Siljan HistorielagOffisiell åpning av kultursti er satt til fredag 28.august kl.12


Foto 13.august:
Stativ under oppsetting.
Tavleinfo er under trykking.
Atkomsten er rydda for vegetasjon.

Dette skal kunne brukes av alle aldersgrupper.Prosjekt Siljuhaugen : Profilering av en region.

 

Beskrivelse av prosjekt:

 

Siljan historielag ønsker å oppgradere eksisterende kultursti fra parkeringsplass ved Siljan kirke – Siljuhaugen.

Vi ønsker å gjøre området attraktivt både som nærmiljø og som regionalt besøkssted.

Dette innbefatter fornying og utvidelse av tavle-info, samt etablering av bedre markert atkomst fram til Siljuhaugen.

Vi ønsker å synliggjøre mangfoldet av områdets kulturspor.

Hovedinfo ved parkering ønskes oppgradert til universelt tilgjengelig nivå.

Atkomst via ny turvei og gammel ridevei fram til Siljuhaugen synliggjøres.

Ridestien opp mot haugen ønskes opprettholdt.

 

 

Kulturspor med potensiale for info:

 

Siljuhaugen framstår som et særpreget kulturminne i Grenland, og kan dateres til eldre jernalder.

Haugen er definert som storhaug. Dens størrelse og plassering i landskapet kan tolkes som del av nordisk organisasjonskultur i romertid/folkevandringstid.

 

Et typisk gårdsgravfelt ligger i rekke opp mot storhaugen. Her er funnet flere prestisje-gjenstander ved tidligere uttak av grus. Gjenstander og antall hauger sier noe om rangordning , personstatus og tidslinjer.

 

Området umiddelbart syd for Siljuhaugen tilsvarer veikrysset for rideveiene nord-syd og øst-vest. Krysningspunktet ligger der hvor elva er smal nok for ei stokkebru. Ved stor vannføring kunne en ikke benytte vadestedet ved Sagfossen. Dermed må dette knutepunktet ha vært sentralt helt fra etablering av gårdsdrift i dalføret ca 1800 f.kr.

 

Tuft etter øvre prestegården ligger som ei øy i jordbrukslandskapet. Herfra får en god kontakt med profilen av storhaugen. Tufta gror nå inn, og bør ryddes fram, og re-etableres som info-punkt.

 

Nye flateavdekkinger på områdets jordbruksarealer bekrefter områdets sentrale karakter, helt tilbake til bronsealder. Her ble bl.a. avdekket nedgravning fra bronsealder, kokegroper fra folkevandringstid og stolpehull etter bygning fra vikingetid på et og samme område.

 

Området på motsatt side av elva inneholder spor av bl.a. hulvei og overpløyd gravrøys med leirkar datert til bronsealder, jfr flateavdekking.

 

Siljan kirke fra middelalder er i seg selv en severdighet: Med intakt kor og tre originale kirkeromsvegger fra perioden 1150-1200 og sjeldne typer av båttegninger tilbake til 1300 tallet har kirka avgjort et økt besøkspotensiale.

 

Bautaen på kirkegården ble innviet i 1928. Den er fortsatt et symbol på bygdas samhold og handlingskraft. Den har sin spesielle forhistorie, som bør formidles som del av bygdas fortelling.

 

Våningshuset på prestegården ligger umiddelbart ved kulturstien. Bygningen ruver i landskapet, og er holdt i god stand. Den symboliserer også et løft mht bygdas organisasjonsstruktur fra 1850-tallet.

Da hadde bygda vært uten egen prest siden svartedauden. I samme periode etableres kjørevei til Skien.

Bygningen inneholdt kommunestyresal fram til nåværende kommunehus ble bygget på 1950- tallet.

 

 

Begrunnelser for gjennomføring:

 

*Området rundt Siljuhaugen framstår som et sjeldent mangfoldig kulturlandskap, og bør øke sin opplevelsesverdi.

 

*Spor tilbake til bronsealder, eldre jernalder, vikingetid, middelalder og fram til vår tid finnes innenfor et samla og lett tilgjengelig område. Området inviterer til økt læring om både førhistoriske og historiske faser.

 

*Det er ønskelig å gjøre Siljan mer attraktiv som besøkssted.

 

*Samtidig ønskes økt lokal identitet gjennom kommunens satsning på prioriterte turstier og symboltunge kulturminner.

 

*Som en av innfallsveiene til Telemark vil en nærliggende, markedsført kultursti åpne for en positiv profilering av både region og fylke.

 

*Sti og uteområde vil egne seg som en ny sosial møteplass gjennom egenaktivitet. Dette vil være positivt også for den psykiske helse.

 

*Prosjektet ønsker også en ny trase med universell tilrettelegging. Flere brukergrupper kan derved oppnå opplevelse av natur og kultur.

 

 

Samarbeidspartnere:

 

Siljan kommune:       Stiller med utstyr og mannskap for rydding og skjøtsel, iflg avtale.

                                   

Opplysningsvesenets fond:

Som grunneier har fondet gitt tillatelse til oppgradering av info ved parkeringsplass.  

Siljan historielag:       Laget tar ansvar for prosjektering og administrasjon, samt samspill med designer for stoff til infotavler. Laget besørger trykking og oppsetting av tavler. Laget stiller med frivillige til praktisk arbeid med stativer og skilt, samt rydding av gml tuft.

                                   

 

Telemark fylke:         Regionalavdelingen bidrar med utforming og design til info-tavler.

                               Fylkestinget bidrar med de nødvendige økonomiske tilskudd.

                           

Statens veivesen:      Oppsetting av severdighetskilt fra riksvei 32, samt skilt ved innkjøring til parkeringsplass. Søknad vil bli sendt.

 

NAF veibok

Visit Grenland:           Siljuhaugen legges inn som severdighet.

 

 

Kostnader til prosjekt:

 

Info-øy ved parkeringsplass. 3 stk tavler ca 60 x 120 cm

aluminiumstrykk inkl. stativ, a kr 15.000.-                                          45.000.-

 

Infotavler langs kultursti, 3 stk A3 format aluminiumstrykk

inkl. stativ a kr. 15.000.-                                                                   45.000.-

 

Markeringsskilt aluminium, 4 stk/aluminiumstrykk                                1.000.-

 

Egenandel veiskilt fra offentlig vei , 2 stk                                              5.000.-

 

Skjøtsel av ridesti, Siljuhaugen og gravfelt: 4 dager pr. år,

10 år a kr. 4.000.- Inkl. bruk av maskinelt klippeutstyr                        160.000. -          -

           

Fjerning av eksisterende stativ.

Oppsetting av nye stativ og tavler. Stipulert                                            5.000.-

 

Fjerning av vegetasjon ved våningstuft, stipulert                                     3.000.-

 

Administrasjon og prosjektering, 40 t a kr. 550.-                                    22.000.-

 

Sum                                                                                                  286.000.-

 

Finansiering av prosjekt:

 

Siljan kommune, skjøtsel 10 år                                                             160.000.-

 

Siljan historielag, dugnad 40 t a kr. 200.-                                                  8.000.-

 

Telemark fylke, bevilgning                                                                    118.000.-

 

Sum                                                                                                    286.000.-

 

 

Bevilgning fra Telemark fylkeskommune ved hovedutvalg for kultur:

 

Søknad om midler for skjøtsel, tilrettelegging og formidling av kulturminner er innvilget den 19.6.2014 med kr. 118.000.- til prosjektet.


Nye tider står foran rideveien og Siljuhaugen. Foto mai 2015 

  • Treff: 3218