Siljan Historielag

 

Referat fra styremøte Historielaget  i Damstua 0nsdag 11.12.13

 

Tilstede: Lars Vaagland, Rolf Staulen, hans Tveitan, Aslaug Bøyesen,Harald Stendalen.

 

 

1.         Info:

 • Vi har fått 33000 kr fra Sparebankstiftelsen ifb med redningsaksjon av Kleinsmia v Verket på Moholt.18000 kr har vi tidligere fått fra kommunen. Smia står på Verkskartet. Det er blanding av eldre og nye materialer fra før og etter krigen. Smie  er reddet fra å falle ned. Videre prosjekt.
 • Kasserer gjennomgikk siste periodes regninger . Vi har 58000 på fleksikonto.
 • GPS registrering kulturminer er godt i gang i kommunen. 70 er til nå registrert.

 

 

 1. Kalendersalg 2013
  • Kalendersalg evaluert. Godt salg m flinke selgere. Alt er utsolgt.
  • Ønske om fokus på bildeinnsamling til historielaget.

 

 1. Temakvelder.
 • Tankespinn og refleksjoner om noe temakvelder igangsatt. Noen sonderinger

 

 1. Årsmøtet 2014.

 

 • Dato er satt til onsdag 12.2.13 kl 1830
 • Hans T bestiller snitter og mineralvann og kaffe til 30 stk. Damstugr vil sørge for kaffekoking

 

 1. Ideer/prosjekforslag for 2014.

 

Neste år er Historielaget 25 år. Åpning av skolestua Austad m utstilling ?

Heiveien merkes opp igjen ?

Kleinsmia

Jernverksvegen m merking/rydding ?

Jobbe videre m skjøtselplan/GPS registrering

Siljuhaugen prosjektet m veg/skilting  videreføres.

Turforslag m Grorud runde i nærområet ifb m gudstjeneste

 

Mht Austad gamle skole: Primært ønskes veggarealene i 1.etg. til ulike utstillinger, med temaer som:

Grendehistorie, skihistorie, skolehistorie, foreningshistorie, næringshistorie/butikker, samt nyere tids historie.

Poenget er at flest mulig skal finne noe å kjenne seg igjen i.  Det bør være plass til mange personer samtidig. Rommene bør dermed verken være møblerte eller helt nakne.

Vi har mottatt forslag fra Helge og Berit Wierød om møbler /utstyr som stilles til disposisjon. Styret takker for dette tilbudet.

Det ønskes evt å plukke ut objekter som kan passe inn til utstillingsmiljøet.

 

Ref

Rolf Staulen

 

Styremøte i Historielaget onsdag 13.11.13 kl 1800 i Damstua.

 

Tilstede: Lars, Hans, Harald, Aslaug. Rolf .

 

 • 1.         .Info og meldinger.

Styret bes være oppmerksom og gi info vedr rømningsveier arrangement i Båthuset.

Aslaug redegjorde for økonomien .

Penger(18000) er innkommet fra kommune jmf redningsaksjon smie på Moholt

 • 2.         Kalenderutdeling.

Stand på butikken fredag 29.11.0g lørdag 30.11.13.

Fredag fra ca0900- 1300                      Hans Tveitan

Fredag fra ca 1300 til 1600                   Aslaug Bøyesen

Fredag 1600 til det avtar med folk      Lars Vaagland

Lørdag  fra ca kl 0900 til ca 1300        Harald Stendalen

 

Det selges og kalendere 21.11.13 på båthuset ifb m foredraget til E Paulsen

 

 • 3.         Fellesturene 2013.11.14

Foreløpig gjennomgang viser god oppslutning på turene.

Øverbøtjern 12.5.13 var det ca 70 stk

Moholtverk 2.6. med meninghetsrådet var det ca 20 stk

Kløverødseter 9.6.var det ca 30 stk

Nordre Bølene 25.8. var det ca 38 stk

Myklestulen 29.9.vaar det ca 40 stk

 

Foreløpig løse tanker om neste år som, rundtur Toklev?

Moholtverk m hovedhuset ?,jmf 100 års jub 1814

Midtbygda en runde?

