot godtgjørelse.

Det ble foreslått å sette bort den løpende drifting av siden mot en årlig godtgjørelse.

Leder undersøker denne muligheten.

 1. Kulturminner:

Det er ønskelig å få på plass en bildebase fra kulturminnene som et fotoprosjekt til nettsiden.Det må lages en prioritert liste over viktige kulturminner . Oppfordre folk til å sende inn bilder. Guidegruppa ønskes til å jobbe med dette framover.

GPS posisjonering ble diskutert Dette krever endel innsats, og vi mangler folk til å gjøre dette. Men dette er et potensial noe lenger fram i tid.

 1. Utekonsert Gorningen i sommer ?

Virker vanskelig å få til iår. Generelt har laget ikke nok aktive til å organisere denne typen arrangementer. Men det går an å sette igang noen prosesser. Det kreves langsiktighet både mht booking og finansiering.. Diskutert Katzenjammer neste år ? Pål ”holder saken varm”.

 1. Åpent brev om stokkebåten til media.

Det planlegges et åpent brev til media vedr stokkebåten fra Lauv som ft er plassert på lager i Skien. Mulig å få den ut offentlig Porsgrunn sjøfarts museum ? Båten er helt spesiell - fra ca. 240 e-kr. Brevet skrives av leder på vegne av historielaget.

Ref ved Tore og Rolf.

 

 

 

STYREMØTE I HISTORIELAGET PÅ AUSTAD SKOLE 13.6.12

 

Tilstede:

Lars Vaagland, Rolf Staulen, Tore Kvaale, Hans Tveitan, Pål Gunnæs.

Forfall Jenny Håtveit.

 

1. Vi gikk igjennom arbeidsoppgaver:
Enhetsreg. - Rolf. Papirer er sendt til Brønnsøysund.Avventer tilbakemelding.
Sommerutstilling - Pål. Montering gjenstår. ( Er utført etter styremøtet)
Oppfølging av vakt på Båthuset - Lars. Ok.
Løyperydding Romsdalen - Hans. Ikke gjort. Bør sjekkes, og evalueres i forhold til bruken.
Innkjøpt utstyr til Damstua - Lars. Ok
Rydding av 2.etg Damstua- Helge. Ok
Brev til museet om stokkebåten - Lars. Sendt til museet og trykket i TA. Ligger også på våre nettsider.

2. Forslaget om overtakelse av gamle Austad skole ble enstemmig vedtatt. Det ble nevnt noen innvendinger, som kan tale for nei til overtakelse. Lars kommer tilbake med konkret forslag fra kommunen.
Enighet om at bygningen bør sikres nødvendig tomt, i forhold til framtidig råderett for laget.
Fordeler:
-Bevare viktig kulturminne for hele Siljan.
-Bygningshistorie. Bare dette skolebygget fra 1800-tallet som har bevart stilen mht eksteriør.
-Skolebygget og lærerboligen representerer grendehistoria, avgjørende for bygdas utvikling på 1900tallet.
-Plassering ved vei og i åpent kulturlandskap øker bevaringsverdien av bygningen.
-I oppusset tilstand vil bygget markere seg positivt. Kan bidra til stolthet i Siljan.
-Tilføring av midler kan gi overskudd til laget ved dugnadsinnsats for opprustning.
-Bygning kan leies ut, og da finansiere drift.
-Bygningen kan fortsatt brukes av laget til oppbevaring av papirer og gjenstander.
-Bygningen inneholder også opprinnelige jernovner og pedal-orgel. Dette finnes bare her, tilgjengelig i bygda.
-Bygningen har kulturspor etter tre ulike faser: Tømmervegger i opprinnelig skolestue fra1878, vekselpanel i gang og 2.etg fra 1920/30- tallet, malte plater i leilighet fra 1950/60-tallet.
-Potensiale for guiding.
Ulemper:
-Styret får ansvaret for tilsyn og driftsutgifter
-Bygningen må pusses opp. Særlig gjelder dette nytt tak og utvendig maling.
-Laget har allerede et ansvar for to bygninger. Det kan bli for mye hvis aktiviteten synker.
-Bruksbehovet pr idag er uavklart, utover lagerfunksjon.

