Siljan Historielag

Lover for Siljan Historielag vedtatt på årsmøtet den 06.11.89 §4 og §5 ble endret under årsmøtet 22.02.00
§ 1 fikk et tillegg under årsmøtet 9.2.10.

§1 Laget har til formål å fremme interessen for slekts- og lokalhistorie og kulturvern, samle inn og ta vare på alt som har betydning for Siljans (kommunens, soknets, bydelens) historie og som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene.
Laget skal også arbeide for et levende kulturfellesskap i Siljan.

§2 Virksomhet
For å nå formålet kan laget, i samarbeid med aktuelle kommunale organer:
? arrangere møter, kurser, ekskursjoner, registreringer, innsamling av muntlig tradisjon, musikk, målføre, stedsnavn, fotografier og annet av historisk interesse.
? arbeide for at det kan bli utgitt bygdebok og ellers utgi årbok, medlemsblad eller andre historiske skrifter.
? arbeide for vern av fornminner og kulturminner av alle slag i kommunen.

§3 Laget står tilsluttet Landslaget for Lokalhistorie og fellesrådet for Historielagene i fylket.

§4 Medlemmer av laget er:
a. Årsmedlemmer som betaler den årlige kontingenten
b. Æresmedlemmer etter $9.
Kontingent blir fastsatt av årsmøtet.
Utmelding av laget kan skje skriftlig. Medlemmer som unnlater å betale medlemskontingenten i to år, blir slettet i medlemsregisteret.

§5 Laget skal ledes av et styre på minst 5 medlemmer, derav 2 ledere for hver sin gruppe.
Årsmøtet velger:
1. Leder og styremedlemmer for 2 år. 2 og 3 går ut annet hvert år. Leder for styret, samt ledere for minst 2 nemnder velges av årsmøtet etter forslag fra valgkomiteen.
2. 2 revisorer for 2 år.
3. Valgkomité på 3 medlemmer for 2 år. 1 og 2 går ut annet hvert år.
4. Gruppeledere er også styremedlem, og velges på årsmøtet.

Innen styret velges sekretær og kasserer. Lederne for nemndene danner sine egne grupper. Styret blir sammenkalt av lederen. Styremedlemmene skal få innkalling minst 3 dager før møtet. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede. Styret kan utpeke nemnder til å ta seg av spesielle arbeidsoppgaver. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

§6 Regnskapet skal føres for hvert kalenderår og legges fram for årsmøtet til godkjenning i revidert stand.

§7 Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av februar. Det skal kunngjøres i lokalavisene.
Årsmøtet skal behandle:
a. Årsmelding
b. Revidert regnskap
c. Valg
d. Kontingentfastsettelse
e. Neste års budsjett
f. Innkomne forslag
Alle som møter personlig og som har betalt kontingent for siste år, kan stemme. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innkommet til styret seinest 8 dager i forveien.

§8 Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret bestemmer det, eller når 2/3 stemmeberettigede medlemmer krever det. For innkalling og varsel gjelder samme regler som for årsmøtet. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker som er annonsert i innkallingen.

§9 Årsmøtet velger æresmedlemmer etter forslag fra styret.

§10 Lovendringer kan foretas på årsmøtet med 2/3 flertall.

§11 Oppløsing av laget kan skje når 2 påfølgende årsmøter beslutter det med 2/3 flertall. Lagets arkiv, aktiva og midler går over til Siljan Kommune v/Kulturstyret.

Kommentar fra årsmøtet 22.02.00
Forslag til endringa har følgende bakgrunn:
Vi har siden starten av Siljan Historielag ikke gjort endringer i vedtektene. De bærer fortsatt preg av at de er laga for det første driftsåret.
Varamedlemmene har ikke hatt noen reell funksjon i laget. De har vært en “sovende” funksjon. Vi foreslår i stedet å øke medlemstallet i styret med 1, og ikke ha varamedlemmer. Hensikten er at alle styremedlemmene skal ha ei oppgave.
Styret ønsker å ha flere “nemnder” eller grupper som jobber med konkrete saker. Vi ser i dag behov for at det finnes 3 slike grupper:
Turgruppe
Slektsforsknings gruppe
Løypegruppe

Det kan tenkes andre grupper i framtida, derfor nevnes ikke gruppene ved navn i vedtektene .

Styret vil da bestå av følgende 6 “funksjoner”:
Leder
Kasserer
Sekretær/Nestleder
Leder Turgruppe
Leder Slektsforsknings gruppe
Leder Løypegruppe

På årsmøtet ble ordlyden endra til “minst 5 medlemmer”, da antallet i styret ønskes å være fleksibelt, men ikke færre enn 5.
  • Treff: 3230