Søndre verksvei m Grasdalen ?

 

 • 4.         Siljuhaugen.

Det er inne søknad om midler til tavle og tilrettelegging via fylket. Må driftes i 10 år med skjøtselplan i kommunen. Grunneiers tillatelse ser ut til å være ok med Opplysningsvesenets fond. Forslaget om start bak uthuset er akseptabelt og god løsning. Det er i år inne 30 000 til start vei. Uklart om vi rekker det.. Blir sjekket m Allum transport av Lars.

 

 • 5.         GPS registrering kulturminner .

Noe innkjøringsvansker med kovertering. Ser ut til å ordne seg.

Rolf inn i stedet for Harald gr” skranglete knær” på Harald.

Lars V og Jan Erik Skilbred.

 

 • 6.         Smia Moholt.

Godt i gang og det første ”livreddende” tiltak er utført. Budsjett på 71000. Uten rydding og forsterking tak ville dette falt ned i løpet av vinteren. Bra jobbet.

Bygget er fra verkstiden og fra før 1867 da verket ble lagt ned. Brukt som lager i senere tid før forfallet tok over.

Referent

Rolf  14.11.13 

Referat fra styremøte

25.9.13 

Tilstede: Hans, Aslaug, Harald, Lars.  Forfall: Rolf.

 

Saker:

 

Info og meldinger:

Laget er invitert til fylket vedrørende digital registrering av kulturminner og stående bygninger /innretninger av  kulturverdi. Harald og Lars stiller på fylkeshuset 2.okt kl . 8.30 for dialog med fylket.

Aslaug informerte om økonomien. Vi har brukt noe mer enn budsjettert på Austad  gamle skole. Dette er fordi vi valgte både full takomlegging og skraping/maling utvendig – inklusiv full renovasjon av vinduer. Dermed er det ikke rom for flere prosjekter i dette kalenderåret.

 

Kalender 2014:

Forslag til bilder ble diskutert. Harald sitter på en del materiale. Mailer fortløpende til Lars, som syr sammen et forslag. Tar gjerne imot også nyere bilder!

Rodefordeling for dørsalg:

Hans tar sentrum-  Opdalen. Harald tar skauane, og Snurråsen, (spørre Tore K) Aslaug tar Holtesletta og Bakkane (spørre Helge N) , Lars tar begge Torshaugfeltene, Helge Wierød ansvar for fordeling ytre Siljan.

Gurholt-runda mangler ansvarlig.

Stand på butikken satt  til fred. 29. og lørd 30 nov.

Kalender må være ferdig medio nov.

Opplag 500 eks—skal selges helt ut.

 

Kulturminneregistrering:

Avtale i henhold til forrige styremøte er gjort med kommunen:

Laget tar et hovedansvar for å digitalisere de viktigste kulturminner og bygninger/innretninger av kulturverdi på kulturminnesok.no -  samt foreslå en skjøtselsplan for de fem viktigste kulturminnene i bygda.

Vi får dekket utgifter til gps utstyr. Bør være minst fire registranter. Foreløpig gruppe: Harald Stendalen, Tore Fagertun og Lars Vaagland.

Lars tar ansvar for organisering og å forhandle seg fram til et beløp for jobben.

Riksantikvaren har bevilget kr. 100.000.- til prosjektet.

 

Ekstra midler for kulturvern: Kommunen ønsker å benytte en resterende sum på kr. 18.000.- til kulturvern. Laget foreslår opprustning av smia på Moholt verk. Bygningen er i forfall, og er bygget av materialer fra verket. Den har dermed stor kulturhistorisk verdi som del av verkshistoria. Bygda har for øvrig svært få smier tilbake. Prosjektet iverksettes i høst.

 

Evt: Hans ønsket en gjennomgang med turlaget vedrørende fordeling av ansvar for de ulike turstier.

Harald tar en forespørsel.

Styret ønsker uansett flere velkommen til å rydde turstier. Det er nok å ta av.

 

                                                                                                            Ref ved Lars 

 

Referat fra styremøte i Historielaget . Damstua 29.8.13 kl 1800.

 

Tilstede: Lars Vaagland, Harald Stendalen, Rolf Staulen, Hans Tveitan, Aslaug Bøyesen.