3.Spørreskjema vedrørende kirka som sosial og religiøs faktor i bygda ble utdelt til de frammøtte. Alle tar ansvar for å levere skjema i utfylt stand til Kåre Eriksen. Skjemaet skal være anonymt.

4. Befaring for å se på plassering av nye utegriller på badeplass Gorningen. Helge Wierød viste fram sine forslag til størrelse og plassering. Grillene skal erstatte bruk av engangsgriller. I tillegg vil bruk av naturstein forskjønne området. Styret var enige om to faste griller i første omgang. Her må ogsdå skiftes ut masser i grunnen. Erling Kvisla vil stå ansvarlig for muring og gi råd om fundamentering.

 

 

 

Møtereferat styremøte Historielaget 20.9.12 kl 1800 i Damstua.

 

Tilstede:

Lars Vaagland, Tore Kvaale, Pål Gunnæs, Hans Tveitan, Jenny Haatveit, Rolf Staulen.

 

Saker:

Info.

Gjennomgang arkiv viste at det manglet en Årsmelding(1996). Laget stiftet 1988.

Det er ennå ikke innkommet noe tilbud fra kommunene vedr event overtagelse Austad skole.

Det er 16 stk som ikke har betalt medlems kontingent, purres opp. Betales det ikke da slettes medlemmet..

 

Evaluering av søndagsåpent på Båthuset sommeren 2012.

Det har vært åpent hver søndag fra 24.6 til 12.8.12.

Til sammen 8 søndager. Det har vært mye dårlig vær og regn i sommer.

153 besøkende i løpet av sommeren er registrert. Noe is salg og noe salg av hefter. Kr 1080 inn totalt.

Kjetil Staulen jobbet der i sommer.

Besluttet å fortsette neste år og utvide med en kveld i uken om vær og folk tilsier dette.

Det må ut mer info lokalt vedr åpent båthus.

 

Temakvelder og julebord nå fastsatt.

Det er følgende temakvelder planlagt og de ligger på nett.

25.10. kl 1830. Bilder og inntrykk fra de dype skoger mot Skrim. Ved Geir Jonassen

21.11.12 kl 1830. Rubens tur over hardangervidda. Ved Sindre Bruflot Klakegg og Ruben Smith

Julebord. Kr 300 pr kuvert. Gratis for arrangørgruppa. Medlemmer får førsterett til julebordet. Hvis ledige plasser blir disse lyst ut i kommunenytt.

 

Nye rutiner vedrørende turplanlegging etter turlagets inntreden i Siljan?

Turene fra Turlaget allerede fastsatt. Sentralt samspill m STT.(6 turer).

Historielaget holder fast på sine turen med historiske mål. Det blir et supplement til turlaget.

Spørsmålet vedr historielaget repr i 10 topper komite ble tatt opp. Hans T ba om avløsning. Tore tar noen henvendelser.

 

Forslag til prioriterte kulturminner i Siljan

Plan gått gjennom. Historielaget er ”leverandør” av kulturminner i Siljan kommune. Over 900 er registrert inn i år 2000. De viktigste satt inn i planen.

 

Informasjon vedr 3 nye prosjekter.

Søndre Modalen, Grasdalsdammen og jernverksveien

 

Eventuelt.

Det ble bestemt å kjøpe inn ”Sopelimboka”. En bok om overførsel av kunnskap om historie.

Det etterlyses bilder til ny kalender.

Rolf leter opp et godt fargebilde av Søntvedtkollen som nå er helt gjengrodd. Slutt på aktivitet i 2001.

 

 

 

Møtereferat fra styremøte Historielaget i Damstua 13.11.12.

 

Tilstede: Lars V, Jenny H, H Tveitan, R Staulen, Tore Kvaale, Pål Gunnæs

Ingen forfall.

 

Sak 1 .Info og meldinger
 • Leder informerte om 10 000 kr som laget får ved rydding av Siljuhaugen og Finsrudsaga. Hans informerte om at Svein Å Skilbred og Erling Kvisla og Hans Tveitan har ryddet Siljuhaugen. Hans og Pål tar ansvar for ryddinga, evt sammen med Tore Fagertun.