 

Sak 1. Info og meldinger.

 • Medlemskap gjennomgått fra kasserer. 15 purringer ute.
 • Økonomi gjennomgått ved inn og ut til nå.
 • Vi har 71000 på konto og 250 000 liggende som prosjektmidler jmf Austad skole

 

Sak 2. Austad Skole.

 • Status på arbeidet er nymalt bygg, ny takstein ,port til å holde inngang fri er laget, barnevognskjul er ferdig, vinduer er i ferd med å bli malt v/  H Wierød og co. Austadfolkene har bidratt mye, samt skoleungdommene som har  malt i sommer.
 • Det må nå tenkes litt rundt bruken fremover, utstillinger ?

 

Sak 3. Evaluering av sommeråpent båthus.

 • 8 søndager åpent m godt vær i sommer.
 • Samme antall mennesker kommet i år. 150 stk Det ble solgt 3 bilder av L Austad og det er kommet inn 1000 kr i salg.

 

Sak 4. Status vedr løyperydding/merking, skilting

 • Lystjern rydding påbegynt og gjøres ferdig 3.9.13
 • Lakssjøstigen er ok ryddet
 • Jernverksvegen er merket til veien fra Grasdalen
 • Vei via Roligheten, Åstjern,Stærte, Askedalen er merket.

 

Sak 5. Kulturminneplan.

 • Historielaget skal ta ut de 5 viktigste jmf en skjøtselplan til dette.Vil utløse midler.
 • Forslag på : Moholt jernverk, Siljuhaugen,  ridesti til Fiskebekkås,Finsrudsaga, Børja .
 • Styret er arbeidsgruppe. Tenkes rundt GPS plassering og bilder.

 

Sak 6. Temakvelder.

 • Aktuelle foredragsholdere diskutert.

 

Ref

Rolf Staulen

 

Referat fra styremøte i Historielaget  Båthuset 3.6.13 kl 1800.

 

Tilstede:

Lars Vaagland, Rolf Staulen, Aslaug Bøyesen, Harald Stendalen, Hans Tveitan

 

 1. Info og meldinger

 

Kasserer gikk gjennom siste periodens økonomi. 19 giroer med innbetalt medlemskap mangler navn.

6 ikke betalt.

Et nytt  medlemskap kommet.

Div utgifter ifb med oppussing Austad skole.

Kulturtilskudd 8000 kr innkommet.

250 000 innkommet fra kommune til Austad skole

 2.Austad gamle skole.

 

Skolen er overtatt av Historielaget og penger fra kommunen er kommet inn.

Takstein er avtalt kjøpt m god rabatt

Maling kjøpt inn. Enighet om å bruke ungdom under tilsyn til skrpae og malejobb mot en liten godtgjørelse. Ansvar leder.

 3.Forsikring Austad skole.

 

Diskusjon rundt hva slags ,event ,om vi skal ha forsikring på det historiske bygget.

Enighet om å sjekke dette ut jmf eventuelle kostnader som måtte påløpe ved event en brann m riving eller  en mindre brann.

Leder sjekker priser m Sparebank 1 forsikring.

 4.Sommerutstilling Båthuset

 

Lill Austad skal ha bildeutstilling.

Litt endring utstilling gjøres, gjennomgang v Harald og Lars

Åpning søndag 23.6.13 kl 1200 til 1600

Info i kommunenytt.

Tavle ved veien er viktig.

I år er årets ti topper m utgangspkt Båthuset.

Kjetil Staulen er vakt.

Styret sørger for oppfølging og besøk i Båthuset

 5.Rydding stier og kulturminner.Status.

 Listen gjenomgått.

Noe er gjort.’

Gml ridevei Grorud er ryddet.

Askedalen,Prestegårdsseter,Roligheten er ryddet.

Verdifullt å ha fokus på Grasdalsdammen, søndre kisteseter m hestevei

 

 

 6.    Siljuhaugen.

 Leder informerte om spennende tiltak med søknad om midler fra fylket. Ikke bare offentlige kan nå søke derfra. Skjøtselplan m bindingstid og 10 års perspektiv.

 7.Høringsuttalelser

Gamleveien v Skauenfelt

Styret fikk se tegninger og kommentar gitt på at felt burde flyttes lengre vekk fra fornminner v vanntårnet

Omsland

Høring vedr bygging på Omsland. Ingen kommentar.

 

 

Møtereferat Styremøte Historielaget 9.1.13 kl 1800 i Damstua .

 

Tilstede: Lars Vaagland, Hans Tveitan, Tore Kvaale, Jenny Haatveit, Pål Gunnæs,

Rolf Staulen

 • Sak 1. Info og meldinger.

Laget har fått en DVD innspilling av spillet på Gorningen i 2010. Legges i arkiv.

Boken Telemark historie nr 33 2012 er kjøpt inn av laget(besluttet å dekke innkjøpet). Bok legges på biblioteket av Rolf

Kommunen har hatt møte vedr Austadskolen. Forslag underveis til Historielaget.

Skagerak energi har tilbudt Historielaget 30 000 for rydding vegetasjon i elveløpet mellom dam Gorningen og Lauv. Starter opp mandag.14.januar. Olav Eriksen er primus motor m flere. Hans T kjøper inn bensin og olje.

 • Kalendersalg.

Innkommet penger for 391 kalendere. Mer underveis. 25 kalendere er igjen usolgt.

Enkelte roder ble ikke gått på Holtesletta/Bakkane. Solgt for litt mindre i år en fjor.

 • Styrets funksjon og gruppenes aktivitetsnivå

Gjennomgang av gruppene og den enkeltes gjøremål gjennom året. Litt om hva man har forventet og utført .Turgruppe og løypegruppe har fungert bra, med stabile nettverk.

Behov for både nyskapning og nye folk til Damstugruppen, flere ønsker etterhvert avløsning.

Det er et behov for ny gjennomgang av styrets funksjoner. Kan lages som egen plan.

 • Innspill til prosjekter og temakvelder.

Pål vil gjøre noen fremstøt for event konsert Gorningen m Unni Wilhelmsen igjen.

”Drodling” rundt nye temakvelder som har vist seg som en suksess i båthuset.

Bjørn Bergene fra Kvelde som kåsør ?

Innspill kommet fra T Fagertun rundt rydding av smie området v Kullkjelleren mellom masovn og bru ned mot elva. Smia fra verkstida trenger en oppgradering.

Austad gml.skole/lærerbolig blir muligens et eget prosjekt.

Rolf” leker ”med tanken om bildeserie/kåseri historiske plasser/hoppbakker fra Grorud og sørover.

Markedsføre eksisterende kulturminner bedre .

Et system på rydding og dokumentasjon på dette legges på nett.

 • Årsmøte 2013.

Valgkomiteen må varsles om endringer som må jobbes med.

Gruppene skriver og leverer inn egne årsberetninger.

Hans T bestiller snitter til 30 stk på SPAR og sørger for innkjøp av Farris og Mosell.

Dato årsmøte settes til onsdag 13.2.13.

Sekretær og leder tar seg av innkalling.

Neste styremøte er 31.1.13 kl 1800 i Damstua


Referat fra årsmøte

Siljanhistorielag

 

Tid: 13.februar 2013 kl.18.30

Sted: Båthuset

Antallframmøtte: 31 medlemmer.

 

Fra sakslista:

1.Som møteleder ble valgt Rolf Staulen.

Som sekretær ble valgt Lars Vaagland.

2. Innkalling ble godkjent uten kommentar.

3. Årsmelding for 2012 ble opplest og enstemmig godkjent.

4. Revidert regnskap for 2012 ble gjennomgått, og enstemmig godkjent.

5. Som nytt styre ble valgt:

Som leder ble gjenvalgt Lars Vaagland for 1 år.

Som ny kasserer ble valgt Aslaug Bakke Bøyesen for 2 år.

Som ny turleder ble valgt Harald Stendalen for 2 år.

Ikke på valg: Hans Tveitan, løypegruppa.

Ikke på valg: Rolf Staulen, sekretær.

Ingen stilte til valg som leder av damstugruppa.