 • Pollenanalyse fra Holt er mottatt, og lagt på nett. Rapporten betales med kr. 15.000.-etter avtale.

 • Gml.Austadskolen har vi ikke fått et godt konkret forslag fra kommunen på vedr overtagelse. Blir evt tatt opp på eget møte.

 • Jenny informerte vedr økonomi. Ligger i rute i forhold til budsjett.

 • Historielaget har mottatt bibelen fra Grorud skole. (Antakelig fra oppstart).Boka har kommet fra avdøde lærer Sisjord.

 

Sak 2: Evaluering av turene:

 • 26.4.12 til Siljuhaugen. 6 stk deltok. Uheldig med dugnad på kirkegården samtidig. Bør merke adkomst til Siljuhaugen tydeligere da den går gjennom tunet til presteboligen.Turen bør gjentas om ikke altfor lenge.

 • 6.5.12 til Middagskollane via Signalkulen. 15 personer deltok i pent vær. Noen snudde v Signalkulen og gikk tilbake. Langt for noen? Løypa er bra ryddet.

 • 3.6.12 .Fellestur m meninghetsrådet til Gorningen og Kistekollen. Bjørn A Skilbred og Tore Fagertun ”turledere”. 30 stk deltok

 • 16.9.12 til Hovdefjell. Samarbeid m TTF. 15-16 stk deltok .Få fra Skien, denne gang, uvisst hvorfor. Ca 1,5 timer opp.

 • 30.9.12. samarbeidstur m Svarstad historielag til Ruketuten i Lardal kommune.10 biler m 16 personer fra Siljan kjørte fra Opdalen retning over til Lardal.6 fra Svarstad var med. Turen opp til toppen tok 2,5 t.

 • Erfaringen fra turene er at laget bør signalisere vanskelighetsgraden på forhånd.

 • Opplegget vårt med varierte turer og lokalkjente skal fortsette, og er en viktig del av lagets identitet. Turlaget har en annen profil, vi kan utfylle hverandre.

 

Sak 3: Utbygging av Båthuset ?

 • Diskusjon og meningsutveksling vedr utbygging av toalettanlegg og vann til Båthuset. Det er argumenter både for og mot utbygging.Styret må ta stilling i løpet av 2013. En ide å ta en høring på årsmøtet.

Enighet om at selve finansieringen må foregå uten å ta opp lån.

 

Sak 4: Rekruttering av nye medlemmer, hva gjør vi ?

 • Jenny redegjorde for medlemsmassen. 2 nye medlemmer, 2 meldt ut og to er døde og 5 har ikke betalt etter purringer.

 • Ble besluttet at styret og medlemmer bruker sitt nettverk og er offensive. Medlemsliste oppdateres av Rolf og sendes til alle i styret.

 • Enighet om at rekruttering best skjer ved direkte kontakt.

 

Sak 5: Salg av kalendere.

 • Kalendere er ferdig trykket og ble delt ut.

 • 30.11 og 1.12 er salgsdager på butikken. Fredag 9-12 Hans

Fredag 12-15 Pål

Fredag 15-18 Rolf

Lørdag 9-12 Tore

Lørdag 12 – 15 Jenny

Lørdag 15 – 18 Lars

Roder fordelt for salg kalendere.

Rolf og Helge N fordeler

Holtesletta, Skauen og Bakkane

Thorsholt og Gurholtsiden og rundt ved Lars

Snurråsen v Tore

Helge W organiserer og selger” utenfor Gonsholtbrua”

Hans har sentrum og opp til Hogstad

Jenny fra Hogstadtoppen til Grorud

 

Sak 6: Eventuelt
 • Etter bildefremvisning 25.10.12 i Båthuset (for øvrig med stor oppmøte) ble det igjen aktuelt å tenke på innkjøp en bedre prosjektor. Styret bestemte at ny skulle kjøpes inn til verdi rundt 15.000 kr. Tore kjøper inn, Pål hjelper med montering og utprøving.

 

 • Treff: 3087