Damstugruppa får fullmakt til å finne en kandidat som seinere kan tre inn i styret.

Som revisorer ble gjenvalgt Nina Bøe og Jan Erik Skilbred for 2 år.

I valgkomiteen ble gjenvalgt Ole Kristian Gurholt og Tor Lund for 2 år.

Alle valg var enstemmige.

6. Styret la fram et forslag om å overta Austad gamle skole.

Bakgrunnen for forslaget er at kommunen planlegger å rive Austad gamle skole i løpet av året. Dette er begrunnet i manglende bruksbehov, og at bygningen trenger et nytt tak dersom det skal bevares. Laget tilbød seg dermed å overta bygningen pluss tilsagn om en passende tomt for rivningssummen, stipulert til kr. 250.000.-.

Bygningen inneholder idag et skolemuseum i originalt interiør fra 1878.

Den inneholder en leilighet i gjennonmført 1950-talls stil, samt et gangparti fra 1920tallet. Bygningen er den eneste av grendeskolene i bygda med en bevart bygningshistorie.

Austad gamle skole ligger i tillegg gunstig til som landskapsfaktor, ved inngangen til et mangfold av bygdas kulturhistoriske minnesmerker.

Innkommet forslag fra kommunen ble framlagt:

Kommunens forslag til avtale ble dermed drøftet..

Noen var skeptiske til å overta pga usikre vedlikeholdsutgifter, og antatt synkende dugnadsinteresse.

Dette ble imøtegått av flere. Dugnadsiveren lever fortsatt i Siljan.

Vi får en mulighet til å spare inn penger til laget ved oppussing av nytt barnevognsrom og tak.

Hvis dugnaden blir lav, vil vi allikevel ikke tape penger.

Rommene kan benyttes til montasjer og visning av grendehistorie, skihistorie mm.

På sikt vil eiendommen kunne selges, om et framtidig årsmøte skulle ønske dette.

Så lenge barnehagen på Austad er i drift vil det ikke skje endringer i bruken av utearealet.

Det ble hevdet at den framlagte avtaleteksten ikke sikrer oss godt nok juridisk.

Tore Kvaale foreslo derfor et tillegg. Dette lyder slik:

Siljan historielag ønsker å overta Austad gamle skole.Årsmøtet gir styret fullmakt til å inngå en mer detaljert kontrakt vedrørende overtakelse,med utgangspunkt i det foreliggende forslag fra kommunen.

Dette forslaget ble vedtatt med 30 mot 1 stemme.

Tore Kvaale tilbød seg å bistå ved presisering av avtaleteksten.

7.Budsjett for 2013 ble framlagt, og enstemmig vedtatt.

Etter årsmøtet og servering av snitter, hadde Tor Bjørvik en engasjerende bildevisning fra setring i området Siljan-Lågendalen. Dette trakk ytterligere 9 tilhørere. Dermed var Båthuset fullt.

Siljan, 18. febr 2012

 

Lars Vaagland. Rolf Staulen

sign sign

 Referat fra styremøte i Historielaget 7.3.13 kl 1800 i Båthuset.

Tilstede.

Lars Vaagland,Hans Tveitan, Harald Stendalen, Aslaug Bøyesen, Rolf Staulen.

Våre to nye medlemmer(Harald og Aslaug) i styret ble ønsket velkommen.

Sak 1. Meldinger og info.

 • Årsmøteprotokollen er fysisk sendt Br registrene 25.2.13 med hvem som er valgt inn i styret. Det vil ta ca 14 dg før dette er oppdatert jmf tlf samtale med dem. Var ikke registrert inn pr 8.3.ved sjekk internett. Må skje raskere grunnet fullmakt til kasserer. ALTINN oppdateres og registreres inn v leder L Vaagland.

 • Oppsett på styrets repr arb oppgaver levert ut.

 

Sak 2. Årsmøtet 2013

 • Årsmøtereferat gjenomgått. Hele det nye styret nevnes i referatet pga krav fra banken.

Sak 3. Avtalen vedr overtagelse Austad gamle skole.

 • Ny mer detaljert avtale utarbeidet jmf vedtaket på Årsmøtet. Avtalen gjenomgått. Styret mente det var en godt gjennomarbeidet avtaletekst. Kommunen har ikke kommet med innvendinger mot teksten. Leder får fullmakt til å signere på vegne av laget.

Sak 4. Turprogrammet 2013 gjennomgått.

 • Spennende turer med start 12.5 Øverbøtjenna rundt.

 • Slag i slag med datoer: Moholt 2.6 .- Kløverødseter 9.6.- Nordre Bølene 25.8 . -Myklestulen 29.9 . Totalt 5 turer.

Sak 5. Arb oppgaver til styret gjenomgått.

 • Faste oppgaver ble gjennomgått. Andre oppgaver for styret ble drøftet, men ikke avklart.

Sak 6. Nye prosjekter ?

 • Det ble sett på nye mulige prosjekter jmf tilskudd. Sentrumsrelaterte prosjekter som kultursti gjennom sentrum er positivt og bør jobbes med. Dette med tanke på antall folk i sentrum og pågående planer sentrumsutvikling i Siljan.

 • Infotavler bl.a. til Siljuhaugen og Moholt bør oppgraderes. Kan bli eget prosjekt.

 • Rydding av Lystjern plassen ses på til våren. Et mindre prosjekt og lite kostnadskrevende. Harald og Rolf følger opp.

Sak 7. Eventuelt.

 • Økning av pris for guiding på Båthuset ble diskutert. Enighet om at pris økes fra 250 til 500 kr.

 • Ny representant fra Historielaget i ”10 topper” gruppen er Jan Erik Skilbred. Erstatter Hans Tveitan.

 Referat fra styremøte i Historielaget 18.4.13 kl 1800 i damstua: 

Tilstede:

Lars Vaagland, Hans Tveitan, Harald Stendalen, Aslaug Bøyesen, Rolf Staulen.

 

Sak 1. Meldinger og info.

 • Kasserer har nå fått alle tilganger og er i gang.
 • Historielaget har fått 5000 kr fra Sparebank 1 etter søknad om gavemidler
 • Laget har fått inn 40 000 fra Skagerak energi etter flott jobb med rydding nedenfor dammen Gorningen ned mot Lauv i elveløpet.  Utg er blitt dekket i jobben med 11600 kr til driften.

 

Sak 2.  Båthuset og sommerutstillingen 2013.  

 

 • Lill Austad vil i år også stille ut egne bilder
 • Kjetil Staulen er i år som i fjor guide fra 23.6 til 11.8.13(8 søndager)
 • Liten meningsutveksling i styret vedr en liten inngangsbillett. Bestemt å holde utstillingen gratis også i år.
 • Noen endringer i utstillingen bør gjøres før den starter.

 

Sak 3.  Austad gamle skole og videre prosess.

 • Avtalen er akseptert hos Rådmann. Gjenstår politisk behandling. Anses som en formalitet  .
 • Isoleringsjobb vognskjul iht avtalen med kommunen er påbegynt v Helge Wierød som ansvarshavende.

 

Sak 4. Listen over kulturminner gjenomgått vedr rydding og info/oppdatering.

 • Flere kulturminner vil bli ryddet og holdt vedlike. Fordelt i styret.

 

Sak 5.  Kultursti i sentrum ?

 • Laget ser på dette som et spennende prosjekt . Et slikt prosjekt faller godt sammen med kommunens ønske om mer attraktivt sentrum i Siljan. Litt ”drodling” rundt temaet med sti på eksisterende veier med bilder og info lang eksisterende akse.

 

Sak 6. Profilering av turprogrammet.

 • Legges ut på nett og kommer i info sammen med kontingenten

 

Sak 7. Medlemsinfo og utsending av Kontingent.

 • Kassererer har skaffet nye vinduskonvolutter og nye giro er skrevet ut. 
 • 3 nye medlemmer. Vi er nå 143 medlemmer i laget. 79 enkeltmedlemmer og 63 fam medlemmer. Totalt 205 betalende medlemmer
 • Infoskriv klar til mandag og sendes ut sammen med kontingent til uken. Ansvar info lars. Ansvar pakking og utsending, Rolf
 • Treff: 2866